Author: Anna Michalak
E-mail: aniamich@wp.pl
Institution: University of Lodz
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 101-114
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.06
PDF: ppk/40/ppk4006.pdf

Any discussion of human rights in post-colonial countries of Asia conducted from the perspective of Western civilization faces many obstacles, particularly related to existing differences, or even cultural barriers and different traditions. Postcolonial states, despite the remaining remnants of the colonial era-visible in their legal systems, that still contain normative acts adopted before obtaining sovereignty – very firmly resist to the adoption of the universal catalog of human rights set out in the UN Covenants, as well as the use of standards in their observance that are compatible with those made within the United Nations. Both – the so-called ideology of Asian values, as well as the concept of the ASEAN community is not conducive to the creation of international binding legal framework and does not allow (or even leading in the future) to create a universal system of human rights protection. On the contrary – it leads to the deepening ideological differences or even philosophical, in the further development of democracy among Western countries and Asia. From the perspective of European constitutional law, it may be interesting to see the arguments of post-colonial Asia judges on the issue of the division of power in the context of judicial activism and the protection of constitutional values. The purpose of this publication is to present the views of Singapore’s judiciary in connection with the reforms introduced in 2013 that abolish the mandatory death penalty for certain crimes together with the possibility of replacing it by a court decision with life imprisonment and flogging.

Dyskrecjonalna władza sędziego i kara śmierci w Singapurze – spojrzenie konstytucyjne

Wszelka dyskusja na temat przestrzegania praw człowieka w postkolonialnych państwach Azji prowadzona z perspektywy cywilizacji Zachodu napotyka wiele przeszkód, w szczególności związanych z istniejącymi różnicami, czy wręcz barierami kulturowymi i odmiennymi tradycjami. Państwa postkolonialne, mimo nadal istniejących pozostałości z czasów kolonialnych – widocznych np. w systemie prawa, który wciąż zawiera akty normatywne uchwalone przed uzyskaniem suwerenności – bardzo stanowczo opierają się przyjęciu uniwersalnego katalogu praw człowieka określonego w paktach ONZ, jak też stosowaniu standardów w ich przestrzeganiu, które byłyby zgodne z tymi wypracowanymi w ramach ONZ. Przyjęta ideologia tzw. azjatyckich wartości prowadzi do ponownego pogłębiania się różnic ideowych, czy wręcz filozoficznych, w dalszym rozwoju demokracji między państwami Zachodu i Azji. Z perspektywy europejskiej nauki prawa konstytucyjnego interesujące może wydać się spojrzenie sędziów państw Azji postkolonialnej na kwestie dotyczące podziału władzy w kontekście aktywizmu sędziowskiego i ochrony wartości konstytucyjnych. Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie poglądów judykatury Singapuru w związku z wprowadzonymi w 2013 r. reformami znoszącymi obligatoryjny wymóg orzekania kary śmierci w przypadku niektórych przestępstw i możliwości zastąpienia tejże – w wyniku decyzji sądu – karą dożywotniego więzienia i chłosty.

REFERENCES:

Literature:

  • Chandra Mohan S., Chia Wen Qi P., The death Penalty and the Desirability of Judicial Discretion, “Singapore Law Gazette”, March 2013, http://v1.lawgazette.com.sg/2013–03/
  • Tsen-Ta Lee J., According to the Spirit and not to the Letter: Proportionality and the Singapore Constitution, “Vienna Journal on International Constitutional Law” 2014, 8 (3), Research Collection School Of Law; http://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1316
  • Chong S., Singapore Law Review Annual Lecture: Recalibration of the Death Penalty Regime – Origin, Ramifications and Impact, “The 28th Singapore Law Review Annual Lecture”, 8 November 2016, https://www.supremecourt.gov.sg.
  • Minister Shanmugam on 9 July 2012: Singapore Parliamentary Debates, Official Report (9 July 2012) vol. 89.
  • Ling-Chien Neo J., Lee Y. C L, Constitutional Supremacy: Still a Little Dicey? [in:] Evolution of a Revolution: Forty Years of the Singapore Constitution, eds. Thio Li-ann, Tan K. Y L, Routledge–Cavendish 2009.
  • Is the “Four Walls” doctrine quietly losing its relevance in Singapore’s Constitutional Jurisprudence, Constitutional and Administrative Law individual research paper, prepared for Professor Tham Lijing by Ong Sim, https://pl.scribd.com/document/335323216/IS-THE-FOUR-WALLS-DOCTRINE-QUEITLY-LOSING-ITS-RELEVANCE-IN-SINGAPORE-S-CONSTITUTIONAL-JURISPRUDENCE.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart