Author: Krystian Żelazny
E-mail: kztz@o2.pl
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 145-170
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.09
PDF: ppk/32/ppk3209.pdf

Streszczenie:

Właściwe uregulowanie statusu prawnego mniejszości narodowych i etnicznych w krajach byłego bloku komunistycznego pozostaje nadal poważnym problemem. Na tle innych państw pozytywnie wyróżnia się Republika Czeska, w której ochrona mniejszości narodowych i etnicznych jest obecnie gwarantowana poprzez przepisy zawarte w: konstytucji z 16 grudnia 1992 r., Karcie Podstawowych Praw i Wolności, ustawie dotyczącej praw mniejszości narodowych z 2001 r., ustawie antydyskryminacyjnej z 2009 r. oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej, poprzez określenie założeń polityki państwa wobec mniejszości, omówienie przyznanych im praw oraz instrumentów prawnych służących ich ochronie. Całość poprzedza obszerny rys historyczny ukazujący położenie mniejszości narodowych w ramach Republiki Czechosłowackiej w latach 1918–1992, której Republika Czeska jest prawną i aksjologiczną kontynuatorką.

ustawa antydyskryminacyjna Karta Praw Podstawowych i Wolności ustawa o mniejszościach mniejszość etniczne umowy międzynarodowe mniejszości narodowe Republika Czeska konstytucja

Kontynuuj czytanie

Author: Ewa Galewska
E-mail: ewa.galewska@uwr.edu.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 171-189
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.10
PDF: ppk/32/ppk3210.pdf

Streszczenie:

Istotne jest by rozwiązania przyjęte w ramach danego systemu prawnego gwarantowały swobodne korzystanie z wolności słowa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wolność słowa nie ma charakteru absolutnego i dopuszcza się jej ograniczanie, zwłaszcza w zakresie, w jakim wymaga tego ochrona innych praw i wolności. Jak jednak słusznie podkreśla się w doktrynie zwłaszcza w przypadku radia i telewizji limitowanie wolności słowa należy poddać szczególnemu reżimowi. W jego ramach ograniczanie tej wolności powinno następować w wyjątkowo „ostrożny” sposób sprowadzający się do niezwykle drobiazgowej kontroli przyczyn takiego ograniczenia. Organem powołanym do ochrony wolności słowa w radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednocześnie do jej zadań należy stanie na straży interesu publicznego w radiu i telewizji, a więc ochrona również innych praw i wolności. KRRiT nie znajduje się więc w łatwej sytuacji. Nie dość bowiem, że działa w specyficznym sektorze, to jeszcze w jego ramach powinna realizować trudne zadania polegające na ochronie wolności słowa z jednej strony, z drugiej zaś na ochronie innych praw i wolności stanowiących granicę wolności słowa. Ze względu na to, że działania KRRiT mogą prowadzić do ograniczania konstytucyjnych praw i wolności każda z jej decyzji powinna zawierać szczegółową analizę dotyczącą potrzeby wprowadzanego ograniczenia.

KRRiT telewizja wolność słowa radio drama media

Kontynuuj czytanie

Author: Joanna Knapińska
E-mail: a-knapinska@wp.pl
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 191-205
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.11
PDF: ppk/32/ppk3211.pdf

Streszczenie:

Dostęp do informacji publicznej stanowi po stronie obywatela konstytucyjne prawo, zaś po stronie władz publicznych obowiązek umożliwienia jego najpełniejszej realizacji. Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierają normy, które te postulaty realizują, jednakże przy ich interpretacji nasuwa się wiele wątpliwości. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych wątpliwości i próba ich racjonalnej, zgodnej z zamierzeniem ustrojodawcy, interpretacji.

Understanding the right of access to public information on the grounds of the Constitution of the Republic of Poland

The access to public information creates a constitutional right for the citizens, but at the same time it creates the duty for the public authorities to allow its realisation to the greatest extent. The Polish Constitution involves legal norms which meet these requirements, however, doubts arise as to their interpretation. Therefore, the main aim of this paper is to identify these doubts and to aim at their reasonable interpretation, which at the same time would be parallel to the will of the legislator of the con- stitutional system.

ograniczenie prawa dostępu do informacji dostęp do informacji publicznej prawo do informacji konstytucja

Kontynuuj czytanie

Author: Jacek Sobczak
E-mail: sobczak.lublin@wp.pl
Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 207-222
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.12
PDF: ppk/32/ppk3212.pdf

Streszczenie:

Ustanowienie od 1999 r. województwa, jako jednostki samorządu terytorialnego w Polsce miało przełomowe znaczenie w procesie decentralizacji państwa. Województwo uzyskało nie tylko klasyczne atrybuty samorządu terytorialnego, ale wyraźnie ewoluuje w kierunku instytucji regionu. Proces ten uległ intensyfikacji wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie w tym procesie mają zarządy województw, którym ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju powierza szereg istotnych zadań w zakresie rozwoju regionalnego. Zadania te, realizowane w okresie recepcji środków europejskich tj. w latach 2007–2013 (2015) oraz w latach w latach 2014–2020 w zasadniczy sposób wpływają na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy wspólnot lokalnych, ale przede wszystkim stymulują przekształcanie się samorządu województwa w region europejski.

polityka rozwoju samorząd województwa zarząd województwa region

Kontynuuj czytanie

Author: Maciej Borski
E-mail: maciej.borski@humanitas.edu.pl
Institution: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 223-242
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.13
PDF: ppk/32/ppk3213.pdf

Streszczenie:

Proces stanowienia prawa w odbiorze wielu podmiotów w nim uczestniczących lub monitorujących jego przebieg jest mało przejrzysty oraz niesatysfakcjonujący jeśli chodzi o poziom partycypacji obywatelskiej. a przecież władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa. Im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali prawa. W publikacji tej autor podjął próbę subiektywnego wskazania tych elementów procesu stanowienia prawa, które wymagają szybkiej zmiany. Jednocześnie wskazał na rozwiązania, które mogłyby przyczynić się znacząco do poprawy jego jakości.

From the point of view of the participating or monitoring bodies, the legislative process may be found as unclear and unsatisfying in terms of citizens’ access. The state authorities should be interested in engaging the society in it more widely, though. The more discussion and social consultation within the process of law-making, the greater chance for avoiding errors and mistakes as well as for a social approval and a high level of law preservation. The paper is an attempt to present the very subjective list of the elements of law in need for speedy changes. It also points out the de lege ferenda solutions that might significantly improve its quality.

wysłuchanie publiczne inflacja prawa konsultacje stanowienie prawa proces ustawodawczy

Kontynuuj czytanie

Author: Rafał Trzeciakowski
E-mail: trzeciakowski@chmaj.pl
Institution: Wyższa Szkoła Psychologi Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 243-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.14
PDF: ppk/32/ppk3214.pdf

Streszczenie:

Rada Ministrów jest konstytucyjnym organem władzy wykonawczej odpowiedzialnym za sprawowanie ogólnego kierownictwa w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Temat kompetencji Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności został już szeroko omówio- ny w doktrynie prawa konstytucyjnego. Istotnym jest jednak, że osobne kompetencje w omawianym zakresie, posiadają także prezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych. Jak zostanie wykazane w toku niniejszego opracowania, kompetencje te mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to kompetencje wynikające ze stosunku zależności i kierownictwa nad organami administracji, samorządu czy służb mundurowych. Z drugiej strony, prezes Rady Ministrów, minister ibrony narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych zostali wyposażeni w szereg szczegółowych kompetencji umożliwiających im realizację polityki bezpieczeństwa i obronności zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie zagrożenia państwa.

ustrój konstytucyjny Polski bezpieczeństwo i obronność Rada Ministrów Prezes Rady Ministrów

Kontynuuj czytanie

  • 1
  • 2

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart