Author: Artur Ławniczak
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 73-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.03
PDF: ppk/19/ppk1903.pdf

The article presents governmental system of Order of Malta with methodology applying to description and analyzing the system of state. Author assumes that the Order of Malta is an example of confessional monastic state with features specific for a state like structure of powers, division of powers and other characteristic for republican type of a state.

Oryginalne rozwiązania systemów rządów na przykładzie Zakonu Maltańskiego

Artykuł przedstawia ustrój Zakonu Maltańskiego w metodologii właściwiej dla badania i opisu ustroju państwa. Autor prezentuje pogląd, że Zakon Maltański stanowi przykład państwa zakonnego typu konfesyjnego, z cechami charakterystycznymi dla państwa, do których zalicza strukturę władz oraz podział władzy, o cechach państwa republikańskiego.

REFERENCES:

Literature:

 • Affek M., Dzieje Zakonu Maltańskiego, „Polonia Christiana” 2009, nr 10.
 • Biskup M., Państwa zakonne nad Bałtykiem w XIII–XIV wieku, [w:] Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2011.
 • Boć J., Konstytucje Rzeczypospolitej, Wrocław 2000.
 • Costarella M., I Cavalieri di Malta nella tradizione e nelle opere, Roma 1956.
 • Czerwiński P., Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na przestrzeni dziejów. Szkic historyczny, London s.d.
 • Dygo M., Zakony rycerskie, [w:] Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2011.
 • Jackson R., Suwerenność. Ewolucja idei, Warszawa 2011.
 • Jakubowski W., Słomka T., Wojnicki J., Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Jakubowski W., Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
 • Jęczmyk L., Znaki czasu, [w:] idem, Nowe Średniowiecze. Felietony zebrane, Poznań 2013.
 • Karski K., Zakony rycerskie Kościoła Katolickiego jako podmioty prawa międzynarodowego (Studium historycznoprawne), „Studia Iuridica” 2002, nr 40.
 • Kelsen H., Principles of International Law, New York 1952.
 • Lange T.W., Szpitalnicy. Joannici. Kawalerowie Maltańscy, Poznań 1994.
 • Ławniczak A., Czy istnieje państwo Zakonu Maltańskiego?, „Rojalista pro patria. Pismo narodowo-konserwatywne” 2008, nr 1.
 • Ławniczak A., Monarchiczne i republikańskie głowy państwa w Europie, Wrocław 2011.
 • Monaco R., Considerazioni sulla sovranité dell’Ordine di S. Giovanni di Gerulasemme detto di Malta, Roma s.d.
 • de Pierredon M., L’Ordre Souverain et Militaire des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Malte). Son Historie, son organisation, ses insignes et ses Coutumes, Paris 1924.
 • Podręcznik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Warszawa 1932.
 • Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006.
 • Seward D., Mnisi wojny, Poznań 2005.
 • Spagnoletti A., Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell’ Italia moderna, Roma–Bari 1988.
 • Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego z Rodos i Malty zwany Rodyjskim i Maltańskim (pot. Szpitalnicy, Joannici, Kawalerowie maltańscy) – katolicki zakon rycerski, http://davidicke.pl/forum/zakon-szpitalnikow-sw-jana-zwanyrodyjskim-i-maltanskim-5815.html (13.08.2013).
 • Suwieriennyj mal’tijskij ordien. Proszłoje i nastojaszczieje, file:///G:/Суверенйыймаль-тийскийорден.mht (9.09.2013).
 • Tyranowski J., Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic, „Prawo”, nr 89, Poznań 1979.
 • Zacharow W.A., Mal’tijskij Ordien kak duchownyj ordien Katoliczieskoj Cierkwi, file:///G:/ДОБАВЛЕНИЯ-ИсторияМальтискогоОрдена.mht (9.09.2013).
 • Żelazny K., Pozycja ustrojowa głowy państwa we współczesnych monarchiach europejskich, http://twitter.com/GoniecWolnosci (10.09.2013).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart