Author: Justyna Węgrzyn
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 51-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.02.03
PDF: ppk/14/ppk1403.pdf

The article refers to the consumer’s right to information, which is expressed in art. 51 of the Polish Constitution. The author analyzed that provision, explaining the possibility of its horizontal effect, e.g. B2C. Due to the fact that constitutional rules are clarified by statutes, it was reasonable to draw attention to the statute of 29 August 1997 on the protection of personal data, namely the art. 24, art. 25, art. 32 and art. 33. Those provisions relate to the powers of a weaker entity in terms of access to information relating to it.

Prawo konsumenta do informacji o charakterze osobowym w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku

Niniejszy artykuł odnosi się do prawa konsumenta do informacji o charakterze osobowym, które wyrażone zostało w art. 51 Konstytucji. Autorka dokonała omówienia wskazanego przepisu, wyjaśniając możliwość jego zastosowania w układzie horyzontalnym, tzn. pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Z uwagi na dookreślenie norm konstytucyjnych w aktach prawnych rangi ustawy, zasadne było zwrócenie uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a dokładnie na art. 24, art. 25, art. 32 i art. 33, bowiem to właśnie one odnoszą się do uprawnień słabszego podmiotu w zakresie dostępu do informacji które go dotyczą.

REFERENCES:

Literature:

 • E. Kulesza, Na straży prywatności całkiem po europejsku, http://archiwum.rp.pl/artykul/491916_Na_strazy_prywatnosci_calkiem_po_europejsku.html?genHash=true.
 • Fajgielski P., Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – zakładane cele i przewidziane skutki, [w:] Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych 2010, Dodatek specjalny Monitora Prawniczego 2011, red. G. Sibiga, nr 3.
 • Fleszer D., Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2009.
  Goik Z., Forma udostępniania (i odmowy udostępnienia) danych osobowych, „Radca Prawny” 2000, nr 1.
 • Jabłoński M., Węgrzyn J., Publicznoprawna ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w Konstytucji RP i w ustawodawstwie zwykłym, [w:] Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile, red. J. Frąckowiak, R. Stefanicki, Wrocław 2011.
 • Jarosz-Żukowska S., Problem horyzontalnego stosowania norm konstytucyjnych dotyczących wolności i praw jednostki w świetle Konstytucji RP, [w:] Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, Tom I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, red. M. Jabłoński, Warszawa 2010.
 • Krasuski A,. Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy, Warszawa 2012.
 • Lipowicz I., Konstytucyjne prawo do informacji a wolność informacji, [w:] Wolność informacji i jej granice, red. G. Szpor, Katowice 1997.
 • Litwiński P., Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lex.
 • Łętowska E., Konstytucyjne i wspólnotowe uwarunkowania rozwoju prawa konsumenckiego, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1999.
 • Mednis A., Obowiązki podmiotów prywatnych wykorzystujących dane osobowe, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 8.
 • Polityka Konsumencka na lata 2010-2013 UOKiK, Warszawa 2010.
  Safjan M., Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych w społeczeństwie informatycznym, „Państwo i Prawo” 2002, z. 6.
 • Sakowska M., Pojęcie ,,zbiór danych” na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, „Radca Prawny” 2005, nr 2.
 • Szewc T., Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, „Państwo i Prawo” 2008, z. 2.
 • Wyrzykowski M., Status informacyjny obywatela (w:) Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart