Author: Gábor Schweitzer
Institution: Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Studies Institute for Legal Studies and National University for Public Service, Faculty of Public Administration, Budapest, Hungary
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 53-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.03
PDF: ppk/28/ppk2803.pdf

In this paper, I’d like to provide an overview of the presidents of the Hungarian Royal Administrative Court (Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság) which operated in Budapest between 1897 and 1949. I wish to present the legal status, the political and social prestige and the scholarly background of the presidents of that court. In the opening, however, I will outline the organisation, the scope of authority and the operation of the Administrative Court.

Przewodniczący Węgierskiego Królewskiego Sądu Administracyjnego (1897–1949)

Niniejsze opracowanie prezentuje sylwetki przewodniczących Węgierskiego Królewskiego Sądu Administracyjnego (Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság), który mieścił się w Budapeszcie w latach 1897–1949. Została w nim także dokonana analiza stanu prawnego oraz tła politycznego i ówczesnych stosunków społecznych, a także uwzględnione aspekty naukowe związane z przewodniczącymi tego sądu. W ramach zagadnień wstępnych w artykule zostały w zarysie przedstawione organizacja, kompetencje i zasady funkcjonowania Sądu Administracyjnego.

REFERENCES:

Literature:

 • Antal István sajtófőnök emlékiratai, ed. G. Jenő, Budapest 2004.
 • Borsos E., Közjogi jelentőségű ügyek, [in:] A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897– 1947), Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest 1947.
 • Csorba J., A hegyoldalról, [in:] A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–1947). Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest 1947.
 • Die politische Biographie eines ungarischen Staatsmannes der Donaumonarchie. München 1993.
 • Egyed I., Wlassics és a Közigazgatási Bíróság, “Jogállam” 1933, no. 1.
 • Egyed I., Wlassics Gyula, “Jogállam” 1932, no. 3–4.
 • Horváth E.Í., The History of the Hungarian Administrative Jurisdiction, [in:] A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései – Current Issues of the National and EU Administrative Procedures (the ReNEUAL Model Rules), eds. G. Balázs, L. Berkes, Zs. András, Budapest 2015.
 • Puky E., A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás, “Magyar Szemle” 1940, február.
 • Rakovszky I., A magyar közigazgatási bíráskodás reformja, [in:] Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog köréből. Némethy Károly születésének 70. évfordulója és a “Magyar Közigazgatás” félszázados fennállása alkalmából, ed. K. Mártonffy, Budapest 1932.
 • Schweitzer G., Anti-Jewish Laws in the Judicature Practice of the Administrative Court, [in:] The Holocaust in Hungary. A European Perspective, ed. J. Molnár, Budapest 2005.
 • Schweitzer G., Közigazgatás – igazságszolgáltatás – jogállamiság, avagy a közigazgatási bíráskodás kezdetei Magyarországon, “Állam – és Jogtudomány” 1996–1997, no. 1–2.
 • Sík F., A közigazgatási bíróság alkonya 1945–1949, “Jogtudományi Közlöny” 1984, augusztus.
 • Stipta I., A magyar pénzügyi közigazgatási bíróság jellege és hatásköre. Az 1883. évi LXIII. tc. tartalma és jelentősége, “Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica es Politica”, t. XXIX/1, ed. S. Pál, Miskolc 2011.
 • Stipta I., Adalékok a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság működéséhez (1884–1885), “Acta Juridica et Politica”, t. LVII, fasc. 9. Acta Universitatis Szegediensis de József Attila Nominatae, Szeged 1999.
 • Versényi G., Statisztikai adatok a Közigazgatási Bíróság 50 éves működéséről, [in:] A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve (1897–1947), Magyar Közigazgatási Bíróság, Budapest 1947.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart