Author: Katarzyna Tomaszewska
E-mail: k.tomaszewska@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 15-49
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.01
PDF: ppk/25/ppk2501.pdf

The openness of public life is an event of the so called new time. It is a value that is evaluated positiv because by guaranteeing the access to the information about so called public affairs creates a possibility of the social control and by the same time an active function of the individual in the state with a democratic system. One of his elements is the possibility of gaining information via measures of public subjects that are called subjects that are obliged to give information. In view of the wide approach of the notion public information guaranteed by the legislator such information are also judgments of judiciary organs. In the Polish law order there are various forms of granting of the court judgments. One of the solutions is the granting according to the act of law dated 6. September 2001 about public information. This work shall evaluate that process of the granting and confrontation with other forms of the openness implementation of the court judgments.

Realizacja jawności orzeczeń sądowych w trybie dostępu do informacji publicznej jako element społecznej kontroli

Jawność życia publicznego jest zjawiskiem tzw. nowych czasów. Jest wartością ocenianą pozytywnie, albowiem gwarantując dostęp do informacji o tzw. sprawach publicznych, stwarza możliwość społecznego kontrolowania, a tym samym i aktywnego funkcjonowania jednostki w państwie o ustroju demokratycznym. Jednym z jej elementów jest możliwość uzyskania informacji za pośrednictwem działań podejmowanych przez podmioty publiczne, zwane podmiotami zobowiązanymi informacyjnie. Z uwagi na gwarantowane przez ustawodawcę szerokie podejście względem pojęcia informacji publicznej za tego rodzaju wiedzę należy uznać również rozstrzygnięcia organów wymiaru sprawiedliwości. W polskim porządku prawnym istnieją rozmaite formy udostępniania treści orzecznictwa sądowego. Jednym z tego rodzaju rozwiązań jest ich udostępnianie w trybie określonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ocenie niniejszego procesu udostępnienia i jego skonfrontowanie z pozostałymi formami realizacji jawności orzecznictwa sądowego jest poświęcone niniejsze opracowanie.

REFERENCES:

Literature:

 • Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002.
 • Bernaczyk M., Dostęp do informacji publicznej, Potrzeba budowy elektronicznej bazy orzecznictwa sądów powszechnych, „Na wokandzie” 2010, nr 5.
 • Bernaczyk M., Informacja publiczna o działalności sądów powszechnych – rozwiązania praktyczne, „Na wokandzie” 2011, nr 8.
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.
 • Bernaczyk M., Udostępnianie informacji publicznych w postaci elektronicznej w orzecznictwie sądów powszechnych, [w:] Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2010.
 • Burczyński T., Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011.
 • Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Warszawa 2014.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterystyka), „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
 • Gołaczyński J., Krzywonos A., Prawo do sądu, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Jabłoński M., Konstrukcja prawna tak zwanych kosztów dodatkowych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Problem ustalania i pobierania kosztów dodatkowych przez organy gminy), „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr 65.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Jagielski M., Niedużak M., Publiczna dostępność orzeczeń sądowych, Warszawa 2010.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Kokoszyński M., Wierczyński G., System informacji prawnej sędziego, Warszawa 2011.
 • Kozak A., Granice dyskrecjonalnej władzy prawniczej, Wrocław 2001.
 • Masoń J., Ile jawności w postępowaniu, „Radca Prawny” 2014, nr 155.
 • Masoń J., O osobie publicznej można wiedzieć więcej, „Radca Prawny” 2014, nr 156.
 • Mucha M., Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław 2002.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Warszawa 1997.
 • Niźlik-Mucha A., Problematyka zakresu przedmiotowego konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, „Casus” 2008, nr 2.
 • Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Górzyńska, Warszawa 2008.
 • Pawlak A., Jędrzejewska K., Władza pod sędziowską kontrolą, „Na wokandzie” 2013, nr 17.
 • Piskorz-Ryń A., Jawność działania administracji publicznej, [w:] Prawo do dobrej administracji, red. H. Machińska, Warszawa 2003.
 • Rost A., Prawne formy działań obywateli w rządzeniu państwem, Poznań 1999.
 • Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa 1998.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Wrzesiński K., Prawo do informacji w procesie cywilnym, [w:] Obywatelskie prawo do informacji, red. T. Górzyńska, Warszawa 2008.
 • Zalesińska A., Prus M., Udostępnianie informacji sądowej oraz orzecznictwa sądów powszechnych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych jako narzędzie wspomagające pracę profesjonalnego pełnomocnika procesowego, [w:] Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. S. Kotecka, E. Galewska, Wrocław 2012.
 • Zalesińska A., Rodziewicz P., Publiczne bazy orzeczeń sądowych, [w:] A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska, Technologia informacyjna dla prawników, Wrocław 2011.
 • Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart