Author: Paweł Króliczek
E-mail: pawelkroliczek@gmail.com
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 53-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.04
PDF: ppk/33/ppk3304.pdf

Niniejszy tekst koncentruje się na procedurze wyboru sędziego konstytucyjnego. Zagadnieniami weń poruszonymi są zarówno wymagania stawiane sędziom trybunałów konstytucyjnych w państwach obszaru europejskiej kultury prawnej, jak i prawnoporównawcza analiza samej procedury wyborczej dokonywanej przez uprawnione podmioty. Najistotniejszą przyczyną, która wpływa na znaczenie tego zagadnienia, jest sprawowana przezeń kontrola konstytucyjności prawa. To właśnie dlatego, kluczowym problemem w tym zakresie jest, który z organów władzy publicznej jest odpowiedzialny za wyłonienie składu osobowego tych sądów.

Election of Constitutional Judges. The comparative analysis of Polish regulation

The article focuses on whole scope of election of constitutional judges. Topic includes requirements which should be meet by member of Constitutional Tribunal in european legal culture as well as an comparative analysis of election by entitled authority. The most important reason of fundamental significance of this process is power of constitutional court, mainly review of conformity with the fundamental Law. That is why, entitlements to elect constitutional court justice is so relevant for political and of course legal system.

REFERENCES

Literature

 • Banaszak B., Glosa do wyroku TK z dnia 3 grudnia 2015 r, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 2. Böckenförde E.W., Sądownictwo konstytucyjne: zagadnienia strukturalne- organizacja- legitymizacja, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1998, nr 2.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Garlicki L., Trzciński J., Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1997.
 • Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002.
 • Garlicki L., Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego (dwadzieścia pięć tez na dwudziestopięciolecie), [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego: ewolu- cja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziłło, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 194, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2004.
 • Garlicki L., Rada Konstytucyjna o ochrona praw jednostki we Francji, Warszawa 1987.
 • Garlicki L., Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987.
 • Gdulewicz E., Zakrzewski W., Kilka uwag o powoływaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Macieja Kudeja, red. A. Łabno, E. Zwierz- chowski, Katowice 2009.
 • Kischel U., Wybór sędziów niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu porównawczym, „Państwo i Prawo” 2014, z. 9. Kruk M., Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 5. Kruk M., O sposobie powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne, Księga jubileuszowa Z.A. Ma- ciąga, t. I, red. M. Grzybowski, B. Naleziński, Kraków 2014.
 • Mączyński A., Podkowik J., Artykuł 194 numer boczny 65, [w:] Konstytucja RP, t. II, Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Safjan M., Ewolucja zadań i funkcji Trybunału Konstytucyjnego – próba spojrzenia w przyszłość, [w:] Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego: ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego- założenia a ich praktyczna realizacja, red. K. Budziłło, Warszawa 2010.
 • Sokolewicz W., Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006. Status zawodowy sędziów w Niemczech, Francji i Hongkongu, red. A. Chodyra, Warszawa 2002.
 • Wojtyczek K., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce: wybrane zagadnienia, Warszawa 2013.
 • Zajadło J., Wewnętrzna legitymizacja sądu konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4. Zoll A., Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2016, nr 1.
 • Zubik M., Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011. Zwierzchowski E., Z zagadnień legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo CCLVII, Wrocław 1997.

 

 

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart