Author: Jan Wiktor Tkaczyński
E-mail: jan.tkaczynski@wp.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 9-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.01
PDF: ppk/29/ppk2901.pdf

Streszczenie:

Wyeksponowanie roli sądu konstytucyjnego w porządku ustrojowym Nie- miec po 1949 r. nie jest ani nowe, ani tym bardziej oryginalne. Już bowiem w międzywojniu zwracał uwagę na jego znaczenie Hans Kelsen 2 , który twier- dził wówczas, że polityczne znaczenie idei federalizmu znalazło swoje dopeł- nienie właśnie wraz z powołaniem sądownictwa konstytucyjnego 3 . Byłoby jednak tutaj nadużyciem wyciągnięcie z tego wniosku, że orzecznictwo kon- stytucyjne warunkuje w sposób decydujący efektywność federalizmu. Mało tego, że wręcz umożliwia jego sprawne funkcjonowanie, bądź nawet, że jest to jego główne zadanie. Tak nie jest. Rolą bowiem sądu konstytucyjnego nie jest (jedynie) strzeżenie federalnych reguł gry ustrojowej, ale standardów de- mokratycznego państwa prawa. Najwidoczniej rolę tę spełnia Federalny Try- bunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) wzorowo, skoro wyniki badania opinii publicznej wskazują niezmiennie od lat bardzo wyso- kie zaufanie, jakim społeczeństwo niemieckie obdarza tę instytucję.

Federalny Trybunał Konstytucyjny niemieckie prawo konstytucyjne

Kontynuuj czytanie

Author: Michał Banaś
E-mail: michal.banas@uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 41-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.02
PDF: ppk/29/ppk2902.pdf

Streszczenie:

Podstawowym celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest rozpoznanie i przeanalizowanie zmian, jakim po 1989 r. ulegała w Polsce forma oraz praktyka prezydenckiego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Dokonane ustalenia umożliwiły odpowiedź na następujące pytania badawcze: (1) jakim przeobrażeniom ulegały uprawnienia prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnym? (2) jak zmieniała się ich praktyka po 1989 r.? (3) oraz jaki wpływ na prezydenckie zwierzchnictwo nad armią miała praktyka polityczna? Dzięki temu zweryfikowana została hipoteza, która zakładała, że choć o przeobrażeniach i formie prezydenckiego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi decydowały zmiany powszechnie obowiązującego prawa, to jednak istotne znaczenie w tym obszarze miała również praktyka polityczna, która determinowała rzeczywisty udział piastuna urzędu głowy państwa w zarządzaniu armią.

uprawnienia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnictwo Siły zbrojne

Kontynuuj czytanie

Author: Olga Hałub
E-mail: olga.halub@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 63-79
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.03
PDF: ppk/29/ppk2903.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszego opracowania jest refleksja nad zakresem ochrony praw kulturalnych zarówno w porządku krajowym, jak i w międzynarodowych systemach ochrony praw człowieka. Na podstawie analizy źródeł prawa krajowego – zarówno konstytucyjnych, jak i ustawowych, a także w odniesieniu do gwarancji występujących w systemie ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej – dokonano zestawienia regulacji dotyczących ochrony tytułowych praw II generacji. Należy wskazać na brak legalnej definicji pojęcia kultury, a w konsekwencji, niemożność zdefiniowania zamkniętego katalogu jej komponentów. Tezą niniejszego opracowania jest założenie, iż mogą podlegać one ochronie prawnej również na podstawie innych gwarancji, które nawiązują do kultury w sposób pośredni. Z tego względu dokonano także analizy wybranego orzecznictwa krajowego, jak i międzynarodowego, zwłaszcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z przeprowadzonych badań wynika, iż prawa kulturalne objęte są odpowiednim poziomem ochrony. Ponadto istnieje szereg form kontroli ich przestrzegania zarówno na płasz- czyźnie krajowej, jak i międzynarodowej.

działalność artystyczna dziedzictwo narodowe prawa kulturalne dostęp do kultury kultura

Kontynuuj czytanie

Author: Iwona Dyś
E-mail: iwona.dys@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 81-99
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.04
PDF: ppk/29/ppk2904.pdf

Streszczenie:

Wolność komunikowania i ochrona tajemnicy korespondencji, zaliczana do kategorii klasycznych wolności obywatelskich, odgrywa we współczesnych państwach demokratycznych doniosłą rolę. Nie jest ona jednak wolnością absolutną i doznaje pewnych ograniczeń. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych z nich, zawartych w polskiej ustawie karnoprocesowej. Po pierwsze, wskazuję na kontrolę rozmów telefonicznych stosowaną przez organy procesowe i warunki jej dopuszczalności. Następnie analizie poddaję podsłuch stosowany przez osoby prywatne i możliwość wykorzystania go jako dowód w postępowaniu karnym. W tym zakresie przedstawiam regulację obowiązującą do 1 lipca 2015 r. i wskazuję na jej wady i niedociągnięcia oraz poddaję ocenie wprowadzenie nowego art. 168a kpk, implementującego do polskiego porządku prawnego doktrynę owoców zatrutego drzewa. Postaram się wykazać, że takie działanie ustawodawcy zwiększa przymiot rzetelności procesu i jest zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawa.

rzetelny proces owoce zatrutego drzewa podsłuch prywatny dowód prywatny podsłuch procesowy ochrona korespondencji wolność komunikowania się

Kontynuuj czytanie

Author: Katarzyna Nowakowska
E-mail: katarz.nowakowska@gmail.com
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Author: Paweł Ochmann
E-mail: ochmannpawel@interia.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Source: Show
Pages: 101-124
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.05
PDF: ppk/29/ppk2905.pdf

Streszczenie:

Bankowy tytuł egzekucyjny bez wątpienia należy do najbardziej kontrowersyjnych instytucji w polskim systemie prawa. Wyrazem tego są dające się słyszeć w opinii publicznej doniesienia na temat jego rzekomego nadużywania przez banki. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego orzekające niekonstytucyjność mocy dokumentu urzędowego przysługującej księgom rachunkowym banków i funduszy sekurytyzacyjnych w odniesieniu do konsumentów stały się przyczynkiem dla ponownego ożywienia debaty wokół BTE. W rezultacie coraz częściej pojawiają się inicjatywy na rzecz jego wyeliminowania z systemu prawa czy też znowelizowania. Bankowy tytuł egzekucyjny stanowi pewnego rodzaju pozostałość poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego i istniejącego w nim postrzegania banków jako quasi-organów administracyjnych, co rodzić musi wątpliwości na temat jego miejsca w nowej polityczno-ekonomicznej rzeczywistości. Sytuacja ta skłania autorów do przyjrzenia się bankowemu tytułowi egzekucyjnemu z perspektywy prawa własności i operatywności systemu prawa. Przeprowadzona analiza dogmatyczna tej instytucji oraz prawa własności w Konstytucji RP prowadzić ma do odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność i zasadność istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego w polskim porządku prawnym na tle konstytucyjnej zasady ochrony własności.

art. 64 Konstytucji RP bankowy tytuł egzekucyjny ochrona własności

Kontynuuj czytanie

Author: Daniel Wojtczak
E-mail: danielwojtczak@o2.pl
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 127-145
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.06
PDF: ppk/29/ppk2906.pdf

Streszczenie:

Tematem artykułu jest analiza postanowień Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., dotyczących wolności i praw związków zawodowych w Polsce. Na konstytucyjne pojęcie „wolności związkowych” składają się zarówno wolność zrzeszania się w związki zawodowe i organizacje pracodawców, jak i prawo do rokowań i zawierania układów zbiorowych (innych porozumień) oraz prawo do prowadzenia sporów zbiorowych i strajków oraz innych form protestu. Uregulowania te zakładają nie tylko wyłączenie ingerencji państwa w tworzenie i działalność związków zawodowych, ale również ustanowienie odpowiednich regulacji ustawodawczych, które przyznają związkom zawodowym odpowiednie uprawnienia w celu umożliwiania im skutecznego działania w życiu społecznym i gospodarczym. W ocenie autora postanowienia Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. są kompleksowe i w sposób wystarczający uwzględniają międzynarodowe standardy w tym zakresie.

związki zawodowe wolności i prawa polityczne konstytucja

Kontynuuj czytanie

Author: Bożena Serwin-Pinda
E-mail: bozena21s@wp.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Source: Show
Pages: 147-163
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.01.07
PDF: ppk/29/ppk2907.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia zasadę reprezentacji instytucjonalnej obowiązującą w UE w odniesieniu do członków Rady Europejskiej. Celem niniejszego artykułu była analiza zasad udziału przedstawicieli państw członkowskich w Radzie Europejskiej przedstawiona w oparciu o ich uregulowania ustrojowe. Pierwszym dokumentem Wspólnot Europejskich, na mocy którego uregulowano skład Rady Europejskiej, był Jednolity Akt Europejski. Kolejne traktaty rewizyjne uzupełniały i modyfikowały skład tej instytucji. W artykule dokonano analizy uwarunkowań reprezentacji państw członkowskich w Radzie Europejskiej przez szefów rządów lub państw w oparciu o zasady ustrojowe reprezentatywnych państw. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, iż wybór reprezentanta w Radzie Europejskiej należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE. Wybór ten w znacznej mierze uwarunkowany jest zasadami ustrojowymi – formą rządów i systemem politycznym obowiązującym w danym państwie członkowskim. W zdecydowanej większości – w dwudziestu dwóch państwach członkowskich UE – reprezentację w Radzie Europejskiej stanowią szefowie rządów. Cztery państwa członkowskie w tej instytucji reprezentuje głowa państwa. Natomiast przedstawicielem dwóch państw członkowskich w Radzie Europejskiej jest kanclerz federalny. Należy również zaznaczyć, że każdorazowa zmiana w zakresie systemu politycznego państwa członkowskiego może zostać dokonana jedynie na gruncie przepisów konstytucyjnych.

reprezentacja zasady ustrojowe Rada Europejska reprezentacja wiedzy Unia Europejska

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart