Author: Marlena Sakowska-Baryła
E-mail: msakowska11@wp.pl
Institution: Urząd Miasta w Łodzi
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 125-144
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.08
PDF: ppk/32/ppk3208.pdf

Celem publikacji jest zaprezentowanie genezy prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz analiza jego istoty. W tekście zaprezentowano sposób regulowania tego prawa w projektach konstytucji, opisano jego charakter oraz relacje występujące pomiędzy tym prawem a innymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Unormowania zawarte w art. 51 Konstytucji mają charakter kompleksowy i gwarantują należytą ochronę danym osobowym osoby fizycznej w sferze prywatnej i publicznej. Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w prawie polskim pokazuje, że prawo to współcześnie ma istotne znaczenie oraz zapewnia publicznoprawną ochronę autonomii informacyjnej jednostki.

Constitutionalisation of the right to protection of personal data in Poland

The aim of the publication is to present the origins of the right to protection of person- al data in Poland the analysis the essence of this right. In the text the manner of the regulation of this right is being presented in projects of The Constitution, it describes the right’s character and relations occurrent among it and other constitutional rights and freedoms. The regulations contained in Art. 51 of the Constitution are comprehensive and provide adequate protection of the private and public information of the individual. Regulation of the right to the protection of personal data in Polish Constitution shows that nowadays the right has an essential meaning and assures a publicly protection of the information autonomy of the individual.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prezydencki projekt Karty Praw i Wolności, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 1.
 • Banaszak B., Prawo do ochrony danych osobowych w Polsce, [w:] O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, red. T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Chruściak R., Projekty konstytucji 1993–1997. Część I, Warszawa 1997.
 • Chruściak R., Projekty konstytucji 1993–1997. Część II, Warszawa 1997.
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle Nowej Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
 • Complak K., O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Garlicki L., Normatywna wartość ustawy zasadniczej, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001.
 • Jabłoński M., Rozważania na temat pojęcia godności człowieka w polskim porządku konstytucyjnym, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010.
 • Kallas M., Projekty konstytucyjne 1989–1991, Warszawa 1992.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
 • Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, z. 1.
 • Sakowska-Baryła M., Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych, Wrocław 2014.
 • Sokolewicz W., Uwagi o projekcie Karty Praw i Wolności, „Państwo i Prawo” 1993, z. 4.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
  1997 r., Warszawa 2000,
 • Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa, Warszawa 1998.
 • Wyrzykowski M., Ochrona danych – zagadnienia konstytucyjne, [w:] Ochrona danych osobowych, M. Wyrzykowski, Warszawa 1999.
 • Wyrzykowski M., Status informacyjnych obywatela, [w:] Prawo i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa 2000.
 • Zajadło J., Godność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji), „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart