Author: Tomasz Bichta
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Author: Marta Michalczuk-Wlizło
Institution: Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 47-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.01.03
PDF: ppk/09/ppk903.pdf

The aim of this article was to show parliaments of three Baltic countries (Lithuania, Latvia and Estonia) and their typical attributes. They all are single chamber parliaments. Among the most important features are: monopoly of legislature, government dependence of parliament and small number of parties in parliament. Seimas, Saeima and Riigikogu are independent objects that makes them efficient political bodies and also makes their political systems more stable.

Jednoizbowość jako cecha parlamentów państw bałtyckich

Jednoizbowość to cecha systemu politycznego polegająca na istnieniu tylko jednej izby w parlamencie danego państwa. Przykładem państw, w których występuje jedna izba parlamentu są: Litwa, Łotwa i Estonia. Do głównych cech charakteryzujących silne jednoizbowe parlamenty należą przede wszystkim: monopol władzy ustawodawczej, zależność istnienia rządu od woli parlamentu a także względna fragmentaryzacja izby. Litewski Seimas, łotewski Saeima, jak i estoński Riigikogu posiadają daleko idącą swobodę i autonomię w decydowaniu o swojej strukturze oraz trybie pracy. Czyni to z nich organy skuteczne i sprzyjające stabilności politycznej w poszczególnych państwach.

REFERENCES:

Literature:

 • Antoszewski A., Forma rządu, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, Wrocław 1997
 • Antoszewski A., Władza ustawodawcza, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006
 • Kręcisz W., Republika Litewska, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2., pod red. E. Gdulewicz, Lublin 2002
 • Mróz M., Riigikogu. Parlament Republiki Estońskiej, „Przegląd Sejmowy” nr 1, 1997
 • Petroff W., Systemy wyborcze do parlamentu dwunastu europejskich państw postkomunistycznych, Warszawa 1999
 • Podolak M., Pochodyła P., System polityczny Litwy, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2005
 • Sokół W., Partie polityczne i systemy partyjne krajów postkomunistycznych [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. Region, Państwa i Społeczeństwa czasie transformacji, Lublin 2000
 • Sokół W., Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej. Próba bilansu [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, pod red. W. Sokoła, M. Żmigrodzkiego, Lublin 2005
 • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodnie: ustrój, organy władzy, partie polityczne, pod red. M. Barańskiego, Katowice 2005
 • Zieliński J., Rząd Republiki Estonii, [w:] Rządy w państwach Europy, t. III, pod. red. E. Zielińskiego, J. Zielińskiego, Warszawa 2006
 • Zieliński J., Seimas Parlament Litwy, Warszawa 2003
 • Zieliński J., Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy, Warszawa 2000

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart