Author: Krzysztof Krysieniel
E-mail: kkrysien@chorzow.wsb.pl
Institution: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8839-6350
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 33-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.02
PDF: ppk/50/ppk5002.pdf

The European arrest warrant established in 2002 is an important tool in prosecuting perpetrators of crimes committed within the European Union. It can, however, be considered as some interference in state sovereignty. Such a situation took place in 2013 when Croatia joined the EU. Just before the date of accession the parliament changed the law, significantly limiting the possibility of extraditing the citizens of that country to the other EU countries. The unofficial, but actual reason for this decision was the desire to protect the former high-rank representative of the Yugoslavian secret services, Josip Perkovic, accused of participating in the assassination of a Croatian dissident in Germany in 1983. This risky step by the Croatian authorities has led to a serious crisis in relations with the German government and the European Commission, including the threat of EU funds being withheld. He even got a separate treatment in the literature on the subject (lex Perković, Croat slučaj Perković). The main purpose of the article is to present and discuss political events that accompany this case, as well as to analyze legal steps taken by all interested parties.

Lex Perković. Chorwackie problemy z implementacją europejskiego nakazu aresztowania

Ustanowiony w 2002 r. europejski nakaz aresztowania stanowi ważne narzędzie w ściganiu sprawców przestępstw popełnionych na terenie Unii Europejskiej. Może być jednak uznany za pewną ingerencję w zasadę suwerenności państwa. Taka sytuacja miała miejsce w 2013 r. w momencie wchodzenia do UE Chorwacji, gdy tuż przed datą wstąpienia parlament zmienił prawo, bardzo ograniczając możliwość ekstradycji obywateli tego kraju do innych państw unijnych. Nieoficjalną, ale faktyczną przyczyną podjęcia takiej decyzji była chęć ochrony byłego wysokiego rangą przedstawiciela jugosłowiańskich służb specjalnych, Josipa Perkovicia, oskarżonego o udział w zabójstwie chorwackiego dysydenta w RFN w 1983 r. Ten ryzykowny krok chorwackich władz doprowadził do poważnego kryzysu w relacjach z rządem niemieckim i Komisją Europejską, w tym nawet do groźby wstrzymania funduszy unijnych. Doczekał się nawet osobnego potraktowania w literaturze przedmiotu (lex Perković, chorw. slučaj Perković). Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wydarzeń o charakterze politycznym, towarzyszącym temu przypadkowi, jak i przeanalizowanie kroków prawnych, podejmowanych przez wszystkie zainteresowane strony.

REFERENCES:

Literature:

 • Čule J., Hržina D., Primjena europskog uhidbenog naloga u Republici Hrvatskoj – očekivanja
  i stvarnost, „Hrvatski ljetopis za kazneno prawo i praksu” 2013, nr 2.
 • Dyluś-Borcz P., Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania w ujęciu praktycznym
  na gruncie wybranego orzecznictwa sądowego, „Kwartalnik o Prawach Człowieka”
  2018, nr 1–2.
 • Hara M., Wpływ dyrektywy 2016/1919 na postępowanie dotyczące europejskiego nakazu
  aresztowania, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2018, nr 1–2.
 • Hodak O.G., Tuđman i Perković. Istina o tajnoj vezi koja je formirala Hrvatsku, Zagrzeb
  2014.
 • Jurčević J., Slučaj Perković: spašavanje zločinačke budućnosti, Zagreb 2013.
  Krysieniel K., Ewolucja systemu politycznego w Chorwacji 1990–2010, „Przegląd Prawa
  Konstytucyjnego”, 2010, nr 2–3.
 • Musulin D., Europski uhidbeni nalog i uloga zastare u postupku predeje: kritički osvrt
  na sudsku praksu iż teorijskog i praktičnog kuta, „Pravnik” 2015, nr 1.
 • Nubilo A., Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu,
  Zagreb 2018.
 • Pajčić M., Europski uhidbeni nalog u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske, „Hrvatski
  ljetopis za kaznene znanosti i praksu” 2017, nr 2.
 • Szpala M., „Lex Perković”: konflikt między Chorwacją a Komisją Europejską, https://
  www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013–09–25/lex-perkovic-konflikt-miedzychorwacja-
  a-komisja-europejska.
 • Turudić I., Europski uhidbeni nalog s ovrtom na praksu hrvatskih sudova, „Hrvatski ljetopis
  za kaznenu pravo i praksu” 2014, nr 2.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart