Author: Marieta Czekałowska
E-mail: marietacz@wp.pl
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 205-222
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.10
PDF: ppk/34/ppk3410.pdf

The aim of this article is to present regulations connected with environmental protection on examples three constitutions: Kingdom of Spain, Republic of India and Republic of the South Africa. The aspect of this research is to analyze abovementioned regulations in the context of duties connecting with environmental protection. It is also significant aspect indicated the possibility of constitute the subjective rights to the use of environment and asserting rights directly from culprit pollution in horizontal activity. In this article, considering derives from editorial construction and taxonomy discussing provisions contained in above basic laws. Furthermore, on selected examples from judicature and doctrine had been presented a stance in order to define, which of these constitutional regulations are obliged to protect rights’ properly in cases of environmental protection.

Analiza porównawcza przepisów dotyczących ochrony środowiskabna przykładzie konstytucji: Królestwa Hiszpanii, Republiki Indii i Republiki Południowej Afryki

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji dotyczących ochrony środowiska na przykładzie trzech konstytucji: Królestwa Hiszpanii, Republiki Indii i Republiki Południowej Afryki. Przedmiotem badań jest analiza tych przepisów w kontekście obowiązków związanych z przestrzeganiem stanu środowiska. Istotna jawi się również kwestia możliwości powołania się na prawo obywatelskie do ochrony środowiska oraz sposobność dochodzenia tego prawa wprost od sprawcy zanieczyszczenia w tzw. wymiarze horyzontalnym. Na kanwie niniejszych rozważań odniesiono się również do konstrukcji redakcyjnych omawianych przepisów, ich usystematyzowania w powyższych ustawach zasadniczych. Ponadto, na wybranych przykładach z orzecznictwa i doktryny dokona- no oceny w zakresie wskazania, które z omawianych regulacji konstytucyjnych należycie zabezpieczają prawa z tytułu naruszenia stanu środowiska.

REFERENCES:

Literature:

 • Abraham C.M., Environmental Jurisprudence in India, Hague 1999.
 • Bouthillier Y.L., Cohen M.A., Gonzalez Marquez J.J., Mumma A., Smith S., Poverty Alleviation and Environmental Law, Cheltenham, Northampton 2012.
 • Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
 • Campins Eutja M., Casado L., Nieto Moreno J.E., Pigrau Solè A., Pont Castejón I., Environmental law in Spain, The Netherlands 2011.
 • Chandra Das S., The Financial System in India. Markets, Instruments, Institutions, Services and Regulations, Delhi 2015.
 • Charakter i struktura norm konstytucji, ed. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Elias S., Legal Research, How to Find and Understand the Law, California 2009.
 • Environmental Protection in Multilayered Systems. Comparative Lessons from the Water Sector, eds. M. Alberton, F. Palermo, Leiden- Boston 2012.
 • Florczak- Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.
 • Garciá- Ureta A., Lasagabaster I., Environmental Governance in Spain, [In:] Environmental Protection in Multilayered Systems. Comparative Lessons from the Water Sector, eds. M. Alberton, F. Palermo, Leiden- Boston 2012.
 • Gizbert- Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w konstytucji, [In:] Charakter i struktura norm konstytucji, ed. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., znowelizowana 27 sierpnia 1992, trans. & introduction T. Mołdawa, Warszawa 2008.
 • Konstytucja Republiki Południowej Afryki z dnia 8 maja 1996 r., trans. A. Wojtyczek-Bonnand, trans. & introduction K. Wojtyczek, Warszawa 2006.
 • Lenschow A., Transformation in European environmental governance, [In:] The Transformation of Governance in the European Union, eds. B. Kohler- Koch, R. Eising, London & New York 1999.
 • Madhav R., Context for water sector & water law reforms in India, [In:] Water Law for the Twenty- First Century, National & International Aspects of Water Law Reform in India, eds. P. Cullet, A.G. Gualtieri, R. Madhav, U. Ramanathan, Abindgon 2010.
 • Mazurkiewicz M., Regulacja ochrony środowiska w Polsce, “Ochrona środowiska Prawo i Polityka” 1997, No. 2.
 • Müllerova H., Ochrona środowiska a Europejski Trybunał Praw Człowieka, “Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” 2010, No. 1.
 • Razzaque J., Public Interest Environmental Litigation in India, Pakistan and Bangladesh, Hague 2004.
 • Sharma S., Governing Environment: Federal Perspective from India and Canada, Newcastle 2016.
 • The Transformation of Governance in the European Union, eds. B. Kohler- Koch, R. Eising, London & New York 1999.
 • Urbańska K., Prawo podmiotowe do dobrego środowiska w prawie międzynarodowym i polskim, Poznań 2015.
 • Van der Linde M., Feris L., Compedium of South African Environmental Legislation, Pretoria 2010.
 • Venkat A., Environmental Law and Policy, New Delhi 2011.
 • Water Law for the Twenty- First Century, National & International Aspects of Water Law Reform in India, eds. P. Cullet, A.G. Gualtieri, R. Madhav, U. Ramanathan, Abindgon 2010.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart