Author: Artur Trubalski
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 173-197
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.08
PDF: ppk/13/ppk1308.pdf

The aim of this paper is to presents selected issues on the process of the implementation of the EU directives into the national law of the Republic of Poland. This issue is very im- portant as the most of the legislative process, especially connected with economic issues, is currently held at the level of the European Union. Legal acts, which are adopted in Poland, aim to implement the EU law into the national law. Therefore, there is a need to analyse the implementation process and its character more deeply. This applies to a particular directive, which is seen as a source of secondary legislation of the European Union being subject to this process. No less important is to define the process more precisely, with particular emphasis on the doctrine of discrepancies occurring in the background of the distinction between the implementation and transposition of the EU law into the national law. This raises, in turn, the need to examine the implementation of the law-making process as a two-step operation. This feature is characteristic to the process of the implementation of the EU law into the Polish legal system and has no equivalent in the Polish constitutional order. The basis of the implementation process, which result from the primary law of the European Union, will also be characterized. They provide the foundation for the application of the EU law in Poland. They also show the obligation to ensure the effectiveness of the EU law in the national legal order, which simultaneously requires the imple mentation of the rights contained in the European Union directives. Another element of the study is to present the implementation of the legal basis con- tained in the Constitution of the Republic of Poland. The analysis of those basis leads to the conclusion that the Constitution of Poland contains provisions to the validity of both primary and secondary law of the European Union in Polish legal system. Therefore, they constitute the basis for the implementation of the EU directives into the na- tional law. Issues emphasised in the work and connected with the process of the implementation of the EU law into the national law, are the foundation for the analysis of this process, as well as a starting point for further discussion on the mechanism of the im- plementation of the European Union law into the national law of the Republic of Poland.

Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących procesu implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Związana z tym problematyka jest bardzo istotna w związku z tym, iż większość procesu ustawodawczego, szczególnie dotyczącego kwestii gospodarczych, odbywa się obecnie na poziomie Unii Europejskiej. Uchwalane w Polsce ustawy mają więc na celu implementację prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. Dlatego też istnieje potrzeba bliższej analizy procesu implementacji oraz jego charakteru. Dotyczy to w szczególności dyrektywy, jako źródła prawa pochodnego Unii Europejskiej podlegającego temu procesowi. Nie mniej ważne jest precyzyjne zdefiniowanie omawianego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w doktrynie rozbieżności na tle rozróżnienia implementacji oraz transpozycji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego. Prowadzi to z kolei do konieczności przeanalizowania implementacji jako procesu tworzenia prawa o charakterze dwustopniowym. Ta cecha przedmiotowego procesu jest charakterystyczna dla wdrażania prawa Unii Europejskiej do systemu Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada swojego odpowiednika w polskim porządku konstytucyjnym.

REFERENCES:

Literature:

 • Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2011.
 • Barcz J., Konstytucyjne uwarunkowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2011.
 • Bartosiewicz A., Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT, Warszawa 2009.
 • Biernat S., Miejsce prawa pochodnego Wspólnot Europejskich w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, red. C. Mik, Toruń 1999.
 • Colgan D., Tringular Situations: the Coup de Grace for the Denial of Horizontal Direct Effect of Community Directives, „European Public Law” 8/2002.
 • Górski M., Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie, [w:] System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, red. A. Wyrozumska, Warszawa 2010.
 • Jaroszyński T., Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011.
 • Jedlecka W., Dyrektywy Wspólnot Europejskich a prawo wewnętrzne, Wrocław 2002.
 • Kruk M., Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania organów państwa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.
 • Kubuj K., Implementacja prawa wspólnotowego na tle doświadczeń Francji, Warszawa 2006.
 • Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Kraków 2004.
 • Kurcz B., Harmonisation by means of Directives – never-ending story, „European Bussiness Law Rewiev” 2001, nr 11.
 • Lackhoff K., Nyssens H.: Direct Effect of Directives In Triangular Situations, „European Law Rewiev” 23/1998.
 • Miąsik D., Zasady ogólne (podstawowe) prawa Unii Europejskiej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Warszawa 2010.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa 2000.
 • Mik C., Metodologia implementacji europejskiego prawa wspólnotowego w krajowych porządkach prawnych, [w:] Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998.
 • Szwarc M., Implementacja dyrektyw wspólnotowych przez państwa członkowskie, Rządowe Centrum Legislacji, „Studia i opracowania analityczne”, Seria C, z. 1, Warszawa 2000.
 • Prechal S., Directives in EC Law, Oxford 1995.
 • Tuleja P., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 1999.
 • Wróbel A., Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Kraków 2002.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.
 • Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej a konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz, Warszawa 2006.
 • Zawidzka A., Odpowiedzialność państwa członkowskiego za szkody powstałe wskutek naruszenia prawa unijnego, [w:] System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, red. J. Barcz.
 • Zawidzka A., Prawo Unii Europejskiej a prawo krajowe państw członkowskich, [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2010.
 • Zawidzka A., Tworzenie prawa Unii Europejskiej, [w:] Źródła prawa Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2010.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart