Author: Peter-Christian Müller-Graf
Institution: Uniwersytet w Heidelberg
Author: Jan Wiktor Tkaczyński
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 16-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.02.01
PDF: ppk/14/ppk1401.pdf

Perturbations in the eurozone justify the question concerning not only the condition of public finances in the countries belonging to this zone, but also force us to think about the form of budget support policy of the eurozone countries implemented by the European Union. It is not difficult to realize that the aforementioned policy is, since May 2010, both an object of criticism, also in a scientific aspect, and the (not only) source of the current financial difficulties of the European Union. Although these problems do not (yet) threaten the common European market, it is impossible to ignore that they weaken to a great extent the union binder, which consists both of the economic and monetary European union. With the purpose of showing the legal and political implications of this process, it becomes necessary to remind first of all of the adequate regulations of the European Union law. All this, referring to the bon mot of John Kenneth Galbraith that one of the recession’s benefits is that it reveals what the accountant has overlooked, in order to be able to present the new political and legal shapes of the indicated problem. The shapes and also, specifically speaking, the political and legal challenges, which emerge from the analysis of the present budget support policy of the eurozone countries implemented by the European Union.

Europejska polityka wsparcia budżetów państw strefy euro. Próba delimitacji prawnej pojęcia politycznego

Perturbacje w strefie euro uzasadniają pytanie nie tylko o stan finansów publicznych państw tej strefy, ale i zmuszają do zastanowienia się nad kształtem uprawianej ze strony Unii Europejskiej polityki wsparcia budżetów krajów należących do strefy euro. Trudno bowiem nie zauważyć, że wspomniana polityka stanowi od maja 2010 roku zarówno obiekt krytyki, w tym rzecz jasna naukowej[1], ale i źródło (aczkolwiek nie jedyne) obecnych kłopotów finansowych Unii Europejskiej. Wprawdzie kłopoty te nie zagrażają (jeszcze) praktykowaniu europejskiego wspólnego rynku, to tym niemniej jednak nie sposób przeoczyć, że osłabiają w poważnym stopniu wspólnotowe spoiwo, które stanowi europejska unia gospodarcza i walutowa. Chcąc zatem ukazać implikacje prawne i polityczne tego procesu, konieczne staje się najpierw przypomnienie stosownych uregulowań prawa wspólnotowego. Wszystko po to, aby odwołując się do bon motJohna Kennetha Galbraitha, iż jedną z korzyści płynących z recesji jest to, że ujawnia co przegapił księgowy, móc spróbować pokazać nowe kontury polityczno-prawne wskazanego problemu. Kontury, ale i powiedzmy wyraźnie – wyzwania polityczno-prawne, jakie wyłaniają się z analizy obecnej polityki Unii Europejskiej wsparcia budżetów państw strefy euro.

REFERENCES:

Literature:

  • Häde U., Art. 136 AEUV – eine neue Generalklausel für die Wirtschafts- und Währungsunion, „Juristenzeitung“ 2011, nr 7.
  • Müller-Graff P.-Ch., „Differenzierte Integration“: Konzept mit sprengender oder unitarisierender Kraft für die Europäische Union, „Integration“ 2007, nr 2.
  • Müller-Graff P.-Ch., Euroraum-Budgethilfenpolitik im rechtlichen Neuland, „Integration“ 2011, nr 4.
  • Pomoc publiczna [w:] Leksykon funduszy UE, J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Warszawa 2009.
  • Rohleder K., Zehnpfund O., Sinn L., Bilaterale Finanzhilfen für Griechenland. Vereinbarkeit mit Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, „Infobrief“, WD 11 – 300 – 103/10.
  • Seidel M., Europarechtsverstöße und Verfassungsbruch im Doppelpack, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht“ 2011, nr 7.
  • W. Tkaczyński J., Świstak M., Sztorc E., Projekty europejskie, Warszawa 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart