Author: Piotr Lewandowski
E-mail: lpietro@wp.pl
Institution: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 53-68
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.04
PDF: ppk/32/ppk3204.pdf

Artykuł prezentuje konstytucyjną zasadę świeckości państwa w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Chociaż Konstytucja nie określa bezpośrednio tejże zasady, to jednak jej treść wynika z orzecznictwa oraz doktryny prawa konstytucyjnego. Pomimo wytyczenia zakresu zagadnienia, w ostatnich dziesięcioleciach podlega ono ustawicznej transformacji ze względu na zmieniające się uwarunkowania ustrojowo-polityczne państwa włoskiego. Włoski model świeckości wytycza system prawny państwa i organów administracji publicznej oraz gwarantuje równość i wolność konstytucyjną tudzież przyjmuje przychylną postawę w ramach problematyki wyznaniowej. Nie bez znaczenia pozostają konflikty interesów wynikające z zastosowania świeckości państwa, które prowadzą niejednokrotnie do ożywionych debat oraz zachwiania względnej równowagi społeczno-politycznej.

The principle of the secular nature of the state in the Constitution and the case-law of the Constitutional Court of Italy

The article presents the constitutional principle of the secular nature of the state in the light of selected decisions issued by the Constitutional Court of Italy. Although the Constitution does not specify the said principle, its contents follow from the constitutional law decisions and doctrine. Despite the scope of the issue having been determined over the past few decades, it is continually subject to incessant transformation due to the ever-changing political conditions of the Italian state. The Italian model of secularism designates the legal system of the state and public administration institutions. It also guarantees constitutional equality and freedom and adopts a favourable attitude as far as religious issues are concerned. Also of significance here are conflicts of interests arising from the secular nature of the state. They are often the cause of heated debates and lead to undermining the social and political equilibrium.

REFERENCES:

Literature:

 • Barwicka-Tylek I., Laicyzacja, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. 3, red. M. Jaskólski, Warszawa 2007.
 • Bellerate B., Laicità e religione. Spunti e appunti, [w:] Laicità, religioni e formazione: unasfida epocale, red. F. Cambi, Laicità, religioni e formazione: una sfida epocale, Roma 2007.
 • Boniolo G., Introduzione, [w:] Laicità. Una geografia delle nostre radici, red. G. Boniolo, Torino 2006.
 • Brunelli G., La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi, http://www.rivistaaic.it/la-laicit-italiana-tra-affermazioni-di-principio-contrad-dizioni-della-prassi.html.
 • Caprarola G., Schemi di diritto ecclesiastico, Roma 2014.
 • Dalla Torre G., Metamorfosi della laicità, [w:] Laicità e relativismo nella società post secolare, red. S. Zamagni, A. Guarnieri, Bologna 2009.
 • Genre E., Religioni e laicità in Italia: quando i nodi vengono al pettine, [w:] Laicità, religioni e formazione: una sfida epocale, red. F. Cambi, Laicità, religioni e formazione: una sfida epocale, Roma 2007.
 • Gritti R., La politica del sacro. Laicità, religione, fondamentalismi nel mondo globalizzato, Milano 2004.
 • Lariccia S., Principio di laicità dello Stato, http://www.treccani.it/enciclopedia/princi-pio-di-laicita-dello-stato_(Diritto-on-line).
 • Macioce F., Una filosofia della laicità, Torino 2007.
 • Marson O., La laicità e le laicità: i termini, le posizioni e gli interrogativi di un dibattito aperto, [w:] Laicità possibili. Fondamenti e prospettive, red. G. Goisis, G. Maglio, O. Marson, Portogruaro 2007
 • Miligi G., Laicismo, tra laicità e filosofia, [w:] Laicità e filosofia, red. G. Miligi, G. Perazzoli, Milano – Udine 2010.
 • Moneta P., Effetti della giurisprudenza della Corte costituzionale sul piano legislativo einterpretativo, [w:] Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, red. R. Botta, Napoli 2006.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • Rossi S., La laicitànellagiurisprudenzadellaCorteCostituzionale, http://www.sintesidia-lettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=56&ID=117&RICERCA=ro.
 • Tedeschi M., Il principio di laicità nello stato democratico, Torino 1996.
 • Vasale C., Laicità e politica, [w:] Lessico della laicità, red. G. Dalla Torre, Roma 2007.
 • Villa V., Alcune osservazioni sulla nozione di „laicità”, [w:] Custodire la laicità nel tempo del pluralismo, red. G. Palumbo, Milano 2009.
 • Vincenti M., La laicità come principio giuridico, Colloquio con Michele Ainis, http://www.sintesidialettica.it/leggi_articolo.php?AUTH=132&ID=207.
 • Witkowski Z., System konstytucyjny Włoch, Warszawa 2000.
 • Witkowski Z., Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:]
 • Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2002.
 • Zagrebelsky G., Laicità, http://www.treccani.it/enciclopedia.laicita_(XXI-Secolo).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart