Author: Krzysztof Prokop
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 39-56
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.02
PDF: ppk/42/ppk4202.pdf

The article is devoted to the responsibility of members of the Federal Government in Belgium. The main part of the study concerns the mechanisms of political responsibility. They include individual responsibility of ministers and collective responsibility of the cabinet. According to the original version of the Belgian Constitution of 1831 ministers were responsible to the king. Currently, the House of Representatives is authorized to enforce the individual responsibility of the minister by passing a vote of no confidence. In such situation the king is obliged to dismiss the minister. The entire cabinet may be the addressee of the motion of no confidence, too (collective responsibility). Since 1993 there has been the possibility of overthrowing the government through a constructive vote of no confidence. The article also discusses the problem of legal responsibility of ministers.

Odpowiedzialność członków Rządu Federalnego w Belgii

Niniejszy artykuł poświęcony jest odpowiedzialności członków Rządu Federalnego w Belgii. Zasadnicza część opracowania dotyczy mechanizmów odpowiedzialności politycznej. Obejmują one odpowiedzialność indywidualną ministrów oraz odpowiedzialność solidarną gabinetu. W pierwotnej wersji konstytucji Belgii z 1831 r. ministrowie ponosili odpowiedzialność przed królem. Aktualnie do wyegzekwowania odpowiedzialności indywidualnej ministra upoważniona jest Izba Reprezentantów przez uchwalenie wotum nieufności. W takiej sytuacji król obowiązany jest odwołać ministra. Adresatem wniosku o wotum nieufności może być również cały gabinet (odpowiedzialność solidarna). Od 1993 r. istnieje możliwość obalenia rządu w drodze konstruktywnego wotum nieufności. W artykule omówiono również problem odpowiedzialności prawnej ministrów.

REFERENCES:

Literature:

 • Andre A., Depauw S., Deschouwer K., Changing Investiture Rules in Belgium, [w:] Parliaments and Government Formation. Unpacking Investiture Rules, red. B.E. Rasch, Sh. Martin, J.A. Cheibub, Oxford 2015.
 • Biskupski K., Ustrój polityczny Belgii. Studium o różnicach między ustrojem konstytucyjnym a rzeczywistością, Toruń 1964.
 • Budzanowska A., Monarcha w systemie konstytucyjnym Belgii, [w:] Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, red. M. Grzybowski, Kraków 2003.
 • Budzanowska A., Parlament Federalny Belgii, [w:] Parlamenty państw europejskich, red. J. Czajowski, M. Grzybowski, Krakow 2005.
 • Craeybeckx J., From the Great War to Great Depression, [w:] E. Witte, J. Craeybeckx, A. Meynen, Political History of Belgium. From 1830 Onwards, Brussels 2009.
 • De Winter L., Timmermans A., Dumont P., Belgium: On Government Agreements, Evangelists, Followers and Heretics, [w:] Coalition Governments in Western Europe, red. W.C. Muller, K. Strom, Oxford 2003.
 • Dydak E., Saczuk A., Królestwo Belgii, [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, t. 1, red. K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, Warszawa 2013.
 • Fiers S., Krouwel A., The Low Countries: From ‘Prime Minister’ to President-Minister, [w:] The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies, red. Th. Poguntke, P. Webb, Oxford 2007.
 • Głowacki A., Belgia (od państwa unitarnego ku federacji), Szczecin 1987.
 • Głowacki A., System konstytucyjny Belgii, Warszawa 1997.
 • Hartmann J., Kempf U., Staatsoberhaupter in der Demokratie, Wiesbaden 2011.
 • Hecking C., Das politische System Belgiens, Opladen 2003.
 • Juchniewicz J., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Królestwie Belgii, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010.
 • Klepka R., Kryzys polityczny lat 2010–2011 w Królestwie Belgii – geneza i możliwe następstwa, [w:] Na tropach tworczości i czasow minionych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi, red. M. Cetwiński, A. Czajkowska, Częstochowa 2012.
 • Klepka R., Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii. Analiza porownawcza, Warszawa 2013.
 • Klepka R., Rządy mniejszościowe w Belgii: trudności istnienia stabilnego rządu w państwie Flamandow i Walonow, [w:] Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-polityczne, red. R. Radek, Katowice 2014.
 • Krzemiński M., Królestwo Belgii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, Warszawa 2007.
 • Kużelewska E., Language Border and Linguistic Legislation in Belgium, „Michigan State International Law Review Forum Conveniens” 2015, t. 3.
 • Kużelewska E., Status ustrojowy władzy wykonawczej w Belgii, „Przeglą Politologiczny” 2017, nr 1.
 • Lejeune Y., Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, Bruxelles 2014.
 • Pach M., Recepcja konstruktywnego wotum nieufności. Artykuł 67 Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec w konfrontacji z rozwiązaniami ustrojowymi Hiszpanii, Belgii, Słwenii, Węier i Polski, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, t. XIV.
 • Peeters P., Alen A., The Executive, [w:] Treatise on Belgian Constitutional Law, red. A. Alen, Deventer-Boston 1992.
 • Philips V., Vermeersch P., Belgia: geneza i organizacja pańtwa federalnego, „Studia Europejskie” 1998, nr 1.
 • Popelier P., Lemmens K., The Constitution of Belgium. A Contextual Analysis, Oxford 2015.
 • Prakke L., Swamping the Lords, Packing the Court, Sacking the King. Three Constitutional Crises, „European Constitutional Law Review” 2006, t. 2.
 • Prokop K., Specyfika konstytucyjnej regulacji organów kontroli pańtwowej i ochrony prawa w Belgii, [w:] Idea wolnośi i niezależośi w pańtwie demokratycznym –perspektywa praw jednostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, red. M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Rzeszow 2017.
 • Prokop K., Zasady podziału władzy w Belgii, [w:] Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, t. I, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszow 2016.
 • Pyrzyńska A., „Król mówi – krol słucha – krol mediuje” –o sposobie kreacji rządu w krajach Beneluksu, [w:] Polski model władzy wykonawczej na tle porownawczym, red. A. Łabno, Katowice 2015.
 • Siegemund H., Konigreich Belgien, [w:] Regierungsmehrheit und Opposition in den Staaten der EG, red. W. Steffani, Opladen 1991.
 • Skrzydło W., Uwagi wstępne (do tłum. Konstytucji Belgii), [w:] Konstytucje Wielkiej Brytanii, Stanow Zjednoczonych, Belgii, Szwajcarii, red. A. Burda, M. Rybicki, Wrocław 1970.
 • Skrzydło W., Wstęp, [w:] Konstytucja Belgii, Warszawa 2010.
 • Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.
 • Uyttendaele M., Les institutions de la Belgique, Bruxelles 2014.
 • Van Leuven N., Belgium, [w:] Elgar Encyclopedia of Comparative Law, red. J.M. Smits, Cheltenham-Northampton 2012.
 • Wójtowicz K., Ustawa i tryb jej uchwalania w belgijskim prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1.
 • Zieliński E., Kształtowanie się instytucji pańtwa federalnego w Belgii, [w:] Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. J. Zieliński, Siedlce 2007.
 • Zieliński E., Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w Belgii, [w:] Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2007.
 • Zieliński E., Parlament Belgii, Warszawa 1992.
 • Zieliński E., Rząd Królestwa Belgii, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w państwach Europy, t. 1, Warszawa 2003.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart