Author: Grzegorz Kryszeń
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.02.05
PDF: ppk/42/ppk4205.pdf

The Constitution of the Republic of Belarus of March 15, 1994, defining the status of members of the parliament and deputies of the local councils of deputies, referred to the canons of constitutional regulation of the status of a representative in former socialist countries, and above all: the concept of an imperative mandate and the institution of recalling voters by the voters. The aim of this study is first and foremost a comprehensive presentation of Belarusian legal regulations pertaining to the said institution, the conditions for its application, the principles of the appeal process as well as its legal consequences. Discussion of this issue is preceded by a characteristic of the assumed role of the recall of representatives in the doctrinal and legal model of representation adopted in Belarus.

Instytucja odwołalności przedstawicieli przez wyborców w Republice Białoruś

Konstytucja Republiki Białoruś z 15 marca 1994 r., określając status członków parlamentu i deputowanych terenowych rad deputowanych, nawiązała do kanonów konstytucyjnej regulacji statusu przedstawiciela w dawnych państwach socjalistycznych, a przede wszystkim: koncepcji mandatu imperatywnego i sprzężonej z nią instytucji odwołalności reprezentantów przez wyborców. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim wszechstronne przedstawienie białoruskich unormowań prawnych odnoszących się do wspomnianej instytucji, przesłanek jej stosowania, zasad procesu odwoławczego, jak i jego konsekwencji prawnych. Omówienie tej problematyki jest poprzedzone charakterystyką zakładanej roli odwołalności przedstawicieli w doktrynalnym i prawnym modelu przedstawicielstwa przyjętym na Białorusi.

REFERENCES:

Literature:

 • Antonowa O.A., K woprosu sowierszienstwowanija procedury otzywa dieputatow w Riespublikie Biełaruś, „Prawo i Diemokratija” 2008, nr 19.
 • Bogoliejko A.M., K woprosu ob osnowanijach konstitucjonno-prawowoj otwietstwiennosti, „Justicija Biełarusi” 2011, nr 9.
 • Czmyga O.W., Konstitucjonno-prawowoj status dieputata miestnogo Sowieta: woprosy tieorii i praktiki, „Wiestnik Połockogo Gusarstwiennogo Uniwiersitieta” 2009, sierija D.
 • Czmyga O.W., Otwietstwiennost’ czlienow parłamienta Biełarusi; suszcznost’, widy, probliemy prawowogo zakrieplienija i realizacii, „Wuczonyja Zapiski” 2014, wyp. 10.
 • Jarosz Z., System wyborczy PRL, Warszawa 1969.
 • Kodawbowicz W.A., W.A. Krugłow. Konstitucjonnoje prawo Riespubliki Biełaruś, Mińsk 2012.
 • Kodawbowicz W.A., O.W. Sidorienko, Konstitucjonnoje prawo, Mińsk 2006.
 • KPZR w rezolucjach i uchwałach, Warszawa 1956, cz. I.
 • Kryszeń G., Geneza i ewolucja instytucji odwołalności reprezentantów przez wyborców, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie-idee-prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002 roku, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, Białystok 2003.
 • Kuniewicz G.G., Prawowyje aspiekty Zakona Riespubliki Biełaruś „O statusie dieputata miestnogo Sowieta dieputatow Riespubliki Biełaruś”, [w:] Posobije dlia dieputatow miestnych Sowietow dieputatow Riespubliki Białaruś, red. M.W. Kobasa, Mińsk 2010.
 • Lenin W.I., Dzieła, t. 26, Warszawa 1953.
 • Nowikowa S.S., Zakonodatielstwo socjalisticzeskich stran ob. otzywie dieputata, „Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo” 1971, nr 6.
 • Pietrow A.P., Konstitucjonnoje prawo, Mińsk 2010.
 • Siemieński F., Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania aparatu władzy państwowej, [w:] Studia z zakresu konstytucjonalizmu socjalistycznego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
 • Straszun B.A., Socjalizm i diemokratija (Socjalisticzeskoje narodnoje priedstawitielstwo), Moskwa 1976.
 • Tagunowa K.D., Tieorietiko-mietodołogiczieskije aspiekty sowierszienstwowanija statusa dieputatow miestnych priedstawitielnych organow, „Probliemy Uprawlienija” 2010, nr 3.
 • Wasiliewicz G.A., Konstitucija Riespubliki Biełaruś – prawowaja osnowa idieołogii biełorusskogo gosudarstwa, [w:] Osnowy idieołogii biełorusskogo gosudarstwa, red.
  S.N. Kniaziew, Mińsk 2004.
 • Wasiliewicz G.A., Konstitucjonnoje prawo Riespubliki Biełaruś, Mińsk 2009.
 • Zaleśny J., System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart