Author: Bartłomiej Opaliński
Institution: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Year of publication: 2011
Source: Show
Pages: 97-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.04.05
PDF: ppk/08/ppk805.pdf

In the article there is presented the issue of the individual parliamentary responsibility of members of the government in Polish Constitution from 2 nd April 1997. After a few historical remarks there was established the circle of entities which the title issues concerned. Next there was analyzed the mode of passing a motion of censure against the members of the government, highlighting its differences from the procedure motion of censure against Council of Ministers. As a side issue of discussion there was explained the resignation of member of the government, place at the disposal of the Prime Minister and the appeal on his initiative. In the course of the argument there was explained that the president has the absolute obligation to satisfy the request of Prime Minister concerning the dismissal of a member of government. To sum up the considerations there was established that the institution of the individual parliamentary responsibility of members of the government is well-form blended in the polish model of parliamentary government.

Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków rządu na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu indywidualnej odpowiedzialności parlamentarnej członków rządu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Po kilku uwagach wstępnych natury historycznej ustalono krąg podmiotów, których dotyczy tytułowa problematyka. Następnie poddano analizie tryb uchwalenia wotum nieufności wobec członków rządu, uwypuklając jego odrębności od procedury uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów. Na marginesie prowadzonych rozważań wyjaśniono zagadnienie rezygnacji członka rządu z zajmowanego stanowiska, postawienia się do dyspozycji premiera oraz odwołania z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów. W toku wywodu wyjaśniono, że prezydent ma bezwzględny obowiązek uczynić zadość wnioskowi premiera w przedmiocie odwołania członka rządu. Podsumowując przeprowadzone rozważania ustalono, że instytucja indywidualnego wotum nieufności członka rządu właściwie wkomponowuje się w ukształtowany w Konstytucji RP model rządów parlamentarnych.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999
 • Burdeau F., La Troisiéme République, Paris 1997
 • Chorążewska A., Dualizm egzekutywy i jego konsekwencje: casus sporu o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej, [w:] Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, pod red. T. Mołdawy, J. Szymanka, Warszawa 2010
 • Ciapała J., Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989 – 1997), Warszawa 1999
 • Dunaj K., Weimarski model prezydentury, Warszawa 2010
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009
 • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, pod red. A. Bałabana, Kraków 2002
 • Gatulle J., Du role effestif du chef de l’État sous la IIIe République, Paris 1959
 • Gdulewicz E., Mojak R., Rola ustrojowa i struktura organizacyjna Rady Ministrów, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, pod red. W. Skrzydły, Warszawa 1997
 • Gdulewicz E., Skrzydło W., Wotum nieufności wobec członka Rady Ministrów w uregulowaniach obowiązującej konstytucji i praktyce lat 1997-2007, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. E. Gdulewicz, W. Skrzydły, Rzeszów 2007
 • Gebethner S., O genezie i ewolucji prezydencjonalizmu w Finlandii, „Studia Iuridicata”, t. 15, Warszawa 1987
 • Gebethner S., Parlamentarne i prezydenckie systemy rządów (porównawcza analiza politologiczna), „Państwo i Prawo” 1994, z. 7-8
 • Gebethner S., System rządów parlamentarno gabinetowych, system rządów prezydenckich oraz rozwiązania pośrednie, [w:] Konstytucyjne systemy rządów, red. M. Domagała, Warszawa 1997
 • Granat M., Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4
 • Jaskiernia J., Przesłanki aksjologiczne i teleologiczne dualizmu egzekutywy w systemie parlamentarno-gabinetowym i granice racjonalności tego modelu w świetle doświadczeń III RP, [w:] Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, pod red. J. Posłusznego, J. Buczkowskiego, K. Eckhardta, Przemyśl – Rzeszów 2009
 • Kruk M., Nowe zasady i instytucje ustrojowe w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Nauka” 1997, nr 3
 • Kruk M., Przyczynek do rozważań o inspiracjach Konstytucji RP z 1997 r., „Państwo i Prawo” 2002, z. 12
 • Kruk M., System rządów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., pod red. W. Skrzydły, R. Mojaka, Lublin 1998
 • Łętowska E., Administracja w „małej konstytucji”, [w:] „Mała konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993
 • Michalak B., Wincławska M. S., Rząd Leszka Millera (19 X 2001 – 2 V 2004), [w:] Rządy koalicyjne w III RP, pod red. M. Chmaja, Olsztyn 2006
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007
 • Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11-12
 • Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Lublin 2008
 • Mojak R., Tryb dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów w świetle przepisów konstytucyjnych a praktyka politycznoustrojowa, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, pod red. M. Grzybowskiego, Warszawa 2006
 • Odrowąż – Sypniewski W., Zakres swobody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu z wnioskami ministrów o dymisję. „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6
 • Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002
 • Prawo konstytucyjne (wybrane zagadnienia), pod red. T. Szymczaka, Łódź 1993
 • Pułło A., System Prezydencki, [w:] Konstytucyjne systemy rządów. Możliwość adaptacji do warunków polskich, pod red. M. Domagały, Warszawa 1997
 • Romi R., Le Président de la République interpréte de la constitution, „Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger”, 1987, nr 5
 • Sarnecki P., Funkcje i struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11-12
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2007
 • Skrzydło W., Współczesne modele ustrojowe usytuowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, pod red. A. Bałabana, Kraków 2002
 • Sokolewicz W., Art. 157, 161 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 2001
 • Sokolewicz W., Art. 158, 159, Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. I, Warszawa 1999
 • Sokolewicz W., Art. 67, 68 Małej Konstytucji, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 1997
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982
 • Stepan A., Skatch C., Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism versus Presidentialism, „World Politics” 1993, vol. LXVI
 • Szeliga Z., Rada Ministrów a Sejm 1989 – 1997, Lublin 1998
 • Tschentscher A., The Basic Law (Grundhestz). The Constitution of Federal Republic of Germany (May 23rd, 1949) Würzburg/Bern 2003
 • Zévaés A., Histoire de la Troisiéme République, Paris 1946
 • Zwierzchowski E., Prawno-ustrojowe stanowisko kanclerza RFN, Katowice 1972

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart