Author: Maria Anna Kulikowska
E-mail: maria.kulikowska@gmail.com
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 179-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.09
PDF: ppk/24/ppk2409.pdf

This article describes the problem of the presence of the crucifix in the Italian public space. At the beginning the author discussed the issue of the presence of crucifixes in public schools. The starting points are historical – legal issues and the Lautsi v. Italy case brought before the European Court of Human Rights. Than the author presents the problems concerning the presence of crucifixes in polling stations in respect of election judges and the voters themselves. The last part is dedicated to Judge Luigi Tosti, who objected to the presence of crucifixes in Italian courtrooms. The aim of the research of the author was to prove that, with respect to the problem of exposure of the crucifix in public places in Italy, there is a disagreement, which leads to an uneven line of jurisprudence. There are formed two views: a group of supporters and opponents of the presence of the crucifix in public space. The author used the historical – descriptive, formal – dogmatic and contextual methods.

Ekspozycja krucyfiksu we włoskiej przestrzeni publicznej

Artykuł przedstawia problem obecności krucyfiksu w przestrzeni publicznej w Republice Włoskiej. W pierwszej części omówione zostało zagadnienie obecności krzyży w szkołach publicznych, punktem wyjścia była sprawa Lautsi przeciwko Włochom oraz zagadnienia historyczno-prawne. W drugiej części opisane zostały sprawy dotyczące obecności krzyży w lokalach wyborczych w odniesieniu do członków komisji wyborczych oraz samych głosujących. Ostatni fragment został poświęcony sędziemu Luigiemu Tosti, który sprzeciwił się obecności krucyfiksu we włoskich salach rozpraw. Celem badawczym autorki było udowodnienie, że w odniesieniu do problemu ekspozycji krucyfiksu w miejscach publicznych we Włoszech brak jest zgody, co prowadzi do powstania niejednolitej linii orzeczniczej. Wyraźnie kształtują się dwa poglądy: grupa zwolenników oraz przeciwnicy obecności krucyfiksu w przestrzeni publicznej. Autorka posłużyła się metodą historyczno-opisową, formalno-dogmatyczną i kontekstową.

REFERENCES:

Literature:

 • Baklinski T., Italian judge who refused to hear cases because of crucifixes in courtrooms sacked, z dnia 21 marca 2011 r., LifeSiteNews.com., www.lifesitenews.com/news/ italian-judge-who-refused-to-hear-cases-because-of-crucifixes-in-courtrooms (3.11.2014).
 • Bała P., Wielomski A., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5(106).
 • Borecki P., Pudzianowska D., Symbole religijne w szkole państwowej. Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi przeciwko Włochy (sprawa nr 30814/06), „Przegląd Sądowy” 2010, nr 7–8.
 • Dammacco G., Le relazioni tra lo Stato e Chiesa nella esperienza italiana, [w:] Podstawy regulacji stosunków Państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010.
 • Finocchiaro F., Stato e Confessioni Religiose. Il Sistema Costituzionale, [w:] Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, Roma 1993.
 • Intravala S., Staccò il crocifisso dal muro prof sospeso per un mese, http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/scuola_e_universita/servizi/prof-crocifisso/prof-sospeso/prof-sospeso.html (3.11.2014).
 • Lipski J., Szczucki K., Informacja o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi v. Republika Włoska oraz jego ewentualnego wpływu stan prawny w Polsce, „Zeszyty Prawnicze” 2010, nr 2(26).
 • Lo Giacco M. L., Una valutazione del Concordato tra Italia e Santa Sedea 25 anni dalla sua modificazione, [w:] Podstawy regulacji stosunków Państwo–Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej, red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010.
 • Macbain T., Italian Judge Luigi Tosti Acquitted!, z dnia 17 lipca 2011 r., www.atheists. org/italian-judge-luigi-tosti-acquitted (3.11.2014).
 • Panara C., Lautsi v. Italy: the display of religious symbols by the State, „European Public Law 17”, no. 1 (2011).
 • Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5(106).
 • Stanisz P., Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007.
 • Wiśniewski A., Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 listopada 2009 r. i z 18 marca 2011 r. W sprawie Lautsi przeciwko Włochom (skarga nr 30814/06), „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5(106).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart