Author: Andrzej Pogłódek
E-mail: andrzejpoglodek@interia.pl
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 149-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.07
PDF: ppk/25/ppk2507.pdf

The institution of Ombudsman originated in Scandinavia. The spread of the institution – which is now a solution typical of democratic countries – took place at the end of the twentieth century. At that time the institution has been widely welcome in the former socialist countries of Central and Eastern Europe. In Latvia, it is not a constitutional body. Latvian Ombudsman acts on the basis of the Act of 2006, its predecessor was the National Bureau of Human Rights. Latvian legislator in a manner appropriate to democratic standards specify the position of Ombudsman of the political system and created him an opportunity to actually carry out the tasks assigned to it. Unfortunately, the practical effects of the activities of the Ombudsman leave much to be desired.

Pozycja ustrojowa Ombudsmana na Łotwie

Instytucja Ombudsmana wywodzi się ze Skandynawii. Rozpowszechnienie się tej instytucji – będącej obecnie rozwiązaniem typowym dla państw demokratycznych – miało miejsce pod koniec XX wieku. Wówczas też instytucja ta została powszechnie recypowana w postsocjalistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Na Łotwie odmiennie niż w pozostałych krajach nie jest to organ konstytucyjny. Łotewski Ombudsman działa na podstawie ustawy z 2006 r., jego poprzednikiem było Krajowe Biuro Praw Człowieka. Ustawodawca łotewski w sposób odpowiadający standardom demokratycznym określił pozycję ustrojową Ombudsmana i stworzył mu możliwości faktycznego wykonywania nałożonych na niego zadań. Niestety praktyczne efekty działalności Ombudsmana pozostawiają wiele do życzenia.

REFERENCES:

Literature:

 • Чиркин В. Е., Основы сравнительного государствоведения, Москва 1997.
 • Сунгуров А. Институт Омбудсмана эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного анализа), Санкт-Петербург 2005.
 • Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013.
 • Kierończyk P., Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny, Gdańsk 2008.
 • Kierończyk P., Parlament Republiki Łotewskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 5.
 • Kierończyk P., Republika Łotewska, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007.
 • Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918–1934), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.
 • Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эстонии, ред. В. В. Полещук, Москва 2009.
 • Современная европейская этнократия: Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии и Латвии/Ред. В. В. Бузаев, И. В. Никифоров, Москва 2009.
 • Дискриминация русских в странах Балтии: причины, формы, возможности преодоления. Сборник статей, Москва–Рига 2011.
 • Этнические конфликты в странах Балтии в постсоветский период. Сборник статей/Ред. A. В. Гапоненко, Рига 2013.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart