Author: Ryszard Balicki
E-mail: balicki@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Wroclaw University
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 215-226
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.13
PDF: ppk/28/ppk2813.pdf

The Polish model of the executive power presupposes the existence of two pillars of the executive. The Council of Ministers is strong by the virtue of its constitutionally granted competences, whereas the strength of the President is in the direct universal election. This situation creates a zone of conflicts between the supreme organs of the state. The author presents contemporary model solutions of the system of goverment and on this background he argues for a change in the Polish Constitution and the introduction of the model solutions of the chancellor government.

Zmiana systemu rządów w Polsce

Polski model sprawowania władzy wykonawczej zakłada istnienie dwuczłonowej egzekutywy, w której rząd jest silny konstytucyjnie przyznanymi mu kompetencjami, natomiast siał prezydenta legitymizowana jest jego wyborem w glosowaniu powszechnym. Sytuacja taka tworzy pole konfliktów pomiędzy najwyższymi organami władzy. Dlatego autor ukazuje celowość dokonania zmian w polskim modelu ustrojowym i wprowadzenia do systemu konstytucyjnego modelu rządów wzorowanego na systemie kanclerskich.

REFERENCES:

Literature:

 • Balicki R., Głowa państwa w rozwiązaniach konstytucyjnych różnych systemów rządów, [in:] Systemy rządów – dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, eds. T. Mołdawa, J. Szymanek, Warsaw 2007.
 • Banaszak B., Egzekutywa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege fundamentali ferenda, “Przegląd Sejmowy” 2006, no. 3(74).
 • Banaszak B., Prezydentura w projektach nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, “Przegląd Prawa i Administracji” 1996, vol. XXXIV.
 • Blondel J., Dual Leadership in the Contemporary Word, [in:] Parliamentary versus Presidential Government, ed. A. Lijphart, Oxford University Press, New York 1992.
 • Debré M., La nouvelle constitution, “Revue Française de Sciences Politiques” 1959, no. 1.
 • Filip J., Zasady zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej, [in:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, eds. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008.
 • Garlicki L., Normy konstytucyjne relatywnie niezmienialne, [in:] Nature and structure of constitution norms, ed. J. Trzciński, Warsaw 1997.
 • Garlicki L., Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985.
 • Granat M., Konstytucja RP na tle rozwoju i osiągnięć konstytucjonalizmu polskiego, “Przegląd Sejmowy” 2007, no. 4(81).
 • Hodder-Williams R., The Constitution (1787) and Modern American Government, [in:] Constitutions in Democratic Politics, ed. V. Bogdanor, Cambridge 1988.
 • Jamróz A., Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Białystok 1993.
 • Kruk M., Przyczynek do rozważań o inspiracjach Konstytucji RP z 1997 r., “Państwo i Prawo” 2002, no. 12. Kruk M., Wstęp. Miedzy konstytucja a konstytucją, [in:] “Mała konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, ed. M. Kruk, Warszawa 1993.
 • Laskowska M., Sokolewicz W., Procedura zmiany Konstytucji RP na tle porównawczym, “Studia Prawnicze” 2002, no. 2 (152).
 • Linz J.J., The Perils of Presidentialism, “Journal of Democracy”, Winter 1990, vol. 1, No 1.
 • Ludwikowski R.R., Prawo konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000.
 • Łabno A., Parlamentaryzm zracjonalizowany, “Przegląd Prawa i Administracji” 2005, vol. LXV.
 • Mainwaring Cf. S., Presidentialism, Multipartism and Democracy, “Comparative Political Studies” 1993, vol. 26, no. 2.
 • Masternak-Kubiak M., Trzciński J., System rządów w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. – Analiza kompetencji Sejmu, “Przegląd Sejmowy” 1997, no. 5.
 • Morawska E., Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 • Philips L., Reforma instytucji V Republiki, “Przegląd Sejmowy” 2008, no. 6(89).
 • Power T.J., Gasiorowski M.J., Institutional Design and Democratic Consolidation in the Third Word, “Comparative Political Studies” 1997, vol. 30, no. 2.
 • Projekty konstytucji, 1993–1997. part I i II, ed. R. Chruściak, Warszawa 1997.
 • Projekty konstytucyjne 1989–1991, ed. M. Kallas, Warszawa 1992 Jaka konstytucja? Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993 r., ed. M. Kruk, Warszawa 1994.
 • Radwański Z., Rola prawników w tworzeniu prawa, “Państwo i Prawo” 1994, no. 3.
 • Sadurski W., Kwestie konstytucyjne, [in:] Co warto, co należy zmieniać? Poprawa jakości demokracji w Polsce, ed. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 2008.
 • Sarnecki P., Prezydent jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, “Państwo i Prawo” 1990, no. 11.
 • Skrzydło W., Historyczne uwarunkowania nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, eds. A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Warszawa 1992.
 • Sokolewicz W., Pomiędzy systemem parlamentarno-gabinetowym a  systemem prezydencko-parlamentarnym: prezydentura ograniczona lecz aktywna w  Polsce i Rumunii, “Przegląd Sejmowy” 1996, no. 3(15).
 • Stephan A., Skach C., Modele konstytucyjne a umacnianie demokracji (Parlamentaryzm – system prezydencki), “Państwo i Prawo” 1994, no. 4.
 • Stosowanie Konstytucji RP z 1997 r. – doświadczenia i perspektywy, ed. Z. Maciąg, Kraków 2006.
 • Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003.
 • Szymanek J., Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warsaw 2006.
 • Wyrzykowski M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [in:] Zasady podstawowe konstytucji polskiej, ed. W. Sokolewicz, Warsaw 1998.
 • Zakrzewska J., Spór o konstytucję, Warszawa 1992.
 • Zwierzchowski E., Prawnoustrojowe stanowisko kanclerza NRF, Katowice 1972.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart