Author: Marcin Rulka
E-mail: marcinrulka2@o2.pl
Institution: Wyższa Szkoła Psychologi Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 89-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.06
PDF: ppk/32/ppk3206.pdf

Przedmiotem opracowania jest problematyka referendum niepodległościowego na przykładzie Szkocji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Autor prezentuje historię burzliwych relacji Szkocji oraz Anglii, które naznaczone były długoletnimi dążeniami niepodległościowymi narodu szkockiego. Głównym przedmiotem rozważań jest regulacja prawna przeprowadzonego w dniu 18 września 2014 r. referendum w sprawie nie- podległości Szkocji, co stanowi również pole do odwołań do rozwiązań stosowanych w innych tego typu referendach. Szczególnie istotną kwestią jest właściwe określenie kręgu osób, które w drodze głosowania będą decydować o przyszłości dążącego do niepodległości terytorium. Autor postuluje co do zasady szerokie zakreślenie tego kręgu. Proponuje również przygotowaniem konwencji międzynarodowej, która regulowałaby zasady przeprowadzania referendów niepodległościowych lub przynajmniej zaleceń w tym zakresie.

Law Regulation Of Scottish Independence Referendum

The study is the issue of independence referendum on the example of Scotland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The author presents the story of the turbulent relationship of Scotland and England, which was marked by the nation’s long-standing aspirations of independence for Scotland. The main subject of discussion is the legal regulation conducted on 18 September 2014 referendum on Scottish inde- pendence, which is also basis for appeals to the solutions used in other similar referendums. Particularly important is the proper definition of persons determining by voting on the future of territory seeking independence, which should be quite broad. He also advocates preparation of an international convention to regulate the principle of the independence referenda or at least recommendations in this regard.

REFERENCES:

Literature:

 • Bogdanor V., The 40 per cent rule, „Parliamentary Affairs” 1980, t. 33, nr 3.
 • Bogdanor V., Politics and the Constitution, Aldershot, Dartmouth 1996.
 • Czapiewski T., Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Szczecin 2011.
 • Donneley R., Choosing Scotland’s Future. A National Conversation. Independence and responsibility in the modern world, August 2007.
 • Flamini R., Scotland’s Independence Bid: History, Prospects, Challenges, „World Affairs”, May/June 2013.
 • Jakubiak Ł., Ustrojowo-polityczny status Nowej Kaledonii w świetle konstytucyjnej zasady niepodległości Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 5.
 • Laforest G., Montigny E., Who votes in a referendum? General comments and some facts concerning Québec, [w:] Independence Referendums: Who Should Vote and Who Should be Offered Citizenship?, red. R. Ziegler, J. Shaw, R. Bauböck, RSCAS 2014/90
 • Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUDO Citizenship Observatory.
 • Laponce J., The sovereignty referendum: Quebec and Scotland in comparative perspective,
 • APSA Toronto meeting, 3–6 September 2009.
 • Oliver N., A History of Scotland, London 2010.
 • Ryan B., At the Borders of Sovereignty: Nationality and Immigration Policy in an Independent Scotland, „Journal of Immigration Asylum and Nationality Law” 2014, t. 28, nr 2.
 • Tierney S., Legal Issues Surrounding the Referendum on Independence for Scotland, „University of Edinburgh School of Law Research Paper” 2013, nr 34.
 • Vidmar J., The Scottish Independence Referendum in an International Context, „Canadian Yearbook of International Law” 2014, t. 51.
 • Winetrobe B. K, The Referendums (Scotland and Wales) Bill [Bill 1 of 1997–98], „Research Paper” 97/61 20 May 1997, Home Affairs Section House of Commons Library.
 • Wolniaczyk K., Szkockie dążenia niepodległościowe – płaszczyzna prawna i polityczna, „Ius Novum” 2014, nr 3.
 • Ziegler R., Kick-off contribution, [w:] Independence Referendums: Who Should Vote and Who Should be Offered Citizenship?, red. R. Ziegler, J. Shaw and R. Bauböck, RSCAS 2014/90 Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUDO Citizenship Observatory.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart