Author: Anna Hadała
E-mail: hadala.anna@interia.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 31-47
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.02
PDF: ppk/45/ppk4502.pdf

W niniejszym artykule analiza badanego tematu została przeprowadzona na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, państw posiadających dwuizbowy parlament i mogących zostać uznane za reprezentatywne. Wszystkie te państwa są państwami federalnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pojęcia drugiej izby parlamentu, jej reprezentatywności a także analizy procesu kształtowania się drugich izb na przestrzeni wieków oraz wskazanie, że struktura i rola współczesnych parlamentów w badanych państwach, jest skutkiem wielowiekowej ewolucji tego organu.

The notion, genesis and representativeness of the second chambers of parliament on the example of the United States of America, the Russian Federation and the Federal Republic of Germany

In this article, the analysis of the studied topic was carried out on the example of the United States of America (USA), the Russian Federation and the Federal Republic of Germany, states with a bicameral parliament and which may be considered representative. All these countries are federal states. This article aims to present the notion of the second chamber of the parliament, its representativeness as well as the analysis of the process of shaping the second chambers over the centuries and an indication that the structure and role of contemporary parliaments in the countries surveyed is the result of the centuries-long evolution of this body.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych pastw demokratycznych, Warszawa 2007.
 • Czajkowski J., Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym, [w:] Parlamenty państw europejskich, Kraków 2005.
 • Dziemidok-Olszewska B., System polityczny Stanów Zjednoczonych, [w:] Współczesne systemy polityczne, red. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok- Olszewska, Warszawa 2007.
 • Garlicki L., Idea dwuizbowości w parlamentaryzmie europejskim. Wizje przyszłości, [w:] Zagadnienie dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych: seminarium: Warszawa, 26–27 kwietnia 1994, Warszawa 1994.
 • Glacjar R., Struktura wewnętrzna parlamentu- unikameralizm czy bikameralizm?, [w:] Parlament w państwach Grupy Wyszechradzkiej, red. M. Barański, R. Glacjar, S. Kubas, Katowice 2012.
 • Granat M., Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994.
 • Grzęda M., [w:] Encyklopedia politologii tom 2. Ustroje państwowe, red. W. Skrzydło, M. Chmaj, Kraków 2000.
 • Grzybowski M., Kulig A., Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, Kraków 2015.
 • Jaworski I., Zarys powszechnej historii państwa i prawa, Warszawa 1997.
 • Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2011.
 • Kiełmiński Z., Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 1994.
 • Klein E., Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2004.
 • Klepka R., Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 17.
 • Klepka R., Zasadność funkcjonowania parlamentu dwuizbowego w demokratycznym państwie unitarnym- przypadek Polski, [w:] Dylematy współczesnej demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2011.
 • Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Warszawa–Poznań 2009.
 • Krasowski K., Leśnicki B., Sikorska- Dzięgielewska K., Walachowicz J., Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993.
 • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2007. Sarnecki P., Parlament Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2002.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008.
 • Sole J., Aparicio Perez M., Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii, Warszawa 2003.
 • Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1994.
 • Szymanek J., Druga Izba we współczesnym parlamencie. Analiza Porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005.
 • Szymanek J., Modele przedstawicielstwa w izbie drugiej parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 3.
 • Wąsowicz M., Historia ustroju państw Zachodu zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Wojtaszczyk K., Bundestag i Bundesrat w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 1993.
 • Zeh W., Parlamentarismus, Heidelberg 1985.
 • Zieliński E., Parlament Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2002.
 • Zwierzchowski E., Izby drugie parlamentu, Białystok 1996.
 • Żebrowski W., Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów, Olsztyn 2002.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart