Author: Paulina Dudzik
E-mail: pau.dudzik@gmail.com
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 159-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.01.08
PDF: ppk/23/ppk2308.pdf

The relationship between the legislature and the executive in the Kingdom of Spain has been based on the principles of a parliamentary cabinet system, in which the government that is appointed by the monarch must enjoy the confidence of the representative body. Therefore, the existence of the cabinet depends on the support of a stable majority in parliament. However, it does not mean that the legislative branch dominates the government. The Spanish Constitution created the model of rationalised parliamentarism by establishing procedures that not only favour the cabinet stability, but also ensure the effective fulfilment of its functions, which are the subject of this article. Due to the complexity and multidimensionality of the issue, the article focuses on the key roles and competences of the government. Following the example of many Spanish papers on this subject, the author uses the constitutional classification of functions of the government in the Kingdom of Spain.

Funkcje rządu w Królestwie Hiszpanii na gruncie Konstytucji z dnia 27 grudnia 1978 r.

Relacje między legislatywą a egzekutywą w Królestwie Hiszpanii zostały oparte na zasadach systemu parlamentarno-gabinetowego, w którym powoływany przez monarchę rząd musi cieszyć się zaufaniem organu przedstawicielskiego, gdyż ponosi przed nim polityczną odpowiedzialność. Egzystencja gabinetu zależy więc od poparcia większości parlamentarnej, co bynajmniej nie oznacza dominacji władzy ustawodawczej nad rządem. Konstytucja hiszpańska wypracowała bowiem model parlamentaryzmu zracjonalizowanego poprzez ustanowienie procedur, które nie tylko faworyzują stabilność gabinetu, ale zapewniają także efektywne wypełnianie jego funkcji, na których analizie koncentruje się niniejszy artykuł. Ze względu na kompleksowość i wielowymiarowość zagadnienia autorka skupia się na kluczowych zadaniach i kompetencjach rządu. Wzorem wielu hiszpańskich opracowań dotyczących omawianej tematyki, w artykule została zachowana konstytucyjna systematyka ujęcia funkcji rządu w Królestwie Hiszpanii.

REFERENCES:

Literature:

 • Agudo Zamora M., Otras fuentes del derecho, [w:] Manual de derecho constitucional. Segunda Edición, Madrid 2011.
 • Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001.
 • Aragón Reyes M., Gobierno y forma de Gobierno: problemas actuales, [w:] El Gobierno. Problemas constitucionales, red. M. Aragón Reyes, Á. J Gómez Montoro, Madrid 2005.
 • Bilbao Ubillos J. M., La dirección de la administración civil y militar por el gobierno de la nación, [w:] El Gobierno. Problemas constitucionales, red. M. Aragón Reyes, Á. J Gómez Montoro, Madrid 2005.
 • Brodziński W., System parlamentarno-gabinetowy – wykorzystanie modelu rządów parlamentarno-gabinetowych w  projekcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne systemy rządów: możliwości adaptacji do warunków polskich, red. M. Domagała, Warszawa 1997, s. 40.
 • Bueso J. C., El Gobierno y la Administración. Las relaciones del Gobierno y las Cortes Generales, [w:] Manual de derecho constitucional. Segunda Edición, Madrid 2011.
 • De Estéban J., López Guerra L., El régimen constitucional español, vol. 2, Barcelona 1982.
 • Iwanek J., Postępowanie ustawodawcze w Hiszpanii, [w:] Postępowanie ustawodawcze, red. E. Zwierzchowski, Wydawnictwo Sejmowe 1993.
 • López Ulla J. M., La defensa de la Constitución: jurisdicción constitucional, reforma y estados excepcionales, [w:] Manual de derecho constitucional. Segunda Edición, Madrid 2011.
 • Łabno-Jabłońska A., Iberyjska droga do demokracji, Warszawa 1996.
 • Mołdawa T., Kortezy Generalne Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe 1992.
 • Mołdawa T., Procedura legislacyjna w Hiszpanii, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 4.
 • Mołdawa T., Struktura i zasady funkcjonowania rządu Hiszpanii, [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów, red. S. Bożyk, Białystok 2009.
 • Ollero A., Perspektywa parlamentarna interwencji hiszpańskiej Rady Państwa, „Przegląd Legislacyjny” 2008, nr 2(64).
 • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
 • Pérez Francesch J. L., El Gobierno. Tercera Edición, Tecnos 1998.
 • Solé Tura J., Aparicio Pérez M. A., Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart