Author: Grzegorz Pastuszko
E-mail: grzegorz.pastuszko@op.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 23-38
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.02
PDF: ppk/33/ppk3302.pdf

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia granic, w obrębie których porusza się prawodawca tworzący przepisy regulaminów Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego. Czyniąc punktem odniesienia treść art. 61 ust. 4, art. 112, art. 114 ust. 2 i art. 123 ust. 2 konstytucji, statuujących zasadę autonomii parlamentu (a więc wyznaczających także normatywną płaszczyznę autonomii regulacyjnej) autor ukazuje, jaki wpływ na ustanawianie norm regulaminu ma otaczające go środowisko prawne. W kolejnych częściach artykułu pojawiają się rozważania poświęcone ingerencji w materie wewnętrzne parlamentu różnych aktów normatywnych, tj. konstytucji, ustaw zwykłych, aktów prawa unijnego, Europejskiej Konwencji o Ochroni Prawa Człowieka i Podstawowych Wolności oraz ingerujących względem siebie regulaminów izb. Główna teza badawcza tego opracowania opiera się na przekonaniu, że wytyczony w ramach przepisów konstytucyjnych zakres autonomii regulacyjnej doznaje poważnych ograniczeń, i że decyzje parlamentu regulującego własną organizację wewnętrzną podyktowane są w określonym wymiarze uwarunkowaniami zewnętrznymi.

The boundaries of regulative autonomy in the standing orders of Polish parliament

The main purpose of this article is an attempt to delineate boundaries, within which the lawmaker has got discretionary power to establish rules of the standing orders of the Sejm, the Senat and the National Assembly. As making reference point to the content of art. art. 61 ust. 4, art. 112, art. 114 ust. 2 i art. 123 ust. 2 of the constitution, the author demonstrates what is the impact of the surrounding legal environment on establishing that rules. Consequently, the following parts of this article present the interference of different normativeacts into internal parliamentary affairs, i.e. the constitution, bills, UE law acts, the European Convention on Human Rights and the standing orders of parliament. The key thesis of the article is based on convenience that the scope of regulative autonomy, laid down by the constitution, is the subject of further limitations and that the decisions of parliament in this area have to meet some external (imposed „from outside”) conditions.

REFERENCES

Literature

 • Bisztyga A. – głos w dyskusji, Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej (Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat RP we współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej), Warszawa 2013.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997. Fuksiewicz A., Sejm i Senat po wejściu w życie traktatu lizbońskiego – dostosowanie do reformy instytucjonalnej, Warszawa 2011. Garlicki L., Komentarz do art. 113 Konstytucji, uwaga 7, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2002.
 • Garlicki L., Konstytucja-regulamin Sejmu – ustawa, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2. Garlicki L., Prawo parlamentarne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007. Gierach E., Zasada autonomii parlamentu w świetle przepisów Konstytucji RP z 1997 r.
 • Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 2. Kudej M., Komentarz do Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Katowice 1974.
 • Kupis M., Sejm cztery lata po przyjęciu Traktatu z Lizbony – rozwiązania prawne i praktyka parlamentarna, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1, s. 105–109.
 • Kuś A., Konstytucyjność Traktatu z Lizbony, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010. Pastuszko G., Kompetencje Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 8.
 • Pastuszko G., O potrzebie uchwalenia nowego regulaminu Zgromadzenia Narodowego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 4.
 • Pastuszko G., Organy kierownicze Zgromadzenia Narodowego w V Republice Francuskiej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV 4.
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2000. Szymanek J.,
 • Zaleśny J., Polskie regulaminy parlamentarne 1986–2002, Warszawa 2002.
 • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu, Warszawa 2003.
 • Zubik M., Prawo parlamentarne i postępowanie ustawodawcze w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart