Author: Katarzyna Tomaszewska
E-mail: k.tomaszewska@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 55-81
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.03
PDF: ppk/22/ppk2203.pdf

The tendency to seek knowledge and the desire to gain it is a result of basic existential needs of an individual. The idea is to fulfil the so-called cognitive needs by having access to information which an individual needs in a given place and at a given time. Nowadays, access to public information as a certain type of a legal institution is not only a condition for existence of a democratic rule of law but above all it is an efficient tool to implement numerous civil rights. Therefore, a precise definition of what instruments are included in the concept of common information law based on general rules applicable in the dis-cussed range, as well as in the range of regulations related to specific areas of an individual’s life, plays an essential role in the functioning of an information society. Determination of measures which a unit can benefit from, or which have been created for an individual within the institution of access to information, in particular in the field of spatial planning and development, is the main subject of deliberations conducted in this paper.

Instrumenty ochrony interesu prawnego jednostki w ramach dostępu do informacji publicznej w świetle regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Skłonność do poszukiwania i chęć zdobycia wiedzy stanowią rezultat podstawowej potrzeby egzystencjalnej jednostki. Chodzi w tym wypadku o zaspokojenie tzw. potrzeby poznania w drodze umożliwienia dostępu do tych informacji, które są jednostce potrzebne w danym miejscu i w danym czasie. Współcześnie dostęp do informacji publicznej jako pewnego rodzaju instytucja prawna stanowi nie tylko warunek istnienia demokratycznego państwa prawa, ale przede wszystkim jest sprawnym narzędziem realizacji licznych uprawnień obywatelskich. Zatem dokładne określenie, jakie instrumenty zawierają się w pojęciu powszechnego prawa do informacji na gruncie uregulowań ogólnych obowiązujących w niniejszym zakresie, jak również w zakresie uregulowań odnoszących się do konkretnej dziedziny życia jednostki, odgrywa istotne znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Określenie tego rodzaju środków, z jakich może skorzystać jednostka, bądź też które zostały stworzone z myślą o jednostce w ramach instytucji dostępu do informacji, w szczególności zaś w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, stanowi trzon rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu.

REFERENCES:

Literature:

 • Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn informacji publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005.
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Dolnicki B., Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej jako czynnik przeciwdziałania biurokratyzowaniu się administracji, [w:] Biurokracja, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica, 2–4 czerwca 2006 r., Rzeszów 2006.
 • Gardocka T., Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Konstytucyjne uprawnienia jednostki w sferze informacyjnej, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red.
  L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane (materiał na konferencje sędziów NSA), Popowo 14–16 października 2002, Warszawa 2002.
 • Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.
 • Wierczyński G., Pojęcie informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1–2.
 • Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart