Author: Artur Ławniczak
E-mail: avka@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 133-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.06
PDF: ppk/11/ppk1106.pdf

This text concerns the institution of ballot and its functions in judicature. Author analyses in details procedures of fortuity, which replaced the argumentation of parties and the influence of such methods (“unfactual fortune”) on verdict in the judicial processes. The issue of dividing the judicature and the power of adjudication from other functions and objects of power is analysed also in this text. Author writes a lot about procedures of ballot of jury as a relict of influence the fortune on adjudication and role of this procedure in guaranteeing the impartiality of judges.

Losowanie w wymiarze sprawiedliwości

Artykuł jest poświęcony kompetencji Trybunału Konstytucyjnego RP do badania konstytucyjności już nie obowiązującego prawa. Przyjęto , że podstawowe znaczenie ma tu wyrok TK z 16 marca 2011 r. stwierdzający niekonstytucyjność dekretów Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r. wprowadzający stan wojenny. Historyczna problematyka stanu wojennego wywołuje ciągle zrozumiałe emocje polityczne i ideologiczne, od których jednak musza abstrahować rozważania prawnicze. Autor rekonstruuje założenia, na których oparł się TK, a potem analizuje je pod katem obowiązywania standardów konstytucyjnych. Zajmuje się też skutkami, do których prowadzi uznanie już nieobowiązującego prawa za niekonstytucyjne. Tekst jest skonstruowany tak by prezentowane w nim poglądy inspirowały do dalszej dyskusji.

REFERENCES:

Literature:

 • Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód. Od wynalezienia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982
 • Balicki J., Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1980
 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004
 • Baran K., Powstanie i ewolucja angielskiej ławy przysięgłych (między średniowieczem a XIX stuleciem), [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej, red. M. Kwiecień, M. Małecki, Kraków 1997
 • Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2001
 • Berman H. J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995
 • Bieljajew E.A., Araby, islam i arabskij chalifat w rannjeje sriedniewiekow’je, Moskwa 1966
 • Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981
 • Bokovoy D., Wolffsohn M., Sądy w Izraelu, [w:] Nowy Leksykon Judaistyczny, red. J. H. Schoeps, Warszawa 2007
 • Bright J., Historia Izraela, Warszawa 1994
 • Campbell J., Potęga mitu, Kraków 1994
 • Cziczerin B.N., Kurs gosudarstwiennoj nauki, Moskwa 1894
 • Daniel-Rops H., Od Abrahama do Chrystusa, Warszawa 1995
 • Dimitrius J.E., Mazzarella M.C., Sztuka obserwacji czyli skuteczne studiowanie drugiego człowieka, Gliwice 2008
 • Dowlen O., The Political Potential of Sortition. A Study of Random Selection of Citizens for Public Office, Exeter 2008
 • Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, Warszawa 1906
 • Esmein A., Zasady prawa konstytucyjnego, Warszawa 1904
 • Estreicher S., Wykłady z ustroju państwa i prawa na zachodzie Europy, Kraków 2000
 • Filipowicz S., Historia myśli społeczno-prawnej, Gdańsk 2006
 • Foote P.G., Wilson D.M., Wikingowie, Warszawa 1975
 • Gaca A., Anglia od IX do połowy XVII wieku, [w:] A. Gaca, K. Kamińska, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002
 • Gąssowski J., Mitologia Celtów, Warszawa 1978
 • Górski G., Anglia, [w:] G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustroju państw, Warszawa 2001
 • Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998
 • Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych. Od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych, Warszawa 1968
 • Grzybowski S., Dzieje prawa, Wrocław – Warszawa – Kraków - Gdańsk 1981
 • Heinze R., Angielska jury w porównaniu z francuzko - niemieckim sądem przysięgłych, Warszawa 1874
 • Herrmann P., Island. Das Land und das Volk, Leipzig 1914
 • Historia Europy, red. A. Mączak, Wrocław – Warszawa – Kraków 1997
 • Homer, Iliada, Wrocław – Kraków 1960, XXII
 • Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 2002
 • Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985
 • Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa. Historia ustroju i źródeł prawa, Warszawa 1958
 • Jel’nykow M., Zołotoordyn’ski czasy na ukrajins’kych zemljach, Kyjiw 2008
 • Kamińska K., Anglia od XVII do XX wieku, [w:] A. Gaca, K. Kamińska, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002
 • Kamińska K., Rzesza Niemiecka (I Rzesza) od X w. do 1806 r., [w:] A. Gaca, K. Kamińska, Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002
 • Kersten A., Zmierzch feudalizmu, [w:] A. Kersten, J. Maciszewski, Historia powszechna 1648 – 1789, Warszawa 1971
 • Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2004
 • Koranyi K., Powszechna historia państwa i prawa, t. II, Warszawa 1955
 • Korzon T., Historyja wieków średnich wyłożona sposobem elementarnym, Warszawa 1884
 • Kosminski E., Ustrój społeczny barbarzyńców, [w:] Historia wieków średnich, t. I, Warszawa 1956
 • Kotański W., Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne Japonii, [w:] J. Keller, W. Kotański, W. Szafrański, W. Tyloch, T. Żbikowski, Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne, Warszawa 1974
 • Kowalczyk M., Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów, Łódź 1968
 • Krasowski K., Stany Zjednoczone Ameryki, [w:] K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań 2002
 • Krzemiński M., Królestwo Belgii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa - Kraków 2007
 • Kunderewicz C., Prawo w starożytnej Mezopotamii, [w:] Mezopotamia, red. J. Braun, Warszawa 1971
 • Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006
 • Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994
 • Lewicki J., Anglia do połowy XI wieku, [w:] Historia wieków średnich, Warszawa 1956, t. I, Warszawa 1956
 • Manteuffel T., Średniowiecze powszechne do schyłku XV w. Próba syntezy, Warszawa 1958
 • Maurois A., Dzieje Anglii, Warszawa 1957
 • Mazahéri A., Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII), Warszawa 1982
 • Modzelewski K., Barbarzyńskie korzenie Europy, [w:] Cywilizacja europejska – wykłady i eseje, red. M. Koźmiński, Warszawa 2004
 • Mohl R. von, Encyklopedia umiejętności politycznych, t. I, Warszawa 2003
 • Monteskiusz, O duchu praw, Kęty 1997
 • Nieć M., Trzy projekty demokracji w Attyce, [w:] Czas a trwanie idei politycznych i prawnych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kozub-Ciembroniewicz, Warszawa 2008
 • Rodee C.C., Political Fundamentals, [w:] C.C. Rodee, T.J. Anderson, C.Q. Christol, Introduction to Political Science, New York-Toronto-London 1957
 • Rosenkranz E., Wstęp, [w:] Prawo salickie, Gdańsk 1990
 • Rousseau J.J., O umowie społecznej czyli zasady prawa politycznego, Łódź 1948
 • Sawickij W.M., Komentarz do art. 123 Konstytucji, [w:] Konstitucija Rossijskoj Fiedieracii. Nauczno-prakticzieskij kommientarij, red. B.N. Topornin, Moskwa 1997
 • Sikorska-Dzięgielewska K., Anglia od XVII do XX wieku, [w:] K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, Poznań 2002
 • Sintomer Y., Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, Bari 2009
 • Szafrański W., Prahistoria religii na ziemiach polskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1987
 • Szerer M., Kultura i prawo, Warszawa 1981
 • Szerer M., Sądownictwo angielskie, Warszawa 1959
 • Szlachta B., Konstytucjonalizm, [w:] J. Bartyzel, B. Szlachta, A. Wielomski, Encyklopedia polityczna, t. I, Radom 2007
 • Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976
 • Troickij N., Rieformy 1861-1874 gg.: Ziemskaja, gorodskaja i sudiebnaja rieformy, „Nauczno-proswietitiel’skij żurnał SKIEPSIS. Swoboda naczinajetsja s somnienija” 2010, nr 3
 • Tymowski M., Systemy polityczne. Społeczeństwa bezpaństwowe i państwowe Afryki przedkolonialnej, [w:] Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław – Warszawa - Kraków 1996
 • Vadet J.-C., Etyka muzułmańska: między przeznaczeniem a obowiązkiem prawnym, [w:] Encyklopedia religii świata. Zagadnienia problemowe, t. II, red. F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier, Warszawa 2002
 • Vico G., Nauka nowa, Warszawa 1966
 • Vulcănescu R., Kolumna niebios, Warszawa 1979
 • Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu. Zarys wykładu, Warszawa 1998
 • Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Toruń 2004
 • Wojtyczek K., Republika Francji, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa - Kraków 2007
 • Zieliński T., Rzeczpospolita Rzymska, Warszawa 1958

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart