Author: Sylwia Stecko
E-mail: Sylwia.204@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 171-188
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.09
PDF: ppk/41/ppk4109.pdf

This article covers considerations on the issues relating to the rights and freedoms of man and citizen in the light of the Polish Constitution. It is a representation of the commonly accepted democratic values, whose integral part are human rights and their mechanisms.On the basis of the material herein, it can be reasonably assumed that the principle of freedom and of human rights became fundamental in the political system of our state and defined the essence of the Constitution of the Republic of Poland of 1997. Its introduction helped regulate issues relating to freedom and human rights in the Polish systemic law.

Prawa i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP

Niniejszy artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki odnoszącej się do praw i wolności człowieka i obywatela w świetle Konstytucji RP. Celem jego jest przedstawienie powszechnie akceptowanych wartości demokratycznych, których integralnym elementem są prawa człowieka i wynikające zeń mechanizmy gwarancyjne. Na podstawie materiału w nim zgromadzonego, można zasadnie przypuszczać, że zasada wolności i praw człowieka stała się fundamentem ustroju naszego państwa i określiła istotę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Wejście w życie Konstytucji RP z 1997r. wniosło do polskiego prawa systemowego unormowanie kwestii dotyczącej wolności i praw człowieka.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.
 • Bosek L., Komentarz do art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja RP Tom 1 Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Bułajewski S., Dąbrowski M., Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.
 • Cegiełko P., Prawa i wolności ekonomiczne oraz socjalne, [w:] Prawa człowieka wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk Warszawa 2009.
 • Chmaj M., Godność człowieka jako źródło jego wolności i praw, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, zagadnienia ogólne, T.1 red. M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J.Z. Sobczak, A. Wróbel, Zakamycze 2002.
 • Chmaj M., Pojęcie i geneza wolności i praw człowieka, [w:] Konstytucyjne wolności i prawa w Polsce, zagadnienia ogólne, T.1 red. M. Chmaj, L. Leszczyński, W. Skrzydło, J.Z. Sobczak, A. Wróbel, Zakamycze 2002.
 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
 • Dziewięcka-Bokun L., O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji, [w:] Prawa i wolności I i II generacji, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2009.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. III, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku- doświadczenia i perspektywy, red. Z. Maciąg, Kraków 2006.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Warszawa 2016.
 • Grzesik- Kulesza M., Prawa człowieka- zarys ogólny, [w:] System ochrony praw człowieka w RP, red. H. Zięba- Załucka, Rzeszów 2015.
 • Jabłoński M., Źródła i klasyfikacje praw człowieka, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz- Żukowska, Prawa człowieka i system ich ochrony, Wrocław 2004.
 • Jagielski M., Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych (aspekty teoretyczne) „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. 31.
 • Jagielski M., Status prawny jednostki, [w:] Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, red. R. Małajny, Warszaw 2013.
 • Jan Paweł II Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju. Orędzie Papieża Jana Pawła II na XXXII Światowy Dzień Pokoju „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 1999, nr 1.
 • Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 • Kropiwnicki R., Pojęcie praw i wolności chronionych w Konstytucji RP, [w:] Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, red. A. Florczak, B. Bolechow, Toruń 2006.
 • Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Maczyński M., Prawne ujęcie godności, [w:] Godność człowieka, red. R. Łętocha, Oświęcim 2012.
 • Nowak M., Trzy generacje praw człowieka, ich znaczenie w świetle przesłanek ideologicznych, historycznych raz w świetle ich genezy, [w:] Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, red. B. Banaszak, Wrocław 1993.
 • Oniszczuk J., Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne, Warszawa 2005.
 • Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.
 • Przybyszewski K., Prawa człowieka w kontekstach kulturowych, Poznań 2010.
 • Vasak K., A 30- years struggle-The sunstainet effors to give force of law to the universal Declarations of Human Rights, “The UNESCO – Courier”, France 1977.
 • Zięba- Załucka H., Godność człowieka i jej ochrona wobec działań administracji publicznej, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, Rzeszów 2001.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart