Author: Sabina Grabowska
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 247-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.13
PDF: ppk/34/ppk3413.pdf

The Polish law provides for two types of people’s initiative. One type is a people’s initiative of putting a bill before the parliament as provided for in Art. 118 subpar. 2 of the Constitution of the Republic of Poland and the Act dated 24 June 1999 on the use of a legislative initiative by citizens. The second type is a people’s initiative of putting forward a motion to hold a legislative referendum regulated by the Act dated 14 March 2003 on holding a national referendum. The legislature did not provide for, however, a people’s initiative for the purpose of amending the constitution or its abrogation. The subject of this paper is the institution of a people’s initiative of putting a bill before the parliament.

Inicjatywa ludowa w sprawie uchwalenia ustawy – polski przypadek

Polskie prawo ogólnokrajowe przewiduje dwa rodzaje inicjatywy ludowej. Jest to inicjatywa ludowa w sprawie złożenia ludowego projektu ustawy w parlamencie przewidziana art. 118 ust. 2 Konstytucji RP i ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Drugim rodzajem jest inicjatywa ludowa w sprawie złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum ustawodawczego uregulowana ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym. Ustawodawca nie uwzględnił jednak inicjatywy ludowej w sprawie zmiany konstytucji lub jej abrogacji. Tematem niniejszego opracowania będzie instytucja inicjatywy ludowej o zasięgu ogólnokrajowym.

REFERENCES:

Literature:

 • Garlicki L., Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych, “Studia Iuridica” 1995, No. 28
 • Grabowska S., Geneza i ewolucja inicjatywy ludowej w Europie, “Gubernaculum et Ad-
  ministratio” 2001.
 • Grabowska S., Inicjatywa ludowa w Rzeczypospolitej Polskiej, “Rzeszowskie Zeszyty Naukowe” 2001, t. 30.
 • Grabowska S., Inicjatywa ustawodawcza obywateli, “Studia z prawa wyznaniowego” 2001, No. 2.
 • Jabłoński M., Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [In:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, eds. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999.
 • Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, “Przegląd Sejmowy”
  1998, No. 2.
 • Sarnecki P., Wprowadzenie Konstytucji w życie, [In:] Wejście w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ed. Z. Witkowski, Toruń 1998.
 • Skrzydło W., Władza ustawodawcza w Konstytucji RP, [In:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, ed. R. Mojak, Społeczeństwa – demokracje – konstytucje, T. X, Lublin 2000.
 • Szepietowska B., W sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 118 ust. 2 konstytucji), “Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne” 2000, No. 3 (39).
 • Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych, Warszawa 2006.
 • Uziębło P., Ustawa z 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, “Przegląd Sejmowy” 2000, No. 4.
 • Wieczorek P., Obywatele wnoszą projekt ustawy, “Rzeczpospolita”, No. 196, 23 October 1999.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart