Author: Paweł Sadowski
E-mail: pawel.sadowski@umcs.lublin.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 51-66
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.02
PDF: ppk/25/ppk2502.pdf

In accordance with the regulations the Constitution of the Polish Republic Constitutional Court of Justice controls concordances with law of principle of constitutional sources of law: bills, international treaties and regulations given by central State-organs. Results of opinions of Court of Justice determine the extremely important problem from the point of view of the practice of the application of the law. In the face appearing cases of resolving by Parliament of legal provisions in the sound which previously was questioned by Court of Justice, the special meaning gathers the matter of unconstitutional of secondary in the sphere of the administrative law. The article is a test of defining of this occurrence and the performance of attentions effluent from the current jurisdiction and the practice.

Niekonstytucyjność wtórna przepisów ustawowych – zagadnienia wybrane

Zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny swą kognicją obejmuje kontrolę zgodności z ustawą zasadniczą konstytucyjnych źródeł prawa: ustaw, umów międzynarodowych oraz przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe. Skutki orzeczeń Trybunału stanowią niezmiernie ważne zagadnienie z punktu widzenia praktyki stosowania prawa. Wobec pojawiających się przypadków uchwalania przez parlament przepisów prawnych w brzmieniu, które uprzednio zostało zakwestionowane przez Trybunał, szczególnego znaczenia nabiera kwestia niekonstytucyjności wtórnej w sferze prawa administracyjnego. Artykuł jest próbą zdefiniowania tego zjawiska i przedstawienia uwag wypływających z aktualnego orzecznictwa i praktyki.

REFERENCES:

Literature:

 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Zarys modelu Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 1997.
 • Florczak-Wątor M., Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006.
 • Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010.
 • Hauser R., Kabat A., Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lutego 2002 r., I SA/Po 461/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, z. 2, poz. 17.
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.
 • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001.
 • Nowacki J., Przepis prawny a norma prawna, Katowice 1988.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2013.
 • Wegner J., O stosowaniu Konstytucji przez sądy administracyjne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa” 2008, nr 4.
 • Wilbrandt-Gotowicz M., Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, Warszawa 2010.
 • Wronkowska W., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 • Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart