Author: Hanna Bednarz
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 143-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.07
PDF: ppk/13/ppk1307.pdf

The institutions of direct democracy are being applied in the Swiss Confederation on a scale that is incomparable with any other country. The popular initiative itself is being used by various interest groups, as well as by political parties, at least a few times each year. This article aims at presenting in a complex manner both legal and practical aspects of the popular initiative’s application in the Swiss Confederation. The first part of the article deals with the origin and the development of the direct democracy institutions throughout the years. In the next part the legal regulations concerning the popular initiative and the proceedings relating to it (from its submission to results’ publication and possibilities of their verification) are being presented. The following fragment of the article describes the interest groups and political parties submitting the initiatives and also initiatives’ objects. The article is concluded by the presentation of the various purposes, which popular initiative can serve, apart from its aim to amend the Federal Constitution.

Zastosowanie inicjatywy ludowej w Konfederacji Szwajcarskiej

Instytucje demokracji bezpośredniej są stosowane w Konfederacji Szwajcarskiej na skalę nieporównywalną z jakimkolwiek innym państwem. Sama inicjatywa ludowa wykorzystywana jest co najmniej kilka razy do roku przez różnorodne grupy interesu, jak i przez partie polityczne. Celem opracowania jest kompleksowe przedstawienie aspektów prawnych i praktycznych zastosowania inicjatywy ludowej w Konfederacji Szwajcarskiej. Pierwsza część pracy obejmuje prezentację genezy i rozwoju instytucji demokracji bezpośredniej na przestrzeni lat. W kolejnej części zaprezentowano regulacje prawne dotyczące inicjatywy ludowej i postępowania z nią związanego (począwszy od jej zgłoszenia aż po publikację wyników i możliwości ich weryfikacji). Następna część pracy poświęcona została zobrazowaniu podmiotów zgłaszających inicjatywy, jak i treści samych inicjatyw. Wskazano również na aspekt skuteczności tej instytucji oraz na cele, którym, oprócz możliwości nowelizacji Konstytucji Federalnej, może ona służyć.

REFERENCES:

Literature:

 • Analyse VOX des votations fédérales du 27 septembre 2009, Universität Zürich Institut für Politikwissenschaft, Forschung für Politik Bern.
 • Analyse VOX des votations fédérales du 9 février 2003, Université de Genève Département de science politique, Institut de recherché “Politique et état”, Avril 2003, Publication No 80.
 • Aubert J.-F., Mahon P., Petit commentaire da la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999, Zürich-Bâle-Genève 2003.
 • Auer A., Malinverni G., Hottelier M., Droit constitutionnel Suisse, Volume I, L’Etat, Bern 2006.
 • Berenstein A., Mahon P., Dunand J.-P., Labour Law in Switzerland, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2011.
 • Buetzer M., Second –order direct democracy in Switzerland: How sub-national experiences differ from national ballots, [w:] Local Direct Democracy in Europe, red. T. Schiller, Wiesbaden 2011.
 • Ehrenzeller B., Mastronardi P., Schweizer R. J., Vallender K. A., Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar, Zürich-St. Gallen 2008.
 • Grisel E., Initiative et referendum populaires. Traite de la démocratie semi-direct en droit Suisse, Berne 2004.
 • Kriesi H., Trechsel A. H., The Politics of Switzerland. Continuity and Change in a Consensus Democracy.
 • Linder W., Swiss Democracy. Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, Basingstoke 2010, s. 93 za G. Lutz, D. Strohmann, Wahl- und Abstimmungsrecht in den Kantonen, Bern 1998.
 • Linder W., Swiss Democracy. Possible…, s. 95 za A. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992.
 • Linder Wolf W., Direct Democracy [w:] Handbook of Swiss Politics, red. U. Kloti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos, P. Sciarini, Zürich 2007.
 • Marquis L., La formation de l’opinion publique en démocratie directe. Les referendums sur la politique extérieure Suisse 1981-1995, Zürich 2006.
 • Obinger H., The Swiss Experience in the 1990s, [w:] Federalism and labour market policy: comparing different governance and employment strategies, red. A. Noel, Montreal 2004.
 • Oui a l’initiative populaire pour le renvoi des etrangeres criminels (initiative sur le renvoi) www.initiative-pour-le-renvoi.ch.
 • Rhinow R., Schefer M., Schweizerisches Verfassungsrecht, Basel 2009.
 • Tornay B., La democratie di recte saisie par le juge, Geneve-Zurich-Bale 2008, s. 136 oraz Déclarées nulles, www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis_2_2_5_6.html.
 • Trechsel A., Sciarini P., Direct democracy in Switzerland: Do elites matter?, “European Journal of Political Research” 1998, nr 1.
 • Treschel A. H., Popular Votes, [w:] Handbook of Swiss Politics, red. U. Kloti, P. Knoepfel, H. Kriesi, W. Linder, Y. Papadopoulos, P. Sciarini, Zürich 2007.
 • Tschannen P., Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart