Author: Joanna Juchniewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2010
Source: Show
Pages: 221-230
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.01.17
PDF: ppk/01/ppk117.pdf

The article concerns chosen issues of the institution of the parliamentary opposition in the German parliamentary system. The parliamentary opposition in the German system of governments is a universally accepted phenomenon. Many factors affect its status and the position, from the structure of internal organs and the way of creating them, for specific institutions of the parliamentary law allowing for active participating in the realization of basic functions of the Bundestag. A President of the Bundestag, a Presidium, Advice of Seniors and committees are internal organs of the German Bundestag. The manner of the casting of individual organs, their tasks and the way of proceeding (especially Advice of Seniors) enable opposition groupings in the real way to influence functioning of the Chamber. In the process, in spite of the lack of the legal institutionalization of the phenomenon of the opposition on the federal level, it is possible to tell about political recognizing laws to the parliamentary opposition in Germany.

Status i rola opozycji parlamentarnej niemieckiego Bundestagu – zagadnienia wybrane

Artykuł dotyczy wybranych zagadnień instytucji opozycji parlamentarnej w niemieckim parlamentaryzmie. Opozycja parlamentarna w niemieckim systemie rządów jest zjawiskiem powszechnie akceptowanym. Na jej status i pozycję wpływa wiele czynników, od struktury organów wewnętrznych i sposobu ich kreowania, po konkretne instytucje prawa parlamentarnego pozwalające na czynne uczestniczenie w realizacji podstawowych funkcji Bundestagu. Organami wewnętrznymi niemieckiego Bundestagu są Prezydent Bundestagu, Prezydium, Rada Seniorów oraz komisje. Sposób obsady poszczególnych organów, ich zadania i sposób procedowania (zwłaszcza Rady Seniorów) umożliwiają ugrupowaniom opozycyjnym w sposób rzeczywisty wpływać na funkcjonowanie Izby. Tym samym, mimo braku prawnej instytucjonalizacji zjawiska opozycji na szczeblu federalnym, można mówić o politycznym uznaniu praw opozycji parlamentarnej w Niemczech.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw współczesnych, Warszawa 2007.
  • Bożyk S., Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2006.
  • Complak K., Opozycja parlamentarna w obecnej i przyszłej konstytucji RP, "Przegląd Sejmowy" 1995, nr 2.
  • Czarny P., Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, "Przegląd Sejmowy" 1999, nr 3.
  • Krawczyk T., Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń 2005.
  • Machelski Z., Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Warszawa 2001.
  • Zwierzchowski E., Instytucjonalizacja opozycji w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
  • Zwierzchowski E., Opozycja parlamentarna, [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart