Author: Piotr Czarny
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 93-107
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.05
PDF: ppk/13/ppk1305.pdf

The article focuses on issues related to ratification in Poland of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. It includes an analysis of constitutionality of the certain provisions of the Convention. In the author’s view, the Convention does not contain any provisions inconsistent with the Constitution of Poland. However, he claims that proper interpretation of this document requires analysis of its authentic texts in English and French.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – wybrane problemy konstytucyjno-prawne

Artykuł koncentruje się na problemie ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Obejmuje on analizę zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów Konwencji. Zdaniem autora, konwencja nie zawiera postanowień ogólnych sprzecznych z Konstytucją RP. Autor stoi na stanowisku, że właściwa interpretacja tego dokumentu wymaga analizy jego autentycznych tekstów w języku angielskim i francuskim, a nie dostępnych polskich, mylących tłumaczeń. Dodatkowo istotny jest Raport wyjaśniający, który jako dokument sporządzony w związku z przygotowaniem Konwencji jest istotną wskazówką interpretacyjną.

REFERENCES:

Literature:

 • Chmielarz A., Funkcja prawna konstytucji na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2011.
 • Czarny P., Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2012, nr 4.
 • Dobrowolski M., Status prawny rodziny świetle nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 4.
 • Garlicki L., Art. 72, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
 • Garlicki L., Seks a Europejska Konwencja Praw Człowieka [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskie. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009.
 • Karbownik K., Tłumacz – anonimowy prawodawca? Wokół wykładni i stosowania aktów prawa europejskiego [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2013 (w druku).
 • Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961.
 • Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2000.
 • Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego [w:] Państwo prawa i prawo karne, Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Mostowik P., Nagregulacja, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 3.
 • Słownik języka polskiego PWN, t. III, Warszawa 2007.
 • Sozański J., Prawo traktatów. Zarys współczesny, Warszawa-Poznań 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart