Author: Anna Surówka
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 147-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.03.07
PDF: ppk/15/ppk1507.pdf

The access to public information plays very important role in democratic society. He provides access to information about very important public matters, about activities of organs of public authority, public duties. The right to access to public information has been developed in Polen as a constitutional right only to the Constitution in 1997. Until the adoption and entry into force of the Act on access to public information, the Article 61 of Constitution was basic regulation which guaranteed access to public information. The right to access to public information was and is still developed in the verdicts of administrative courts. The administrative courts played very important role in configuration limits of protection this right.

Prawo dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

Dostęp do informacji publicznej odgrywa ogromną rolę w społeczeństwach demokratycznych. Umożliwia uzyskanie informacji o ważnych sprawach państwowych, działalności organów władzy publicznej, zadaniach publicznych. W Polsce prawo dostępu do informacji publicznej jako prawo konstytucyjne pojawiło się dopiero w Konstytucji z 1997 r. Do momentu uchwalenia i wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 61 Konstytucji stanowił podstawową regulację gwarantującą dostęp do informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej było i nadal jest rozwijane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Odegrały one ogromną rolę w ukształtowaniu granic ochrony tego prawa.

REFERENCES:

Literature:

  • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008,
  • Banaszak B., Wygoda K., Pojęcie funkcji publicznej jako przesłanka modyfikująca zakres ochrony danych osobowych, [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro. Personal data protection yesterday, today, tomorrow, Publikacja Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Warszawa 2006,
  • Bernarczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008,
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009
  • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002,
  • Sokolewicz W., Artykuł 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005,
  • Szmyt A., W sprawie interpretacji art. 61 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6,
  • Taradejna R. i M., Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Toruń 2003,
  • Wojtyczek K., Granice ustawodawczej ingerencji w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999,


Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart