Author: Michał Zbigniew Dankowski
Institution: University of Gdańsk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 87-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.05
PDF: ppk/40/ppk4005.pdf

During the last decade the separatist activities of the Catalan nationalists have intensified. Despite the enactment of the Statute of Autonomy in 2006, extending the existing autonomy of the Autonomous Community, Catalonia’s governing political parties strived for total independence. In view of the consistent attitude of the central government in Madrid refusing any concessions on the extension of autonomy or independence, the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat) appealed to the institutions of direct democracy, calling twice for a Catalan referendum on independence. In both cases, the Spanish Constitutional Court declared the referendum unlawful. In spite of this, Catalonia declared independence after the referendum of October 1st, 2017, although the effects of the declaration were also suspended – a situation so far unknown to law.

Prawomocność katalońskich referendów niepodległościowych

W ostatniej dekadzie wzmogła się działalność separatystyczna nacjonalistów katalońskich. Pomimo uchwalenia Statutu Autonomicznego w 2006 r. rozszerzającego dotychczasowe uprawnienia Wspólnoty Autonomicznej, rządzące Katalonią ugrupowania polityczne dążyły do pełnej niepodległości. Wobec konsekwentnego stanowiska rządu centralnego w Madrycie, odmawiającego jakiegokolwiek ustępstwa w sprawie poszerzenia autonomii lub niepodległości, autonomiczny rząd Katalonii (Generalitat) odwołał się do instytucji demokracji bezpośredniej, zwołując dwukrotnie katalońskie referendum niepodległościowe. W obu przypadkach hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał referendum za niezgodne z prawem. Pomimo tego Katalonia ogłosiła niepodległość po referendum z 1 października 2017 r., choć jednocześnie zawiesiła skutki tej deklaracji – sytuacja dotychczas nieznana w prawie.

REFERENCES:

Literature:

  • Llorens Ferrer M., La consulta popular como mecanismo para revitalizar el urbanismo democrático, “Revista catalana de dret públic” 2013, núm. 46.
  • López González J.L., El Referéndum en el sistema español de participación politica, Valencia 2005.
  • Martín Núñez E., The referendum and popular consultations in the Autonomous State, “Perspective on Federalism” 2012, vol. 4, issue 1.
  • Myśliwiec M., Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Katowice 2014.
  • Oliver Araujo J., El referéndum en el sistema constitucional español, “Cuadernos de la Facultad de Derecho”, Palma de Mallorca 1986, núm. 15.
  • Requejo Rodríguez P., El referendum consultivo en España: reflexiones críticas y algunas propuestas de future, “Estudios de Deusto”, Bilbao 2014, vol. 62/1.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart