Author: Artur Ławniczak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 13-41
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.02.01
PDF: ppk/06/ppk601.pdf

Lot and ballot are alternatives forms of the election. In the ancient democracy the first possibility was more popular as better because is independent from the people’s emotions. So Aristotle and Montesquieu represent the constant view that ballot is typical for aristocracy and lot for democracy. The both incarnations of election we can find in medieval Italian city-states as Venice or Firenze, but Great French Revolution changes the democratical paradigm in the direction of victory of balloting as practical almost unique variant of election in the modern both socialist and liberal democracies. In our times lot exists in electional procedures sporadically, for example in the situation of the equal quantity of voices given for two or more candidates. In such situation the creators of law, also in Poland, accept the possibility of using lot in the character of aiding, also evidently non substantial, procedure in the modern democracy

Szczególne znaczenie losowania dla sądownictwa

Losowanie jest alternatywną względem głosowania postacią wyborów. W antycznym modelu ludowładztwa właśnie za pomocą tej pierwszej, abstrahującej od demagogii i zmiennych nastrojów demosu, metody obsadzano większość publicznych stanowisk, co skłoniło Arystotelesa i Monteskiusza do uznania, że losowanie jest odpowiednie dla demokracji, a wybory w formie głosowania dla arystokracji. Obie odmiany wyborów odnajdziemy w nowszych czasach we włoskich republikach miejskich, ale Wielka Rewolucja Francuska skutkuje utożsamianiem w praktyce ustrojowej socjalistycznych i liberalnych nowoczesnych demokracji wyborów z głosowaniem. Losowanie występuje w procedurach elekcyjnych sporadycznie, np. wówczas, gdy kandydaci uzyskali tyle samo głosów, którą to sytuację prawodawcy, również w Polsce, uznają za odpowiednią dla odwołania się do zepchniętego na margines losowania.

REFERENCES:

Literature:

 • Arystoteles, Polityka, [w:] Dzieła wszystkie, t. VI, Warszawa 2001
 • Atiya A.S., Historia kościołów wschodnich, Warszawa 1978
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004
 • Bartyzel J., Demokracja, Radom 2002
 • Bingham Powell Jr. G., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006
 • Bjutten A.-M., Kłassiczieskaja Griecija, Moskwa 2006
 • Bodio T., Załęski P., Przywództwo i elity polityczne, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, pod red. K.A. Wojtaszczyka, W. Jakubowskiego, Warszawa 2007
 • Cheliński S., Rzeczpospolita Wenecka. Zarys dziejów i ustroju, Warszawa 1919
 • Cziczerin B.N., Kurs gosudarstwiennoj nauki, Moskwa 1894
 • Czierniłowskij Z.M., Żrébij, [w:] Bol’szaja Sowietskaja Encikłopedija, t. IX, pod red. A.M. Progorow, Moskwa 1972
 • Filip J., Demokracie a její formy, [w:] J. Filip, J. Svatoň, J. Zimek, Základy státovědy, Brno 1994
 • Finley M., Polityka w świecie starożytnym, Kraków 2000
 • Glotz G., La cité grecque, Paris 1928
 • Górski P., Salmonowicz J., Historia ustroju państw, Warszawa 2001
 • Haman J., Demokracja. Decyzje. Wybory, Warszawa 2003
 • Hermann D., Griechische Altertümer, Freiburg 1892
 • Heywood A., Politologia, Warszawa 2006
 • Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002
 • Krzemiński M., Królestwo Belgii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa-Kraków 2007
 • Langrod W.Ł., Ustrój państwowy Rzeczypospolitej San Marino, Warszawa 1932
 • Maciejewski T., Konstytucje wolnych miast Europy w okresie międzywojennym, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego, M.J. Ptaka, Wrocław 2010
 • Michell H., Sparta, Cambridge 1964
 • Montesquieu Ch.L. de, O duchu praw, t. I, Warszawa 1957
 • Nachmanson R., Tri aksiomy diemokratii, tekst dostępny na stronie internetowej: http://www.aghata.net/Democracy.html/ (15.05.2011)
 • Nowotarski B., Czy wyższa jakość polskiej polityki przyciągnie wyborców?, Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych, nr 55, 2005
 • Procacci G., Historia Włochów, Warszawa 1983
 • Rousseau J.J., O umowie społecznej czyli zasady prawa politycznego, Łódź 1948
 • Russell B., History of Western Civilisation and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, London 1947
 • Sawickij W.M., Komentarz do art. 123 Konstytucji, [w:] Konstitucija Rossijskoj Fiedieracii. Nauczno-prakticzieskij kommientarij, pod red. B.N. Topornin, Moskwa 1997
 • Tansey S.D., Nauki polityczne, Poznań 1997
 • Turchino N., Sorteggio, [w:] Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, t. XXXII, pod red. S.E. Guglielmo Marconi, Roma 1936-40
 • Witkowski S., Państwo greckie. Historia ustroju państw greckich i dawne ustroje Aten i Sparty, Warszawa 1938
 • Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Toruń 2004

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart