Author: Kamil Stępniak
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6844-0817
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 47-71
DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.03
PDF: ppk/50/ppk5003.pdf

The principle of free elections allows for broad protection of imponderables related to the electoral process. Its scope covers activities ranging from the possibility of reading electoral information, up to the voting process itself. Such a broad approach to this principle of electoral law, which in fact is currently not expressed expressis verbis in the Constitution of the Republic of Poland, allows protection of the entire voting process. This, in turn, seems crucial in the field of reference to modern technologies. These are undoubtedly easier for us to live, however, improperly used, they can interfere with democratic processes. This article is an attempt to answer a momentous practical question: how can the content optimization algorithms used in search engines and social networks influence freedom of choice, and whether inappropriate use of these algorithms may violate the law and to what extent can it influence democratic processes? In my opinion, taking up this research topic will help to secure the interests of democratic states, as well as looking at the principle of “free elections” in a slightly different context than before.

Algorytmy priorytezujące w świetle zasady wolnych wyborów

Zasada wolnych wyborów pozwala na szeroką ochronę imponderabiliów związanych z procesem wyborczym. Swoim zakresem obejmuje czynności o szerokim horyzoncie: począwszy od możliwości zapoznania się informacjami wyborczymi przez wyborcę, aż do samego procesu głosowania. Tak wielopłaszczyznowe ujęcie tej zasady prawa wyborczego, która de facto nie jest obecnie wyrażona expressis verbis w Konstytucji RP pozwala na protekcję całego procesu głosowania. To zaś wydaje się kluczowe w zakresie odniesienia do nowoczesnych technologii. Te bowiem niewątpliwie ułatwiają nam życie, jednakże nieodpowiednio wykorzystane mogą zakłócać m.in. procesy demokratyczne. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na doniosłe pytanie praktyczne: w jaki sposób używane w wyszukiwarkach internetowych oraz portalach społecznościowych algorytmy priorytetyzacji treści mogą wpływać za wolność wyborów oraz czy nieodpowiednie użycie niniejszych algorytmów może łamać prawo oraz w jakim zakresie może wpływać na procesy demokratyczne? W moim przekonaniu podjęcie niniejszej tematyki badawczej pozwoli na zabezpieczenie interesów państw demokratycznych, a także spojrzenie za zasadę „wolnych wyborów” w nieco innym kontekście aniżeli dotychczas.

REFERENCES:

Literature:

 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. J. Buczkowski, Ł. Buczkowski, K. Eckhardt, Przemyśl-Rzeszów 2008.
 • Chrzanowski M., Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek
  samorządu terytorialnego, Białystok 2018.
 • Dahl R.A., A Preface to Democracy, Chicago 1956.
 • Dahl R.A., Democracy and Human Rights under Different Conditions of Development,
  [w:] Human Rights In Perspective. A Global Assessment, red. A. Eide, B. Hagtvert,
  Oxford 1992.
 • Elklit J., Is the Degree of Electoral Democracy Measurable? Experience from Bulgaria,
  Kenya, Latvia, Mongolia and Nepal, [w:] Defining and Measuring Democracy, red. D. Beetham, London 1994.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 97 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Hermet G., Unfree Elections, [w:] International Encyclopedia of Elections, red. R. Rose, Washington 2000.
 • Jamróz A., Demokracja współczesna. Wprowadzenie, Białystok 1993.
 • Kręcisz W., System wyborczy, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1997.
 • Kryszeń G., Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok 2007.
  Mackenzie W.J.M., Free elections. A Elementary Textbook. London 1958.
 • Mercerio B., Williams G., Australian Electoral Law: „Free and Fair”?, „Federal Law Review” 2004, No. 3.
 • Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 • Molga A., Internet jako narzędzie komunikacji w opinii respondentów, „Dydaktyka Informatyki” 2016, nr 11.
 • Skotnicki K., System wyborczy do Sejmu i Senatu, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2012.
 • Sokala A., Podstawowe zasady prawa wyborczego, [w:] A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Thompson D.F., Just Elections: Creating a Fair Electoral Process In the United States, Chicago–London 2002.
 • Trzecieliński S., Frontczak T., Wykorzystywanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej” 2003, nr 37.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart