Author: Anna Michalak
E-mail: aniamich@wp.pl
Institution: Uniwersytet Łódzki
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 115-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.06
PDF: ppk/23/ppk2306.pdf

Any discussion of human rights in post-colonial countries in Asia conducted from the perspective of Western civilization faces many obstacles, particularly related to the existing cultural differences, or even barriers and different traditions. Postcolonial states, despite the remaining remnants of the colonial era – visible example in their legal system, which still contains normative acts adopted before obtaining sovereignty – very firmly based universal adoption of the catalog of human rights as defined in the UN covenants, as well as the application of the standards in their compliance, which would be in line with those elaborated within the framework of the UN. The adopted ideology of so-called „Asian values” leads to a re-widening ideological differences, or even philosophical, in the further development of democracy between Western countries and Asia. At the same time, this gives rise to extract new direction of research, which is to analyze the development of human rights in post-colonial countries of Asia and the West, the study of unknown problems that will come up in relation to the existence of the doctrine of „Asian values”. The aim of this publication is to present current issues related to the debate on human rights, which recently appeared in Singapore and India.

Przestrzeganie praw człowieka w wybranych państwach Azji postkolonialnej – aktualne problemy

Wszelka dyskusja na temat przestrzegania praw człowieka w postkolonialnych państwach Azji prowadzona z perspektywy cywilizacji Zachodu napotyka wiele przeszkód, w szczególności związanych z istniejącymi różnicami, czy wręcz barierami kulturowymi i odmiennymi tradycjami. Państwa postkolonialne, mimo nadal istniejących pozostałości z czasów kolonialnych – widocznych np. w systemie prawa, który wciąż zawiera akty normatywne uchwalone przed uzyskaniem suwerenności – bardzo stanowczo opierają się przyjęciu uniwersalnego katalogu praw człowieka określonego w paktach ONZ. Opór napotyka też stosowanie standardów w przestrzeganiu praw człowieka, które byłyby zgodne z tymi wypracowanymi w ramach ONZ. Przyjęta ideologia tzw. azjatyckich wartości prowadzi do ponownego pogłębiania się różnic ideowych, czy wręcz filozoficznych, w dalszym rozwoju demokracji między państwami Zachodu i Azji. Jednocześnie daje to podstawy do wyodrębnienia nowego kierunku badawczego, jakim jest analiza rozwoju praw człowieka w postkolonialnych państwach Azji i badanie nieznanych na Zachodzie problemów, jakie będą pojawiały się w związku z obowiązywaniem doktryny „azjatyckich wartości”. Celem tej publikacji jest przybliżenie aktualnych problemów związanych z dyskusją nad prawami człowieka, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w Singapurze i Indiach.

REFERENCES:

Literature:

 • Bary W. T., de, Asian Values and Human Rights. A Confucian Communitarian Perspective, Harward 2000.
 • Burke R., Decolonization and the Evolution of International Human Rights (Pennsylvania Studies in Human Rights), Pennsylvania 2010.
 • Chandra Mohan S., Chia Wen Qi P., The Death Penalty and the Desirability of Judicial Discretion, „Singapore Law Gazette”2013, March.
 • Cooper J. F., Peking’s Post-Tiananmen Foreign Policy: The Human Rights Factor, „Issues and Studies”1994, vol. 30.
 • Duxbury A., The participation of states in international organizations: the role of Human Rights and democracy, Cambridge 2013.
 • Gliszczyńska-Grabias A., Sękowska-Kozłowska K., Wieruszewski R., Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka, „Państwo i Prawo” 2011, z. 5.
 • Hassall G., Saunders Ch., Asia-Pacific Constitutional Systems, Cambridge 2006.
 • Hassler S., Reforming the UN Security Council Membership. The Illusion of Representativeness, Routledge 2013.
 • Hor M., Singapore’s Death Penalthy: The Beginning of the End?, [w:] Confronting Capital Punishment in Asia: Human Rights, Politics and Public Opinion, red. R. Hood, S. Deva, Oxford 2013.
 • Human Rights in Asia, red. T. Davis, B. Galligan, Edward Edgar Publishing Limited 2011.
 • Lenzerini F., The culturalization of Human Rights Law, Oxford 2014.
 • Menon V. G., wystąpienie podczas 62. posiedzenia Trzeciego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ z  30 października 2007  r., http://www.un.org/News/Press/docs/2007/gashc3897.doc.htm (25.09.2014).
 • Phan H. D., A Selective Approach to Establishing a Human Rights Mechanism in Southeast Asia. The Case for a Southeast Asian Court of Human Rights, 2012.
 • Ravi M., Zheng Xi Ch., Wanted for mercy: Singapore and its mandatory death penalty, „East Asian law Journal” 2011, Vol. 1, No. 2.
 • Ravinder Frost M., Balasingamchow Yu-Mei, Singapore: A Biography, Singapur 2012.
 • Zartner D., Courts, Codes, and Custom. Legal Tradition and State Policy toward International Human Rights and Environmental Law, OUP USA, 2014.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart