Author: Katarzyna Tomaszewska
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 163-180
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.10
PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

Dostęp do informacji publicznej stanowi warunek istnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz przesłankę istnienia demokratycznego państwa prawa. Jako jedna z form kontroli społecznej dokonywanej przez podmioty zainteresowane informacyjnie, stanowi kategorię służącą ochronie interesu prawnego jednostki. Przedmiotem niniejszej kontroli jest należyte funkcjonowanie podmiotów władzy publicznej i realizowanie zadań służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb obywatelskich wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie. Co istotne, w ramach szeroko rozumianego pojęcia informacji o sprawach publicznych, zawiera się również kategoria danych o istniejącym prawie, tj. treść jeszcze nieobowiązujących i obowiązujących uregulowań prawnych. A szczegółowe określenie podstaw prawnych, dopuszczalnych form i sposobów jej upublicznienia stanowi przedmiot niniejszego opracowania.

Making public information available as a form of protection of the entities’ legal interest in the light of the regulations concerning the promulgation of normative acts and other selected legal acts

Access to public information is a prerequisite for the existence of civil society and the premise of the existence of a democratic state of law. As one of the forms of social control performed by entities interested in information, it constitutes a category serving to pro- tect the legal interest of the individual. The subject of this control is the proper func- tioning of public authority entities and implementation of tasks aimed at satisfying the collective needs of citizens resulting from the coexistence of people in society. What is important in the context of widely understood notion of public affairs also includes the category of data on existing law, that is the content yet not in force and applicable legal regulations. A detailed indication of the legal basis, the permissible forms and methods of making information public is the subject of this paper.

REFERENCES:

Literature:

 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn informacji Publicznej. Informatyzacja administracji publicznej, Wrocław 2005.
 • Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.
 • Bidziński M., Chmaj, M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2010.
 • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Burczyński T., Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011.
 • Gardocka T., Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008.
 • Gołaczyński J., Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, Warszawa 2010.
 • Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Zakamycze 1999.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002.
 • Jabłoński M., Wygoda K., Dostęp do informacji i jego granice, Wrocław 2002.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej. Zagadnienia wybrane (materiał na konferencję sędziów, Popowo 14 -16 października 2002), Warszawa 2002.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2012
 • Michalska A., Wronkowska S., Zasady tworzenia prawa, Poznań 1983.
 • Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Skrzydło W., Konstytucja RP. Komentarz, Kraków 1998.
 • Studnicki F., Przepływ wiadomości o normach prawnych, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace prawnicze, 1965, z. 32.
 • Szostek D., e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji, Wrocław 2009.
 • Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009.
 • Wierczyński G., Pojęcie informacji publicznej w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1–2.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna 2009.
 • Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989.
 • Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej. Zagadnienia praktyczne, Warszawa 2009.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart