Author: Paweł Kubacki
Institution: University of Lodz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 127-139
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.08
PDF: ppk/40/ppk4008.pdf

The subject of this article is the character and meaning of the head of state’s liability. The author notices that this institution is an important factor that determines the systemic and legal position of the supreme body in the country, and adopting different solutions in this matter may make the position of heads of state significantly different, even if they seem to have a similar character. This relation has been shown on the example of regulations of liability of the heads of state in Monaco and Liechtenstein. In both countries, there is an almost identical manner of appointing to the office of a head of state and the scope of their authorities. However, the matter of liability has been regulated in a completely different way in these two countries.

Zakres odpowiedzialności głowy państwa na przykładzie Księstwa Liechtensteinu i Księstwa Monako

Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakter i znaczenie odpowiedzialności konstytucyjnej głowy państwa. Autor zauważa, że instytucja ta jest ważnym czynnikiem, który determinuje systemową i prawną pozycję najwyższego organu w państwie, a przyjęcie różnych rozwiązań w tej kwestii może znacząco zmienić stanowisko głów państw, nawet jeśli wydają się one mieć podobny charakter. Zależność ta została wykazana na przykładzie regulacji odpowiedzialności głów państw w Monako i Liechtensteinie. W obu państwach istnieje zbliżony sposób wyboru głowy państwa i zakres ich władzy. Jednak kwestia odpowiedzialności została uregulowana w zupełnie inny sposób w tych dwóch państwach.

REFERENCES:

Literature:

  • Cieleń A., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Księstwie Monako, [in:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
  • Dziemidok-Olszewska B., Odpowiedzialność głowy państwa i rządu we współczesnych państwach europejskich, Lublin 2012.
  • Grabowska S., Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012.
  • Łukaszewski M., Czy renesans monarchii absolutnej? Zmiany w Konstytucji Księstwa Liechtensteinu z 2003 roku, “Refleksje” 2010, no. 1.
  • Wiszowaty M.M., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Księstwie Liechtenstein, [in:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, eds. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
  • Wiszowaty M.M., Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych, Gdańsk 2015.
  • Zawadzki J., Problem odpowiedzialności, Kraków 1984.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart