Author: Radosław Zych
E-mail: radzy@doktorant.umk.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 137-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.06
PDF: ppk/22/ppk2206.pdf

The election protests concerning Polish elections to the European Parliament from 2014 year focused on a number of specific issues. Noteworthy is the number of them – 64. So far, in Polish European elections of 2014 year brought them the most. Still, a large percentage of judgments in election protests are those, in which The Supreme Court shall not act upon a complaint filed by a person not entitled to do so based on the grounds laid down in electoral code. This may indicate the ignorance of people who made such a remedy on the timing and the grounds of his lodge.

Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku

Tematem niniejszego artykułu jest problematyka protestów wyborczych wnoszonych po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jakie odbyły się w Polsce w 2014 r. Autor podejmie analizę ilościową i jakościową badanego zagadnienia, m.in. poprzez zestawienie liczby protestów wyborczych wniesionych do Sądu Najwyższego po polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2014. Treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r. niewątpliwie jest dowodem na stabilność demokratycznych procedur wyborczych. Powierzenie organom sądowym kompetencji do dokonywania oceny zgodności z prawem przebiegu wyborów spełnia wymogi demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej. Sprawowana w Rzeczpospolitej Polskiej kontrola ważności wyborów, dokonywana przez niezależny od legislatywy i egzekutywy organ sądowy, pozwala na bezstronną analizę stanu faktycznego, opartą na prawie i wolną od elementów gry politycznej.

REFERENCES:

Literature:

 • Chmaj M., Skrzydło W., System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005.
 • Demokracja, parlament i systemy wyborcze, red. M. Griffith-Traversy, Warszawa 2007.
 • Europejskie wybory młodych, red. J. Zbieranek, Toruń 2014.
 • Józefowicz A., Przesłanki prawne rozstrzygnięcia o ważności wyborów parlamentarnych, „Państwo i Prawo” 1999, z. 8.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
 • Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 • Repel J., Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, red. R. Balicki, B. Banaszak,
  M. Jabłoński, Wrocław 1997.
 • Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współczesność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917–2007, red. A. Korobowicz, Warszawa 2007.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Zych R., Kowalczyk T., Pozbawienie praw publicznych jako środek karny w aspekcie realizacji praw wyborczych, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2 (10).
 • Żukowski A., Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart