Author: Marian Grzybowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 223-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.11
PDF: ppk/34/ppk3411.pdf

Streszczenie:

Ownership is considered, predominatly, to be a legal notion. But it has also some conotations in the frame of economics, philosophy and sociology. In the doctrine of law there were framed numerous and slightly different definitions of ownership. Most of them, however, emphasise the dominant role of the owner’s unlimited and exclusive power over a thing (or value) as well as his (her) dominat role to explore possibilities of legal and factual disposal. The Constitution of Poland of 1997 deals with the ownership (property) rights twice: in article 21 (within the basic constitutional regulations) and, even more detaily, in article 64 (1–3), in Chapter II of the Constitution, dealing with the civil fredoms and rights of entity. The central issue under the author’s consideration should be framed in a question: to which extend the limitations pointed in article 31(3) of the Constitution may define exploration of the owner’s rights and powers protected by the Constitution, in particular; by its provisions framed in its articles 21 and 64?

wywłaszczenie wyłączność korzystania współżycie społeczne własność prawo prywatne prawo publiczne konstytucyjne wolności i prawa istota własności

Kontynuuj czytanie

Author: Jan Wiktor Tkaczyński
E-mail: jan.tkaczynski@wp.pl
Institution: Uniwersytet Jagielloński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 235-246
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.12
PDF: ppk/34/ppk3412.pdf

Streszczenie:

The long new beginning of administrative jurisdiction in the post-World War II Poland

It’s hard to deny that the history of administrative jurisdiction in Poland attests the dramatic fate the country faced in the twentieth century. It is the only country in Europe which, through deliberate actions of the German occupant, suffered the loss of its entire decree archives. Similar were personnel losses: following the end of the war only 37% of all justices and prosecutors from before the war returned to work. The most serious blow, however, to the idea of the revival of the administrative jurisdiction in Poland, came from the communists’ complete rejection of such type of jurisdiction. It was considered irreconcilable with the then propagated doctrine of socialist legitimacy, according to which a conflict between the administration of the state, realising the will of the working people, was eo ipso impossible. It was, therefore, a departure from the previous understanding of law, according to which the role of administration was to guard the legal rights of every individual. Restitution of administrative jurisdiction (initially of a quite limited scope) at the dawn of the communist rule in Poland was therefore an exception in all of the then Ostblock. The gradual development from that moment onwards of the Polish administrative jurisdiction, and also an increase in popular awareness of individual rights, are best testified by the statistical data. If in 1980, the first year of the restored administrative jurisdiction, 2,470 cases were submitted to court, in 2015 there were as many as 83,529 cases.

sądownictwo administracyjne historia

Kontynuuj czytanie

Author: Sabina Grabowska
E-mail: chatazawsia@wp.pl
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 247-265
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.13
PDF: ppk/34/ppk3413.pdf

Streszczenie:

The Polish law provides for two types of people’s initiative. One type is a people’s initiative of putting a bill before the parliament as provided for in Art. 118 subpar. 2 of the Constitution of the Republic of Poland and the Act dated 24 June 1999 on the use of a legislative initiative by citizens. The second type is a people’s initiative of putting forward a motion to hold a legislative referendum regulated by the Act dated 14 March 2003 on holding a national referendum. The legislature did not provide for, however, a people’s initiative for the purpose of amending the constitution or its abrogation. The subject of this paper is the institution of a people’s initiative of putting a bill before the parliament.

inicjatywa ludowa Polska demokracja bezpośrednia

Kontynuuj czytanie

Author: Akty amnestyjne w Polsce w XX w.
E-mail: zalesnyjacek@gmail.com.
Institution: Uniwersytet Warszawski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 267-282
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.14
PDF: ppk/34/ppk3414.pdf

Streszczenie:

The subject of the analysis refers to amnesty acts in Poland in the 20 th century. A thesis is posed in the paper that in principle they take place at the moments which are politically important for the Republic of Poland, the aim of which is to establish them in the social consciousness. Typically, they are the acts of the parliament. The Polish doctrine of law clearly presents a separate character of amnesty acts in reference to the court verdicts. They are an expression of the will of the parliament, independent of the court’s judgment, according to which amnesty should be carried out.

amnestia XX wiek parlament, Polska

Kontynuuj czytanie

Author: Krzysztof Eckhardt
E-mail: krzysztof.eckhardt@gmail.com
Institution: Uniwersytet Rzeszowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 283-295
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.15
PDF: ppk/34/ppk3415.pdf

Streszczenie:

In a situation of uniformity of President’s political orientation, of parliamentary majority which means the government, statutory veto motivated by a difference in a substantial evaluation of acts ceases to operate. In such a situation a task to curb the legislative must reside exclusively in the judiciary, thus in particular in the Constitutional Tribunal. In order to fulfil this task effectively the constitutional tribunal must be free from an allegation that its jurisdiction is motivated by anything else than compatibility with the constitution. From this point of view a way in which judges of the Tribunal are appointed has the key meaning. The issue consists in how to free the composition of the Tribunal from the political system existing in parliament.

hamowanie władzy ustawodawczej podział władzy Trybunał Konstytucyjny

Kontynuuj czytanie

Author: Agnieszka Bień-Kacała
E-mail: abien@law.umk.pl
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 297-311
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.16
PDF: ppk/34/ppk3416.pdf

Streszczenie:

Artykuł dotyczy pozycji prawnej Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. Jest to jeden z kluczowych dla bezpieczeństwa organ państwowy mianowany na czas wojny. Główne elementy pozycji prawnej tego organu zostały wskazane w Konstytucji RP oraz doprecyzowane w regulacji ustawowej. Jest to więc organ podległy głowie państwa, którego funkcjonowanie aktualizuje się w czasie wojny. Do jego podstawowych kompetencji należy dowodzenie Siłami Zbrojnymi RP oraz zapewnienie współdziałania podległych sił z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji i ustawy. Niemniej jednak nie jest to regulacja kompleksowa i całościowa. Niektóre z cech wymagają bowiem zastosowania rozmaitych reguł wykładniczych (np. neutralność w sprawach politycznych), inne zaś nie zostały uregulowane w ogóle (np. wymagania w stosunku do kandydata). W tym stanie rzeczy wysunięty został postulat w zakresie wyraźnego określenia pozycji prawnej NDSZ.

zwierzchnictwo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

Kontynuuj czytanie

Author: Mariusz Jabłoński
E-mail: mariusx@prawo.uni.wroc.pl
Institution: Uniwersytet Wrocławski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 313-333
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.17
PDF: ppk/34/ppk3417.pdf

Streszczenie:

Analiza zawarta w przedmiotowym artykule koncentruje się na dwóch powiązanych ze sobą zagadnieniach, tzn. sprecyzowaniu uprawnionego do realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz ocenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2015 r. (SK 36/14), w którym stwierdził on, że konstytucyjna ochrona prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) zastrzeżona jest wyłącznie na rzecz obywateli.

uprawniony do wniesienia skargi konstytucyjnej uprawniony do realizacji prawa dostępu do in- formacji publicznej konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej informacja publiczna

Kontynuuj czytanie

Author: Agnieszka Gajda
E-mail: gajda_a@wp.pl
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 335-347
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.06.18
PDF: ppk/34/ppk3418.pdf

Streszczenie:

Regulacja prawna odnosząca się do konstytucyjnej wolności zgromadzeń w ostatnich latach była przedmiotem krytyki nie tylko wśród społeczeństwa ale również przedstawicieli doktryny. Wielokrotnie nowelizowana ustawa nie wypełniała standardów stawianych państwu demokratycznemu przede wszystkim w zakresie dopuszczalnych ograniczeń oraz procedury notyfikacyjnej. Orzecznictwo polskiego Trybunału Konstytucyjnego jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skłoniło polskiego ustawodawcę do pracy nad nową regulacją prawną. W 2015 roku prace te zostały zwieńczone uchwaleniem nowej ustawy prawo o zgromadzeniach. Analiza i ocena zawartych w niej rozwiązań prawnych jest przedmiotem niniejszego opracowania. Autorka przedstawiła również założenia zmiany ustawy uchwalone przez parlament 13 grudnia 2016 r.

zgromadzenia cykliczne zgromadzenia spontaniczne Prawo o zgromadzeniach z 2015r. wolność zgromadzeń

Kontynuuj czytanie

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart