Author: Halina Zięba-Załucka
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 59-76
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.03.02
PDF: ppk/43/ppk4302.pdf

Nowadays, it is more and more often that the decisions of individuals are shaped by the media, and for the permanent dialogue of power and citizens it becomes necessary to apply new information and telecommunications techniques, including the Internet. For a society to be fully called civil society: citizens should be well informed, should be interested in politics, should have equal rights of expression and participation in decision making, all decisions should be subject to public debate. At first glance, it can be seen that virtually none of the points is implemented in practice, but rather are marginalized. And the media has become the leading discussion forum on public and state issues. The author reflects on the influence of democracy and mass media on the course of the election campaign and on the image of the candidate in the election. The media are also presented as so-called the fourth authority (after three forms of power: executive, legislative and judiciary), which controls other authorities and informs the public about possible failures. The role of the fourth power assigned to them seems to be insufficient for the media, more and more often we observe many cases in which the media interfere in the constitutional order. The author notes that it often happens that mass media activities do not serve the good of society and the democratic system. So instead of favorably influencing the development of democracy and social awareness, they limit and deform it.

Media a demokracja w Polsce

Współcześnie coraz częściej zdarza się że decyzje jednostek są kształtowane przez media, a dla stałego dialogu władzy i obywateli konieczne staje się zastosowanie nowych technik informacyjno- telekomunikacyjnych, w tym Internetu. Aby społeczeństwo mogło być w pełni nazwane obywatelskim: obywatele powinni być dobrze poinformowani, powinni interesować się polityką, powinni mieć równe prawa wypowiadania się i udziału w podejmowaniu decyzji, wszelkie decyzje powinny być poddawane publicznej debacie. Już na pierwszy rzut oka widać, że praktycznie żaden z punktów nie jest realizowany w praktyce, a raczej są marginalizowane. Zaś media stały się wiodącym forum dyskusyjnym na tematy publiczne i państwowe. Autorka zastanawia się nad wpływem demokracji i mediów masowych na przebieg kampanii wyborczej i na wizerunek kandydata w wyborach. Media przedstawiane są również jako tzw. czwarta władza (po trzech władzach: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej), która kontroluje inne władze i informuje społeczeństwo o ewentualnych uchybieniach. Przypisana im rola czwartej władzy zdaje się mediom nie wystarczać, coraz częściej obserwujemy wiele przypadków, w których media ingerują w ład konstytucyjny. Autorka zauważa, iż zdarza się często, że działania mediów masowych nie służą dobru społeczeństwa i systemowi demokratycznemu. Zamiast więc korzystnie wpływać na rozwój demokracji i świadomości społecznej, ograniczają ją i deformują.

REFERENCES:

Literature:

 • Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2007.
 • Antoszewski A., R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2003.
 • Banaszak B., Kodeks wyborczy, Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Bankowicz M., Słownik polityki, Warszawa 1996.
 • Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.
 • Browning G., Elektroniczna demokracja, Warszawa 1997.
 • Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokół W., Encyklopedia Wiedzy Politycznej, Toruń 2005.
 • Daniel K., Kampania negatywna w polskich wyborach prezydenckich 1990–2010, Toruń 2012.
 • Diamond L., Trzy paradoks demokracji, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, P. Śpiewak (wybór i wstęp), Warszawa 2005.
 • Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.
 • Francuz P., Wpływ mediów na przebieg i wyniki politycznych kampanii wyborczy, https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Francuz/publication/259564038_Wplyw_mediow_na_przebieg_i_wyniki_politycznych_kampanii_wyborczych/links/0046352d00c474a0b4000000/Wplyw-mediow-na-przebieg-i-wyniki-politycznych-kampanii-wyborczych.pdf.
 • Goban- Klas T., Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo obywatelskie, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego.Raport o rozwoju społecznym, Warszawa 2002.
 • Hall J.A., Utrwalanie demokracji, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, P. Śpiewak (wybór i wstęp), Warszawa 2005.
 • Hetmański M., Wiedza i informacja w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Internet i nowe technologie- ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, Częstochowa 2003.
 • Hoffmann S., Kilka uwag o teorii i praktyce demokratycznej, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, P. Śpiewak (wybór i wstęp), Warszawa 2005.
 • Jakubowski K., Media a Demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli, Warszawa 2013.
 • Kaczorowski P., Demokracja liberalna -współczesny polityczny standard Zachodu, [w:] Nauka o państwie, red. P. Kaczorowski, Warszawa 2006.
 • Kosman M., Kultura polityczna w Polsce. Swoi i obcy, Poznań 2005.
 • Kowalski P., Prawo do swobody wypowiedzi w kampanii wyborczej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – podstawa prawna, Łódź 2004.
 • Krzysztofek K., Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym. Wizje cyberdemokracji, [w:] W drodze do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Lubicz, Warszawa 1999.
 • Leszczuk-Fiedziukiewicz A., Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka, „Nowe Media” 2004, nr 11, apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/Nowe_Media/article/view/NM.2011.../2004.
 • Lipińska D., Kampanie wyborcze – studium przypadku, Toruń 2009.
 • Nowe Media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
 • Oniszczuk J., Demokracja, [w:] Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Warszawa 2008.
 • Oniszczuk J., Prawo do dobrej demokracji i zasada zaufania jednostki do państwa, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Pokrzycka L., Mich W., Media a demokracja, Lublin 2007.
 • Rajca L., Demokracja. Studium polityczne, Toruń 2007.
 • Rakowska-Trela A., Kampania wyborcza w regulacji prawnej i w praktyce, Łódź 2015.
 • Seidler G.L., O istocie i akceptacji władzy państwowej, Lublin 1995.
 • Shapiro I., Stan teorii demokracji, Warszawa 2006.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Stępień-Załucka B., E- voting a Konstytucja RP, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.
 • Wilkos S., Ferenc W., Kampania wyborcza. Stratega – taktyka – komunikacja, Warszawa 2011.
 • Wójtowicz K., Standardy demokratyczne Unii Europejskiej a Konstytucja RP- doświadczenia praktyki ustrojowej, [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart