Author: Grzegorz Pastuszko
E-mail: grzegorz.pastuszko@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 9-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.04.01
PDF: ppk/26/ppk2601.pdf

The article deals with the problem of the standing order of the National Assembly in Poland. The author indicates the reasons why it should be enacted as an unified, including all necessary issues, act, contrary to the present one, which is divided into a few independent, only partly adopted and referring to the significant competences of the National Assembly acts. The main argument is that the legislative method, that has been chosen by the lawmaker, seems to violate the constitutional provisions. It also looks not to be in accordance with the rules of legislative technique. Last but not least is that the present legal status causes a procedural gap, which means that some solutions, involved in the bill of State Tribunal, dealing with the procedure of presidential impeachment, cannot be applied until the entire standing order is adopted. Taking into account these arguments, the author raises a de lege ferenda postulate, aiming to change the current formula of the standing order of the National Assembly.

O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego

Artykuł dotyczy problemu regulaminu Zgromadzenia Narodowego obowiązującego w Polsce. Jego autor w podjętej analizie wskazuje przyczyny, dla których obecna formuła regulaminu, obejmującego kilka aktów normatywnych, odnoszących się do poszczególnych kompetencji Zgromadzenia Narodowego, zresztą uchwalonych tylko w części, powinna być zastąpiona przez formułę jednego, całościowego regulaminu. Głównym argumentem skłaniającym do takiego postulatu jest przekonanie o niezgodności obecnej konstrukcji regulaminu z obowiązującą konstytucją, a także z zasadami techniki prawodawczej. Wśród innych argumentów jest także to, że nieuchwalenie rozwiązań regulaminowych w całości powoduje lukę proceduralną, która uniemożliwia zastosowanie przepisów ustawy o Trybunale Stanu w zakresie prezydenckiego impeachmentu. Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, autor formułuje de lege ferenda postulat mający na celu zmianę obecnej formuły regulaminu Zgromadzenia Narodowego.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Konstytucja  – regulamin Sejmu  – ustawa, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2(37).
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011.
 • Garlicki L., Regulamin w systemie źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 4(8).
 • Garlicki L., Rozdział IV Sejm i Senat, art. 114, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.
 • Gierach E., Zasada autonomii parlamentu w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 2 (34).
 • Mojak R., Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji ustrojowej (1989–1991), Lublin 1992.
 • Naleziński B., Rozdział VIII, Sejm i Senat, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014.
 • Pastuszko G., Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” (tekst po pozytywnej recenzji, w toku korekty).
 • Sarnecki P., Senat RP a Sejm i Zgromadzenia Narodowe, Warszawa.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
 • Sokolewicz W., Regulamin Sejmu w świetle Małej Konstytucji, [w:] Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu, Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Gwiżdżowi, red. Z. Jarosz, „Studia Iuridica”, t. 28, Warszawa 1995.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu, Warszawa 2003.
 • Zubik M., Trybunał Stanu – stan Trybunału, [w:] Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart