Author: Bartłomiej Opaliński
Institution: Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 109-126
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.05
PDF: ppk/05/ppk505.pdf

In the article there is presented the issue of the Cabinet Advice, understood as one of forms of cooperation between the executive authorities. In the beginning there was showed the evolution of the Cabinet Advice in the Polish constitution regulations having begun since the charter of the Constitution from 1947. There was explained that even before this Constitution, in Polish political practice, meetings of the President and the government also happened, because of the need of cooperation between them. The Cabinet Advice was subjected to a detailed analysis in the contemporary Polish political regulation. On the basis of made arrangements there was taken an attempt of evaluation the functioning of the Cabinet Advice from a perspective of less than fourteen years of the validity of Polish Constitution from 2nd April 1997.

Instytucja Rady Gabinetowej w polskim systemie ustrojowym

Artykuł przedstawia problematykę instytucji Rady Gabinetowej, rozumianej jako jedna z form współpracy wewnątrz władzy wykonawczej. Na wstępie przedstawiono ewolucję Rady Gabinetowej w kolejnych polskich regulacjach ustrojowych począwszy od ustawy konstytucyjnej z 1947 roku. Wyjaśniono, że również przed ukonstytuowaniem tej instytucji w polskiej praktyce ustrojowej dochodziło do wspólnych posiedzeń Prezydenta i rządu, podyktowanych potrzebą ich współdziałania. Szczegółowej analizie poddano instytucję Rady Gabinetowej we współczesnej polskiej regulacji ustrojowej. Na podstawie dokonanych ustaleń podjęto próbę oceny funkcjonowania Rady Gabinetowej z perspektywy niespełna czternastu lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009
 • Borucki M., Konstytucje polskiej 1791 – 1997, Warszawa 2002
 • Brzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, „Państwo i Prawo” 2010, z. 2
 • Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977
 • Chorążewska A., Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r., Warszawa 2008
 • Chrząszczewski A., Prezydent RP i jego kompetencje, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1925, nr 45 – 47
 • Czarny P., Mała konstytucja z 1947 r. a polska tradycja konstytucyjna, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 5
 • Ćwikliński P., Ziarno J., Lech Falandysz. Adwokat prezydenta, Warszawa 1995
 • Dumała A., Mechanizmy decyzyjne w demokracji konstytucyjnej, Lublin 1998
 • Działocha K., Mała Konstytucja z 1947 r., [w:] Konstytucje Polski, pod red. M. Kallasa, Warszawa 1990, t. II
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003
 • Florczak-Wątor M., Konstytucyjne uregulowanie problematyki zastępstwa Prezydenta w Rzeczypospolitej Polskiej i państwach z nią sąsiadujących, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2-3
 • Glajcar R., Relacje Prezydenta z Radą Ministrów, [w:] Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, pod red. R. Glajcara, M. Migalskiego, Warszawa 2006
 • Górecki D., Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku, Łódź 1992
 • Kruk M., Glosa do postanowienia TK z 20 maja 2009 r. (sygn. akt Kpt 2/08), „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1
 • Leszczyńska K., Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005), Toruń 2008
 • Maciuk M., Mojak R., Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. K. Działochy, Warszawa 2005
 • Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych, Lublin 1995
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007
 • Mołdawa T., Legislatywa i egzekutywa pod rządami noweli kwietniowej i małej konstytucji, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, pod red. E. Zielińskiego, Warszawa 1993
 • Rogowski S., Małe konstytucje (1919 – 1947 – 1992), „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 2
 • Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951
 • Rykowski Z., Pozycja Sejmu Ustawodawczego w systemie najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1947 – 1952, pod red. M. Rybickiego, Warszawa 1977
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kraków 2000
 • Sarnecki P., Uwaga nr 3 do art. 141 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999
 • Skrzydło W., Instytucja Rady Gabinetowej w Polsce, [w:] Państwo prawa, administracja, sądownictwo: prace dedykowane prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, pod red. A. Łopatki, A. Wróbla, S. Kiewlicza, Warszawa 1999
 • Skrzydło W., Zakrzewski W., Wokół sporu kompetencyjnego między Prezydentem RP a rządem, [w:] Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-Wątor, S. Kubasa, Warszawa 2010
 • Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005
 • Sokolewicz W., Kwietniowa zmiana Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1989, z. 6
 • Sokolewicz W., Pomiędzy systemem parlamentarno – gabinetowym a systemem prezydencko – parlamentarnym: prezydentura ograniczona, lecz aktywna w Polsce i w Rumunii, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 3
 • Starzewski M., Kilka dalszych uzgodnień konstytucji kwietniowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, nr 3
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982
 • Szymczak T., Instytucja Prezydenta RP według noweli kwietniowej i w praktyce, „Państwo i Prawo” 1990, nr 10
 • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1921 – 1935, Warszawa 1987

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart