Author: Mateusz Radajewski
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-31
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.01
PDF: ppk/30/ppk3001.pdf

Streszczenie:

Artykuł dotyczy problematyki przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta RP. Konstytucja wyróżnia aż trzy rodzaje takiej niemożności. Pierwszy obejmuje sytuacje, w których prezydent jest zdolny do poinformowania o tym fakcie, drugi – gdy nie może tego uczynić, trzeci natomiast wiąże się z zawieszeniem sprawowania urzędu przez prezydenta w związku z postawieniem go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. W artykule omówiono po kolei każde z tych zagadnień. Autor odnosi się m.in. do przesłanek stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta RP, a także poddaje szczegółowej analizie przepisy nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczące tego zagadnienia. Refleksje autora uzupełnione są odpowiednimi wnioskami oraz postulatami nowelizacji zarówno Konstytucji RP, jak i wspomnianej ustawy.

marszałek Senatu marszałek Sejmu niemożność sprawowania urzędu Trybunał Konstytucyjny Prezydent RP

Kontynuuj czytanie

Author: Agata Jagna Wróbel
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 33-51
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.02
PDF: ppk/30/ppk3002.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej z 7 listopada 2014 r., uznająca wprost treści wyroków sądowych za informacje publiczne, wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą oraz poglądy doktryny. Jednocześnie artykuł stanowi zaproszenie do dyskusji, w jakich okolicznościach oraz w jakiej formie dopuszczalna jest odmowa udostępnienia wyroku sądowego, zwłaszcza przez wzgląd na ochronę prywatności osób fizycznych lub w przypadku żądania informacji przetworzonej. Wspomniane rozważania są prowadzone przy zastosowaniu metody dogmatyczno-prawnej i opisowej. Kluczowym założeniem artykułu jest stwierdzenie, że treści wyroków sądowych stanowią prostą (nieprzetworzoną) informację publiczną. Dostęp do informacji publicznej nie jest jednak prawem absolutnym, ergo podlega ograniczeniom, spośród których Autorka szczególną uwagę poświęca ochronie prywatności. Wreszcie, trzeba zauważyć, że w pewnych przypadkach nawet anonimizacja treści orzeczenia lub odmowa jego udostępnienia może w istocie czynić ochronę prywatności jedynie iluzoryczną. Pożądane jest zatem doprecyzowanie przez ustawodawcę lub orzecznictwo procedury udostępniania treści wyroków sądów.

informacja przetworzona anonimizacja danych ochrona prywatności wyrok sądowy dostęp do informacji informacja publiczna

Kontynuuj czytanie

Author: Anna Pazura
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Author: Jan Uniejewski
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 53-75
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.03
PDF: ppk/30/ppk3003.pdf

Streszczenie:

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności niejednokrotnie była określana mianem fundamentalnego aktu prawa europejskiego. Prezentowane rozważania, poprzez charakterystykę okoliczności jej powstania, normatywnej treści, mechanizmu implementacyjnego oraz aktualnego kontekstu, w jakim obowiązuje, zmierzają do wykazania, czy twierdzenie to pozostaje zasadne w aktualnej rzeczywistości prawno-politycznej. Nie budzi co prawda wątpliwości, że to właśnie w Konwencji państwa-sygnatariusze po raz pierwszy przyjęły na siebie prawne zobowiązanie ochrony podstawo- wych wolności i praw człowieka, a co szczególnie istotne – wyraziły zgodę na to, by każda jednostka mogła kierować przeciwko każdemu z nich skargi indywidualne, wnoszone do specjalnie powołanego międzynarodowego organu sądowego kompetentnego do wią- żącego rozstrzygania, czy doszło do naruszeń chronionych wolności lub praw. Był to przełomowy moment w rozwoju prawa międzynarodowego, w którym przez wieki zakorzeniło się przekonanie, że rozstrzyganie o wolnościach i prawach jednostek należy do jurysdykcji krajowej, a jednostki nie mają podmiotowości międzynarodowo-prawnej. Konwencja stworzyła zatem mechanizm implementacyjny, którego rola w zakresie wytyczania standardów ochrony wolności i praw człowieka jest nie do przecenienia. Niemniej jednak nie można tracić z pola widzenia, że funkcjonowanie w europejskiej przestrzeni prawnej Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz słabość Rady Europy, przejawiająca się w zrzeszaniu dużej liczby państw o dość zróżnicowanej kulturze prawnopolitycznej oraz zróżnicowanych standardach demokracji, sprawiają, że praktyczna doniosłość Konwencji ulega i – jak należy się spodziewać – będzie ulegać nieustannej weryfikacji.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej umowa międzynarodowa instrument konstytucyjnego europejskiego porządku publicznego w dziedzinie praw człowieka skarga indywidualna Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rada Europy Europejski Trybunał Praw Człowieka prawa człowieka

Kontynuuj czytanie

Author: Maciej Kozłowski
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 77-95
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.04
PDF: ppk/30/ppk3004.pdf

Streszczenie:

Szczególnym zainteresowaniem autora jest kwestia obywatelstwa, jako warunku ograniczającego dostęp do służby cywilnej. Fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej spowodował związanie Polski normami wspólnotowymi, które z racji zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego mają pozycję uprzywilejowaną w stosunku do norm krajowych. Jednym z fundamentów wewnętrznego unijnego rynku wspólnego jest swoboda przepływu osób. Swoboda ta, na gruncie przepisów doznaje ograniczenia, w stosunku do zatrudnienia w administracji publicznej. Zważyć jednak trzeba, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w tym przedmiocie, zatrudnienie w administracji publicznej należy rozumieć w sposób wąski tj. wykonywanie władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. W tym zakresie ustawodawca krajowy ma prawo ograniczyć dostęp do zatrudnienia w administracji publicznej wyłącznie do swoich obywateli.

obywatelstwo prawo dostępu do służby cywilnej służba cywilna

Kontynuuj czytanie

Author: Łukasz Buczkowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 97-113
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.05
PDF: ppk/30/ppk3005.pdf

Streszczenie:

Zauważalny wzrost zainteresowania samorządów nawiązywaniem kontaktów z podmiotami zagranicznymi czyni zasadnym przybliżenie prawnych podstaw aktywności międzynarodowej samorządu terytorialnego. W artykule analizie poddane zostały odnośne przepisy Konstytucji RP, samorządowych ustaw ustrojowych, innych właściwych aktów prawa krajowego, prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej.

współpraca międyznarodowa samorząd terytorialny

Kontynuuj czytanie

Author: Grzegorz Pastuszko
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 115-132
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.06
PDF: ppk/30/ppk3006.pdf

Streszczenie:

W artykule poruszona zostaje problematyka konstrukcji prawnej kadencji Izby Gmin pod rządami przepisów ustawy o sztywnej kadencji parlamentów z 2011 r. Autor dokonuje analizy przyjętych rozwiązań prawnych, wskazując na ich daleko idące konsekwencje ustrojowe. W pierwszej kolejności wyjaśnia on na czym polegała zmiana, na jaką zdecydował się brytyjski ustrojodawca w 2011 r. Następnie przedstawia skutki zniesienia dotychczasowej prerogatywy królewskiej służącej rozwiązywaniu parlamentu. W końcowej części artykułu omawia wreszcie nowe procedury rozwiązywania parlamentu, z założeniem wyeksponowania ich znaczenia dla funkcjonującego nad Tamizą konstytucyjnego systemu państwa.

kadencja parlamentu gabinet Izba Gmin rozwiązanie parlamentu

Kontynuuj czytanie

Author: Agnieszka Marczyńska
Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 133-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

Streszczenie:

Artykuł przedstawia ewolucję Parlamentu Europejskiego od początku jego kształtowania się jako instytucji Unii Europejskiej. PE zaczął się tworzyć już w 1949 r. na sku- tek przemian jakie następowały w wyniku powstawania Europejskich Wspólnot. Jego pierwowzorem było Zgromadzenie Konsultacyjne Rady Europy, które zostało powołane w 1949 r. Ponadto, jego początków upatruje się w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 r., na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Status deputowanych do Parlamentu Europejskiego wyznaczony jest mocą postanowień, Decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakie od początku tworzenia się PE, następowały w ustawodawstwie UE, w odniesieniu do samego PE, oraz jak ustawodawstwo to ukształtowało mandat jego członków. Podstawową tezą przedmiotowego artykułu jest, jak wyglądał proces ewolucji PE na przestrzeni lat, jak zmieniała się jego pozycja w systemie instytucjonalnym UE oraz jak z biegiem lat regulowano kwestię mandatu i statusu jego deputowanych. Artykuł stanowi o ewolucyjnej pozycji ustrojowej PE oraz statusie jego członków. Analiza dotyczy kilku wybranych problemów związanych z kształtowaniem się w ustawodawstwie UE, instytucji wolnego mandatu posła do PE, na przestrzeni lat.

wyborcy Parlament Europejski poseł immunitet Unia Europejska

Kontynuuj czytanie

Author: Andrzej Pogłódek
Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Author: Bogusław Przywora
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 153-173
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.08
PDF: ppk/30/ppk3008.pdf

Streszczenie:

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia oraz oceny regulacji prawnych dotyczących instytucji ombudsmana w Republice Kirgistan. Opracowanie to wypełnia lukę w literaturze prawniczej, dotąd bowiem nie podejmowano szerzej badań nad problematyką ochrony praw człowieka w tym państwie. Powstaje szereg pytań, w szczególności: jakie są cechy charakterystyczne kirgiskiego ombudsmana, jakie wymogi formalne są stawiane kandydatom na to stanowisko, jakie są zasady jego powoływania i odwoływania, wreszcie jakie instrumenty wprowadził kirgiski ustawodawca w celu zagwarantowania niezależności i niezawisłości akyjkatczy oraz jakie są jego uprawnienia i czy są wystarczające w celu realizacji powierzonych zadań z zakresu ochrony praw i wolności? Stanowić to będzie w konsekwencji podstawę do przesądzenia modelu kirgiskiego ombudsmana oraz udzielenia odpowiedzi, czy ustawodawca kirgiski realizuje standardy (zasady) paryskie, przewidziane dla instytucji ombudsmańskich.

Republika Kirgizji instytucja ombudsmana

Kontynuuj czytanie

Author: Marieta Czekałowska
Institution: Uniwersytet Szczeciński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 175-192
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.09
PDF: ppk/30/ppk3009.pdf

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasady wolności działalności gospodarczej oraz nakazu ochrony środowiska na gruncie norm konstytucyjnych, w tym w kontekście wątpliwości związanych z ich wysłowieniem w tekście Konstytucji RP. Na przykładzie wybranego orzecznictwa i doktryny, przedstawiono zasadę proporcjonalności dopuszczającą ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności na linii ochrona środowiska versus wolność działalności gospodarczej. Ponadto, w artykule wskazano niektóre przypadki z judykatury oraz nauki prawa, ilustrujące prymat ochrony środowiska nad wolnością gospodarczą. Dostrzeżono także problem związany z brakiem bądź,,niepełnym” unormowaniem legislacyjnym z zakresu ochrony środowiska, mogący świadczyć o tym, iż w niektórych przypadkach wolność przedsiębiorczości przejawia się jako wartość donioślejsza niż ochrona środowiska.

wolność przedsiębiorczości zasada konstytucyjna ochrona środowiska Konstytucja RP

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart