Author: Grzegorz Koksanowicz
E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 235-251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.15
PDF: ppk/40/ppk4015.pdf

The direct application of the constitutional provisions gives rise to many problems due to the particularities involved. These problems can be encountered not only in a judicial, but also in a managerial type of law application. Within the framework of the last model, the application of the constitutional provisions has to be considered through the Sejm of the Republic of Poland. The constitutional law focuses on the institutions of the political system.It determines the structure, functions, the competencies and the relationship between them. Taking into consideration the fact that the parliament has an important influence on the functioning of governance, the issue of the direct application of constitutional provisions by that authority is taking on new significance. The issue of the application of the constitutional rules relating to the Sejm internal organisation and its political functions has to be considered as relevant. The order of the direct application of the constitution indicates not only the necessity of application of the regulations, which define its organisation, operation and the subject of activity, but also these, which express so-called principles and values. Their full normative content is generally determined in jurisdiction of Constitutional Tribunal, which in turn obliges the Sejm and its authorities to apply these regulations in a manner which takes into account the judicial acquis of this organ.

Wybrane aspekty stosowania przepisów Konstytucji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji, z uwagi na ich specyfikę, rodzi szereg problemów zarówno w sądowym jak i kierowniczym typie stosowania prawa. W ramach tego ostatniego modelu rozpatrywać należy stosowanie przepisów konstytucji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo konstytucyjne koncentruje się na instytucjach systemu politycznego. Określa ich strukturę, funkcje i kompetencje oraz zachodzące pomiędzy nimi relacje. Z uwagi na fakt, iż parlament posiada istotny wpływ na funkcjonowanie systemu rządów, kwestia bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji przez ten organ nabiera zasadniczego znaczenia. Za istotną uznać należy problematykę stosowania norm konstytucyjnych odnoszących się do organizacji wewnętrznej Sejmu oraz jego ustrojowych funkcji. Nakaz bezpośredniego stosowania konstytucji oznacza konieczność stosowania nie tylko przepisów, które określają jego organizację, tryb funkcjonowania i przedmiot działania ale także tych, które wyrażają tzw. zasady i wartości. Ich pełna normatywna treść z reguły ustalana jest w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, co z kolei obliguje Sejm i jego organy do stosowania tych przepisów w sposób uwzględniający dorobek orzeczniczy tego organu.

REFERENCES:

Literature:

  • Działocha K., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), [in:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ed. K. Działocha, Warsaw 2005.
  • Garlicki L., Regulamin Sejmu w systemie źródeł prawa (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), “Przegląd Sejmowy” 1994, no. 4.
  • Garlicki L., Uwaga do Art. 110, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. 2, ed. L. Garlicki, Warsaw 2001.
  • Mordwiłko J., O dwóch przypadkach interpretacji konstytucji w świetle praktyki parlamentarnej, [in:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, eds. L. Garlicki, A. Szmyt, Warsaw 2003.
  • Mordwiłko J., W sprawie struktury i kompetencji kierowniczego organu Sejmu w świetle Konstytucji RP, “Ekspertyzy i Opinie Prawne. Biuletyn” 1997, no. 3.
  • Patyra S., Mechanizmy racjonalizacji procesu ustawodawczego w Polsce w zakresie rządowych projektów ustaw, Toruń 2012.
  • Szepietowska B., Proces ustawodawczy, [in:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, ed. Z. Jarosz, Warsaw 2006.
  • Szmyt A., Elementy praktyki sejmowej pod rządami Konstytucji RP (1997–2007), Gdańsk 2008.
  • Winczorek P., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, [in:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ed. K. Działocha, Warsaw 2005.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart