Author: Joanna Juchniewicz
Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 15-32
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.01
PDF: ppk/13/ppk1301.pdf

The control function is one of the oldest and most fundamental spheres of representative body’s activity. The aim of the control carried out by the representative body is to in- vestigate certain areas of government activity, detect and indicate irregularities, as well as to undertake measures to prevent irregularities in the future. The implementation of the Sejm’s control function, which is based on art. 95, paragraph 2 of the Constitution, occurs when applying wide range of instruments among which we can discern in- struments of individual control of Deputies (parliamentary interpellation, parliamentary questions, questions on current affairs and current information), the activities of Sejm committees, including the parliamentary commission of inquiry and instruments of control carried out by the entire chamber. The effectiveness of these instruments may be considered on many grounds – from the possibility of being used by groups staying in opposition to the ruling majority to assessment of the objectives connected to each of the control instruments, and this requires Sejm control criteria to be defined.

Instrumenty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu – próba oceny skuteczności

Do najstarszych i najistotniejszych sfer działalności organu przedstawicielskiego należy funkcja kontrolna. Celem kontroli prowadzonej przez organ przedstawicielski jest zbadanie pewnej sfery działalności rządu, wykrycie i wskazanie nieprawidłowości a także podjęcie działań zmierzających do uniknięcia wykrytych nieprawidłowości w przyszłości. Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, której podstawę stanowi art. 95 ust. 2 Konstytucji, następuje przy zastosowaniu szeregu instrumentów, wśród których można wskazać instrumenty indywidualnej kontroli poselskiej (interpelacji poselskich, zapytań poselskich, pytań w sprawach bieżących i informacji bieżącej), działalność komisji sejmowych, w tym sejmowych komisji śledczych oraz instrumenty kontroli prowadzonej przez całą izbę. Skuteczność tych instrumentów może być rozpatrywana w wielu płaszczyznach – od możliwości korzystania z nich przez ugrupowania pozostające w opozycji do większości rządzącej, ocenę realizacji celów, jakie z każdym z instrumentów kontroli się wiążą, wymaga także zdefiniowanie kryteriów kontroli sejmowej.

REFERENCES:

Literature:

 • Chmaj M., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997, Warszawa 1999.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997.
 • Czuma I., Ustrojowe podstawy skarbowości na tle konstytucji kwietniowej, Lublin 1937.
 • E. Zwierzchowski, Republika Federalna Niemiec, [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 2000.
 • Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Zakamycze 2001.
  Garlicki L., Komentarz do art. 95 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Garlicki L., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej? Uwagi na marginesie artykułu prof. P. Sarneckiego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6.
 • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Zakamycze 2002.
 • Gwiżdż A., Organizacja i zasady funkcjonowania, [w:] Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. A. Burda, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999.
 • Juchniewicz J., Absolutorium instytucja sejmowej kontroli wykonania ustawy budżetowej, Olsztyn 2010.
 • Juchniewicz J., Status i rola opozycji parlamentarnej niemieckiego Bundestagu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.
 • Juchniewicz J., Uwagi na marginesie indywidualnych uprawnień poselskich w realizacji kontroli parlamentarnej, [w:] Rozważania nad problemami współczesnych społeczeństw demokratycznych, (praca zbiorowa), Płock 2010.
 • Komorowski E., Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2004.
 • Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 • Kruk M., Idea stabilności i efektywności rządów w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006.
 • Lang J., Kontrola administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2003.
 • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • Ochendowski E. Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001.
  Olejniczak – Szałowska E., Kontrola administracji, [w:] Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Zakamycze 2005.
 • Sarnecki P., Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 6.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008.
 • Sokolewicz W., O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, z. 11.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1969.
 • Stębelski M., Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2012.
 • Sylwestrzak A., Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk 2001.
 • Szymanek J., Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1.
 • Szymczak M. (red.) Słownik języka polskiego, Warszawa 1978.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart