Author: Paweł Kuczma
E-mail: p.kuczma@wp.pl
Institution: Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 181-201
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.11
PDF: ppk/33/ppk3311.pdf

Streszczenie:

Przedmiotowy artykuł zawiera analizę prawnych regulacji obowiązujących w Polsce odnoszących się do możliwości stosowania praktyki uboju rytualnego. Rozważania otwierają uwagi natury porównawczej i historycznej. Następnie przedstawiono konstytucyjne rozumienie wolności sumienia i religii na tle konstytucyjnych praw zagwarantowanych mniejszościom narodowym zwracając uwagę, że wolność religii może podlegać ograniczeniom przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności. Wreszcie przedstawiono argumentację Trybunału Konstytucyjnego wyrażoną w wyroku z 10 grudnia 2014, uznającą za dopuszczalną i zgodną z Konstytucją praktykę przeprowadzania uboju rytualnego w Polsce. Rozważania kończy wskazanie licznych kontrowersji związanych z tym rozstrzygnięciem

mniejszość narodowa ubój rytualny wolność religijna prawa człowieka

Kontynuuj czytanie

Author: Viktoriya Serzhanova
E-mail: viktoria@ur.edu.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 203-221
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.12
PDF: ppk/33/ppk3312.pdf

Streszczenie:

Obecny status prawny Naddniestrza nie jest jednoznaczny, a jego ocena w kontekście posiadania odrębnej państwowości stanowi przedmiot sporów badaczy zajmujących się problematyką teorii państwa, prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Niniejsze opracowanie stanowi pewien początkowy etap badań nad statusem prawnym ziem naddniestrzańskich i ma na celu wywiedzenie genezy ustrojowej regionu. Stanowi cząstkowe wyniki szerzej zakrojonych badań nad statusem Naddniestrza, które z pewnością przyczynią się do wiarygodnych wniosków w tym zakresie w późniejszych stadiach badawczych. Przed- miotem opracowania jest analiza historyczna początków kształtowania się narodu, a później również państwa na ziemiach naddniestrzańskich, sięgająca czasów staro- żytnych, ewoluująca w okresie średniowiecza, poprzez przynależność tych terenów do Rusi Kijowskiej, później zaś do państwa mołdawskiego oraz częściowo również do Korony Polskiej. Analiza obejmuje ponadto badanie statusu tych ziem w okresie dominacji tureckiej i rosyjskiej. Szczególnie ważnym okresem dla kształtowania się państwowości regionu bez wątpienia pozostaje wiek XX i XXI oraz jego historia najnowsza, zwłaszcza proces tworzenia i ewolucja niepodległego państwa, które po 25 latach istnienia wciąż plasuje się wśród nielicznych tworów powszechnie nieuzna- wanych przez społeczność międzynarodową.

historia polityczna geneza i ewolucja ustrojowa Naddniestrzańska Republika Mołdawska Naddniestrze

Kontynuuj czytanie

Author: Magdalena Micińska-Bojarek
E-mail: m.micinska@kpsw.edu.pl
Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 223-236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.13
PDF: ppk/33/ppk3313.pdf

Streszczenie:

Umowy międzynarodowe są istotnym elementem stabilizującym międzynarodowy po- rządek prawny oraz stosunki Rosji z innymi krajami. Granicząc z 14 państwami i będąc aktywnym politycznie członkiem kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych, Rosja staje się stroną ogromnej ilości umów i porozumień międzynarodowych zawieranych tak między państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi. W kwietniu 1986 r. ZSRR ratyfikował Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 22 maja 1969 r. Po przemianach ustrojowych Federacja Rosyjska (FR) jako sukce- sorka ZSRR określiła status umów międzynarodowych w Konstytucji z 12 grudnia 1993 r., w federalnej ustawie z 15 lipca 1995 r. o umowach międzynarodowych Fede- racji Rosyjskiej oraz w federalnej ustawie konstytucyjnym o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej.

Europejski Trybunał Praw Człowieka Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej Konstytucja Federacji Rosyjskiej ratyfikacja umowy międzynarodowe Federacja Rosyjska

Kontynuuj czytanie

Author: Robert Osypowicz
E-mail: r.osypowicz@gmail.com
Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 237-252
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.14
PDF: ppk/33/ppk3314.pdf

Streszczenie:

Autor analizuje konstytucyjną transformację, jaka dokonała się w Republice Chorwacji w okresie trwania procedury monitoringowej Rady Europy. Chorwacja, uzyskując członkostwo w Radzie Europy, zobowiązała się do szeregu zmian w swym systemie konstytu-cyjnym, zgodnie z wartościami i standardami reprezentowanymi przez Radę Europy. Dotyczyło to m.in. ochrony mniejszości narodowych, wolności mediów, zmian w systemie amorządu terytorialnego i w prawie wyborczym. Realizacja tych zobowiązań była kontrolowana przez Komisję Monitoringową Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rada Europy, poprzez Komisję Wenecką, pomagała Chorwacji w realizacji tych zobowiązań.

transformacja ustrojowa Chorwacja Rada Europy prawo konstytucja monitoring

Kontynuuj czytanie

Author: Iwona Dyś-Branicka
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 253-273
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.15
PDF: ppk/33/ppk3315.pdf

Streszczenie:

rawo do sądu jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych jednostce w państwach demokratycznych. Jego istotnym elementem jest zwłaszcza dostęp do sądu, warunkujący możliwość uruchomienia postępowania przed wymiarem sprawiedliwości w celu dochodzenia obrony swoich praw. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dostępu do sądu w sprawach cywilnych w świetle generalnej zasady odpłatności tej procedury. Autorka wskazuje na funkcje kosztów sądowych, przywołując poglądy doktryny oraz stanowisko judykatury oraz akcentując wytyczne Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Nadto, analizie poddane zostają występujące w polskim porządku prawnym instytucje zwolnienia od kosztów oraz pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu. Na podstawie poczynionych rozważań, autorka formuje wniosek, zgodnie z którym istnienie modelu odpłatnego procesu cywilnego nie stoi w sprzeczności z prawem dostępu do sądu, a za przyjętym rozwiązaniem zgodnym z ogólną klauzulą limitacyjną przemawiają funkcje jakie ma do odegrania instytucja kosztów postępowania w demokratycznym państwie prawnym.

dostęp do sądu odpłatność wy- miaru sprawiedliwości koszty sądowe prawo do sądu postępowanie cywilne

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart