Author: Marta Breichová Lapčáková
E-mail: marta.lapcakova@upjs.sk
Institution: Uniwersytet Pawła Juzefa Szafarika w Koszycach, Słowacja
Author: Grzegorz Chmielewski
E-mail: grzegorz.chmielewski@pwsz. nysa.pl
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.06
PDF: ppk/38/ppk3806.pdf

The article gives a comprehensive overview of the issues of sources of law in the Slovak Republic. It describes the different types of sources of law of Slovak Republic and their constitutional and legal regulation and also focuses on the analysis of the critical moments of constitutional and legislative process. The text explains the basic form of the national legal system, which in the traditional terms takes the form of a pyramid, the top of which are the Constitution and constitutional acts. This traditional concept is confronted with the current development of relations of the systems of international law, European law and national law, on the background of the theory of inter – system legal pluralism. The article is focused on the definition of the status of international treaties in the legal order of the Slovak Republic, with particular emphasis on the status of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the European Union. For this purpose the relevant case-law of the Constitutional Court of the Slovak Republic is demonstrated, and the issue of the concept of the relationship between the national law of the Slovak Republic and the European Union is raised. The unspoken material core of the Constitution of the Slovak Republic is to be considered as a criterion of recognition of the principle of the primacy of European Union law.

Aktualne wyzwania systemu źródeł prawa w Republice Słowackiej

Artykuł prezentuje zasadniczy przegląd problematyki źródeł prawa Republiki Słowackiej. Ukazuje poszczególne rodzaje źródeł prawa na Słowacji i ich konstytucyjnoprawne umocowanie, przy czym obejmuje także krytyczną analizę elementów procedury ustawodawczej i konstytucyjnej. Przybliża podstawowy kształt krajowego systemu prawnego, który w zamyśle tradycyjnej koncepcji ma kształt piramidy, a wierzchołek jej stanowi Konstytucja i ustawy konstytucyjne. Te tradycyjne rozumienie jest konfrontowane z rozwojem stosunków prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i prawa krajowego na tle teorii międzysystemowego (intersystemowego) pluralizmu prawnego. W artykule także skupiono się na wytyczenie miejsca umów międzynarodowych w porządku prawnym Republiki Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Podstawowych Praw i Wolności UE. W tym celu przybliżone zostało odpowiednie orzecznictwo Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej i podniesiono problematykę stosunku słowackiego prawa krajowego i prawa wspólnotowego UE. Jako graniczne kryterium uznawania zasady pierwszeństwa prawa UE na pierwszy plan wysuwa się niepisane materialne jądro słowackiej Konstytucji.

REFERENCES:

Literature:

 • Balog B., Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky, Žilina 2014.
 • Balog B., Ústavné zákony v právnym poriadku Slovenskej republiky, „Justična revue” 2007, nr 12.
 • Balog B., Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom, „Právny obzor” 2012, nr 4.
 • Benko R., Vplyv Charty základných práv EÚ na formovanie ústavnoprávnej štruktúry EÚ na pozadí rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Melloni, „Právník” 2015, nr 8.
 • Breichová Lapčáková M., Neústavné ústavné zákony? – I. Časť, „Justičná revue” 2011, nr 1.
 • Breichová Lapčáková M., Neústavné ústavné zákony? – II. Časť, „Justičná revue” 2011, nr 2.
 • Breichová Lapčáková M., Ústava a ústavné zákony, Bratislava 2013.
 • Bröstl A., Dobrovičová G., Kanárik I., Teória práva, Plzeň 2013.
 • Čič M. i inni. Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Bratislava 2012.
 • Čorba J., Klučka J., Vávrová V., Procházka R., Uplatňovanie európskeho práva na Slovensku, [w:] Európske právo na Slovensku – Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, red. J. Čorba, Bratislava 2002.
 • Čorba J., Prednosť medzinárodných zmlúv pred zákonom, „Justičná revue” 2002, nr 6–7.
 • Dobrovičová G., Charta základných práv Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky, [w:] Charta základných práv Európskej únie a výzvy s ňou spojené, red. M. Jánošíková, J. Kubala, Košice 2015.
 • Dobrovičová G., Vplyv medzinárodného práva a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky, [w:] Vplyv medzinárodného práva a európskeho práva na právny poriadok Slovenskej republiky. Zborník príspevkov, red. G. Dobrovičová, Košice 2007.
 • Dobrovičová G., Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike, Košice 2004.
 • Drgonec J., Uplatňovanie základných práv a slobôd – úskalia interpretácie prameňov práva, „Justičná revue” 2009, nr 6–7.
 • Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky, Bratislava 2015.
 • Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky. Komentár, Bratislava 2012.
 • Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky. Komentar, Šamorin 2007.
 • Chmielewski G., Instytucja referendum ogólnokrajowego na Słowacji, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5.
 • Chmielewski G., Konstytucyjny system ochrony podstawowych praw i wolności w Republice Słowackiej, Warszawa 2011.
 • Chmielewski G., Rada Narodowa Republiki Słowackiej, Warszawa 2011.
 • Chovanec J., Palúš I., Lexikón ústavného práva, Bratislava 2004.
 • Jankuv J., Postavenie medzinárodných zmlúv v právnom poriadku Slovenskej republiky, [w:] Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni, Trnava 2009.
 • Káčer M., Pluralizmus súdnej sústavy, [w:] Vnútroštátne súdy a európske súdy: Spojené alebo paralelné svety?, red. R. Procházka, Plzeň 2010.
 • Klučka J., Vplyv rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva na právny poriadok a judikatúru súdnych orgánov Slovenskej republiky, „Ústavnosť a politika” 2000, nr 4.
 • Korn F., Ústavné podmienky obmedzenia základných práv a slobôd a ukladania povinností, Pastel 2015.
 • Ľalík T., Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva, „Právník” 2013, nr 1.
 • Mazák J., Jánošíková M., Charta základných práv v EÚ v konaní o súlade právnych predpisov: Zatiaľ rutina namiesto doktríny, „Právny obzor” 2015, nr 6.
 • Mazák J., Používanie Charty základných práv Európskej únie: K čomu sme po dvoch rokoch (predbežne) dospeli?, [w:] Charta základných práv Európskej únie v súdnej a inej praxi: Prvé rozhodnutia, problémy, hodnotenia. Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie, red. J. Kubala, Košice 2015.
 • Meszároš L., O u(O)sadení sa európskeho práva v judikatúre ústavného súdu, [w:] R. Procházka, Vnútroštátne súdy a Európske súdy: Spojené alebo paralelné svety?, Plzeň 2010.
 • Miková V., Systém prameňov práva v premenách času, [w:] Olomoucké debaty mladých právnikov, Olomouc 2016 (w druku).
 • Nesvadba A., Zachová A., Teória štátu a práva, Plzeň 2013.
 • Nowicki M.A., Przyjęto nie złożoną rezygnację, „Rzeczpospolita” z 5 lipca 2000 r., z. 7.
 • Orosz L., Angelovičová A., Charta základných práv Európskej únie v rozhodovacej činnosti ústavného súdu, [w:] Charta základných práv Európskej únie v súdnej a inej praxi: Prvé rozhodnutia, problémy, hodnotenia. Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie, red. J. Kubala, Košice 2015.
 • Orosz L., Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky, „Roczniki Administracji. i Prawa, Teoria praktyka” 2012, t. XII.
 • Orosz L., Listina základných práv a slobôd ako súčasť ústavného systému Slovenskej republiky, [w:] Listina a součastnost. Sborník příspěvků sekce ústavního práva přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010, red. J. Jirásek, Olomouc 2010.
 • Orosz L., Svák J., Balog B., Základy teórie konštitucionalizmu, Bratislava 2011.
 • Palúš I., Somorová Ľ., Štatne právo Slovenskej republiky, Košice 2008.
 • Pošiváková Ľ., Aplikácia ustanovení Ústavy Slovenskej republiky pri realizácii medzinárodných zmlúv, [w:] 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. ústavné dni. II. Zväzok, red. L. Orosz, M. Breichová Lapčáková, T. Majerčák, Košice 2012.
 • Procházka R., Európsky dohovor o ľudských právach v slovenskom ústavnom poriadku, „Časopis pro právni vědu a praxi” 2002, nr 3.
 • Procházka R., Káčer M., Teória práva. Bratislava 2013.
 • Prusák J., Teória práva, Bratislava 1995.
 • Railble K., Compulsory Military Service and Equal Treatment of Man and Woman – Recent Decisions of the Federal Constitutional Court and the European Court of Justice (Alexander Dory v. Germany). (2003) 4 German Law Journal 299, [w:] M. Bobek, P. Břizna, J. Komárek, Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, Praha 2011.
 • Svák J., Balog B., Vplyv rozhodnutí ESĽP na spravodlivý proces, [w:] Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi orgánmi. – III. Ústavné dni, Košice 2014.
 • Svák J., Cibulka Ľ., Klíma K., Ústavne právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť, Bratislava 2013.
 • Vršanský P., Sťažnosť Gaulieder v. Slovenska republika, „Justičná revue” 2000, nr 11.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart